Retningslinjer

Sist behandlet i styremøte 1.september 2021

1. Hensikt

HR Norges forretningsetiske retningslinjer er utviklet av to årsaker:

• Som aktivt verdidokument som skal bevisstgjøre og styre egen adferd

• Som verdidokument styrende for valg av samarbeidspartnere og som kommunikasjonsverktøy i forhold til disse

2. Om grunnsyn

HR Norges virksomhet skal baseres på et positivt grunnsyn om utvikling og mobilisering av menneskelig potensiale som avgjørende bidrag til virksomhetenes verdiskaping.

3. Om forhold til lover, vedtekter o.a.

HR Norges virksomhet skal drives innenfor rammene av organisasjonens vedtekter.

Den skal bygge opp under visjon, virksomhetside, overordnede mål og målet om en forretningsmessig forsvarlig drift og sunn økonomi.

HR Norges virksomhet skal drives i henhold til norske lover og forskrifter.

4. Om egen standard, samarbeidspartnere og relasjonen til disse:

HR Norge skal kjennetegnes av høy kvalitet og troen på verdien som ligger i deling av kompetanse. Samarbeidspartnere skal stå for det tilsvarende

5. Om integritet

HR Norge skaper medlemsverdi gjennom samarbeid med eksterne miljøer. Slikt samarbeid skal kjennetegnes av høy integritet i alle relasjoner og oppleves som forretningsmessig nøytrale.

Dette konkretiseres på følgende måte:

a. Om kommersielle budskap:
HR Norge skal kunne formidle kommersielle budskap fra medlemmer eller andre interesserte som en del av den inntektsgivende virksomheten. HR Norge skal imidlertid ikke fremstå som avsender av slike budskap der hvor vår faglige integritet kan bli utfordret.

HR Norge skal kunne inngå særlige samarbeidsrelasjoner med enkelte medlemsbedrifter og andre basert på kommersielle vurderinger. Hva som tilligger kommersielle vurderinger skal alltid fremstå som tydelig for sluttbruker.

b. Om faglig rådgivning:
HR Norge skal kunne veilede medlemmer og andre om faglige forhold og tjenesteleverandører. HR Norge skal ikke la kommersielle hensyn påvirke de råd som gis.

c. Om relasjoner og eksklusivitet
HR Norge skal ikke uten særlig grunn inngå avtaler som virker ekskluderende og som er i konflikt med vår integritet og uavhengighet. Innenfor de områder HR Norge skal ha faglig integritet skal man ikke komme i en posisjon hvor man blir tiltrodd å ha anbefalt en aktør fremfor en annen ut fra inngåtte forpliktelser.

d. Om rekruttering for og blant medlemmer spesielt:
HR Norge skal kunne hjelpe enkeltindivider til å få nye utfordringer innenfor HR Norges medlemsbedrifter. HR Norge skal også kunne gjøre kjent stillinger som skal besettes. HR Norge skal imidlertid aldri utnytte sin kunnskap om medlemsmassen for å identifisere attraktive kandidater til slike stillinger.

e. Om samarbeid som motvirker muligheten for måloppnåelse
HR Norge skal ikke samarbeide der hvor samarbeidsrelasjonen på forretningsmessig eller annet grunnlag antas å motvirke vår evne til å levere medlemsnytte

f. Korrupsjon/bestikkelser
HR Norge tar avstand fra alle former for korrupsjon/bestikkelser. Ansatte skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for seg selv eller andre.

g. Om diskriminering
Vi behandler alle ansatte og relasjoner med verdighet og respekt. Vi aksepterer ikke rasisme eller noen form for usaklig forskjellsbehandling ut fra kjønn, religion, nasjonal eller etnisk opprinnelse, sosio-kulturell bakgrunn, funksjonshemming, seksuell orientering eller alder.