Organisasjon og ledelse - dette må du vite

HR spiller en sentral rolle i din virksomhets verdiskapning. Det er derfor viktig å sette seg inn i strategisk HR, ledelse og HR teknologi, for å holde tritt med et felt i konstant utvikling.

På denne måten kan HR-avdelingen bidra til å vedlikeholde organisasjonens virksomhetsstrategi, og dermed ivareta bedriftens egenart. På denne siden kan du i tillegg lese mer om organisasjonsdesign, organisasjonsutvikling og organisasjonskultur, og lære mer om hvordan man strukturerer, bygger og vedlikeholder en suksessfull virksomhet.

Fagområdet består av:

Klikk på linkene for å komme direkte til et tema.

Strategisk HR

Strategisk HR er HR sin rolle i virksomhetens verdiskaping. HR-avdelingen må ha en klar forståelse av hvordan verdier skapes i egen organisasjon og hva HR-avdelingen kan gjøre for å understøtte verdiskapingen.

I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske mål må virksomhetene effektivt styre og utnytte den intellektuelle kapitalen i organisasjonen. I artikkelen "Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen" kan du lære om virksomheters intellektuelle kapitalbase. Humankapitalen blir beskrevet som fundamentet i en virksomhets intellektuelle kapital og er derfor en ressurs om effektiv må utnyttes for å sikre at virksomhetenes strategiske mål oppnås.

Du må gjøre de tingene som skaper verdi og de tingene som utvikler organisasjonens evne til å levere den strategien som underbygger verdiskapingen. HR-avdelingen skal aldri ha sin egen HR strategi men fokusere på det som er nødvendig for å levere i henhold til virksomhetsstrategien. I artikkelen Sammenhengen mellom HR og verdiskaping av Nick Holley kan du lese hvordan HR-avdelingen kan bidra til verdiskapingen.

I artikkelen Hvordan ser HR-rollene ut de neste 5 til 10 årene kan du lese om hvordan og hvorfor HR sitter i sentrum for de viktigste trendene som kommer til å forme måten vi jobber på fremover. Men for å være den støtten virksomheten trenger, krever det endringer i HR-rollene. Hva må vi kunne på området for å lede virksomheten til topps blant konkurrentene?

Her får du en artikkelserie fra Professor Nick Holley hvor han omtaler ti trekk som karakteriserer hva som skal til for å bli god i HR. Artikkelserien gir deg innsikt i alle stegene som skal til for å drive forretningsorientert HR.

Nick-Holley

Nick Holley

HR Competency study satt dagsorden og redefinert hva slags kompetanse HR trenger. Ikke bare i Norge, men over hele verden. HRCS skiller seg fra mange andre undersøkelser ved at den ikke bare fokuserer på hva HR gjør eller hvilke kompetanser de som jobber med HR har, men i stedet fokuserer på hvilke kompetanser som faktisk gir effekt.

HRCS 2021 modell beskjert

Den nye kompetansemodellen fra HR Competency study

Ledelse

Ledelse handler om kombinasjonen av lederskap og styring - i kontekst, verdiforankret og målrettet. Lederskap (leadership) handler om det relasjonelle som mobiliserer, målretter og motiverer mennesker mot mål og resultatoppnåelse. Det inkluderer også det å ta vare på og utvikle medarbeidere.

Styring (management) handler om alle de veivalg, prosesser, policyer og systemer som understøtter men også tidvis utfordrer lederskapet.

Med over et års trening på å jobbe annerledes har nye kunnskaper og ferdigheter også lagt grobunn for nye behov for ledelse. I webinaret Slik kan HR bidra til god ledelse post-korona snakker Ole Martin Grevstad om noen av de refleksjonene rundt hvordan de må lede fremover i Kongsberg Maritime.

Verden rundt oss er tvetydig og kaotisk. Det stiller krav til ledelse. I artikkelen Ledelse i usikre tider: Det handler om å absorbere tvetydighet får du vite mer om hva ledere nå mer enn noen gang må fange opp, sortere og vurdere det som er av tvetydighet rundt seg. Først da kan organisasjonen gjøre de riktige avveiningene og fokusere på det som ender opp med å bli de viktigste prioriteringene. Utfordringen er å håndtere kostnader samtidig som man ivaretar kultur, konkurranseposisjonering, avhengigheter mellom ulike team og utvikling av medarbeidere.

HR-undersøkelsen 2021 belyser viktige aspekter ved lederrollen i en verden i endring. 9 av 10 av de organisasjonene som deltok i undersøkelsen mener at de må utvikle lederskap i årene som kommer for å møte de endrede omgivelsene. Allikevel ser det ikke ut til at organisasjonene skal gi lederne forbedrede rammevilkår. Har lederne da mulighet til å lykkes, og hvordan kan HR best mulig tilrettelegge for at ledere kan møte den nye hverdagen?

I de siste årene har vi sett at viktige arbeidslivstrender har truffet virksomheter med stor kraft. Mange virksomheter opplever at de blir utfordret på å være mer innovative, agile og mer samarbeidsrettede. I HR-undersøkelsen 2020 ønsket vi derfor å se på hva virksomhetene faktisk gjør for å tilpasse organisasjonen omgivelsenes krav og for å kunne gripe nye muligheter. Hvordan sette arbeidsstyrken i stand til å arbeide på en ny måte og lede for endring.

HR-undersøkelsen 2020
Rapport
HR-undersøkelsen 2020

I samarbeid med EY har vi gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2020». Rapporten er utarbeidet i samarbeid med EY i Norden og de nordiske HR-foreningene, og tar for seg hvilke grep virksomhetene gjør for å tilpasse seg raskere og smidigere.

HR teknologi

HR teknologi er digitalisering av HR-rollen, programvare og systemer for effektivisering av HR sine oppgaver. Gjennom de siste 10 årene har rollen til, og viktigheten av, HR-systemer endret seg totalt. I dag er det ingen som stiller spørsmål ved den strategiske betydningen slike systemer har for en virksomhet sin konkurranseevne og suksess, overlevelse og langsiktige utvikling.

HR Norge har i samarbeid med Devoteam lansert rapporten «HCM systems in Norway». Tema i rapporten er HR som en tilrettelegger i en tid med digital transformasjon. Rapporten er en oppdatert og uavhengig analyse av markedet for HR-systemer pr. juni 2021 og gir en oppsummering av HR-systemer og leverandører i det norske markedet

HCM Systemer i Norge
Rapport
HCM Systemer i Norge

Organisasjonsdesign

Organisasjon er konteksten for styring og lederskap, og inkluderer blant annet design, kultur, hvordan man samhandler med, og integrerer eksterne kompetansemiljøer og underleverandører, samt kobling mot teknologisk infrastruktur.

HR-undersøkelsen 2020 viser at vi de siste årene har sett at viktige arbeidslivstrender har truffet virksomheter med stor kraft. Mange virksomheter opplever at de blir utfordret på å være mer innovative, agile og mer samarbeidsrettede. Vi ønsket derfor å se på hva virksomhetene faktisk gjør for å tilpasse seg omgivelsenes krav og for å kunne gripe nye muligheter. Hvilke barrierer er det for endring og hvordan organisere for endring.

Her kan du høre Vegard Kolbjørnsrud med foredraget "Hvordan designe smidige og smarte organisasjoner?" fra HR-konferansen for offentlig sektor i 202 der han snakket om hva som kjennetegner smarte og smidige organisasjoner og hvordan du kan oppnå dette i din virksomhet.

I artikkelen Organisasjonsdesign skrevet av Nicolay Worren får du en rekke ulike tilnærminger til fagområdet og hovedmodeller for struktur.

Organisasjonskultur

Kulturen i en organisasjon kan beskrives som de sett av felles delte normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utvikles når organisasjonens medlemmer samhandler med hverandre og med omgivelsene, og som kommer til uttrykk i deres handlinger og holdninger på jobben. Det er normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som utgjør kjernen i kulturen.

Henning Bang snakker om HR sin rolle i å påvirke organisasjonskulturen. I artikkelen "Slik kan HR påvirke organisasjonskulturen" får du noen tips til hvordan du i HR kan bidra til å påvirke kulturen.
Som medlem i HR Norge kan du se hele foredraget "Hvilke grep kan du ta for å påvirke organisasjonskultur" Bang holdt på HR konferansen for offentlig sektor.

Henning Bang

Henning Bang

Hold deg oppdatert på det siste innen HR

Meld deg på nyhetsbrevet i dag!