Vedtekter

HR Norges vedtekter (revidert april 2018)

§1 Navn

Organisasjonens navn er Human Ressurser Norge. I daglig virke brukes HR Norge.

§2 Formål

HR Norge er en medlemsorganisasjon som leverer HR - relevant kompetanse til virksomheter og nettverk. HR Norge skal gi medlemmene best mulig nytte og innsikt i utfordringer og muligheter som ligger i bruk av virksomhetens organisatoriske og menneskelige ressurser.
Organisasjonen skal ikke ha økonomisk fortjeneste som formål. Eventuelle positive regnskapsresultater skal benyttes til å fremme organisasjonens formål.

§ 3 Medlemskap

a) Virksomhetsmedlemskap
Virksomhetsmedlemskap kan tegnes av private virksomheter og organisasjoner, og statlige, fylkeskommunale og kommunale etater, institusjoner og virksomheter. Medlemskapet personifiseres gjennom en kontaktperson. Virksomheten kan i tillegg ha et ubegrenset antall kontaktpersoner.

Man kan velge å tegne virksomhetsmedlemskap på konsernbasis. Det fastsettes en egen sats for konserner, som gjennom slik medlemsregistrering gis adgang til å la heleide døtre (100 % eid) bli omfattet av konsernets overordnede medlemskap. Konsern virksomhetsmedlemskap kan bare omfatte to organisatoriske nivå, dvs. mor og datter.

b) Individuelt medlemskap
Individuelt medlemskap kan tegnes av alle enkeltpersoner som er interessert i organisasjonens formål. Studenter, pensjonister og personer som i en overgangsperiode er uten fast arbeid kan bli medlem til redusert pris, uten stemmerett og med noen begrensninger i medlemsfordelene.

c) Opphør medlemskap
1) Opphør av medlemskap skjer ved skriftlig utmelding senest to måneder før årsskiftet.
2) "Dersom styret ut i fra etiske hensyn finner å suspendere eller avvikle medlemskap, kan dette gjøres etter enstemmig styrevedtak"
3) Medlemsfordeler bortfaller om ikke medlemskontingent betales

d) Endring av medlemskap
Endringer i medlemskapet kan foretas løpende gjennom året.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er HR Norges høyeste besluttende myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned. Styret er ansvarlig for innkalling til og forberedelse av møtet. Innkallingen gjøres tilgjengelig for medlemmer 4 uker før møtet skal avholdes, vedlagt redegjørelse for utvikling, drift, resultater i organisasjonen samt eventuelle forslag til vedtektsendringer. Regnskap og revisjonsrapport skal inngå i redegjørelsen.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 3 uker før møtet avholdes, jfr. dog § 6. Endelig saksliste gjøres tilgjengelig senest 2 uker før møtet.

Valgkomiteens forslag gjøres tilgjengelig senest to uker før møtet.

Følgende saker skal behandles:
a) Valg av dirigent og 2 årsmøtedeltakere til å underskrive protokollen.

b) Regnskap og revisjonsberetning

c) Valg av:

Styremedlemmer (se § 8)
Valgkomité bestående av 3 medlemmer
Revisor.

d) Fastsettelse av styrets godtgjørelse.

e) Forslag fremmet av styret eller medlemmer i henhold til frister gitt denne paragraf.
I tilknytning til årsmøtet gis en orientering om strategi og økonomi.

§ 5 Stemmerett

Medlemmene har stemmerett:

Individuelle medlemmer har en stemme.
Individuelle medlemmer med begrensede rettigheter, jfr § 3b 2. avsnitt, har ikke stemmerett. Avgjørelser på årsmøtet treffes ved alminnelig flertall, unntatt herfra er forslag om forandring av disse vedtekter jfr.§13.

Antall Ansatte/Antall stemmer
2-50: 3
51-200: 5
201-500: 10
501-1000: 15
1001-1500: 20
1501-2000: 25
over 2000: 30
Konsernmedlemskap: 30

Årsmøtet som er innkalt i henhold til § 4 eller § 6 er beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte deltakere.

Registrert hovedkontakt har fullmakt til å avgi stemme for virksomhet. Andre kan avgi stemme for virksomheten dersom de har fullmakt fra hovedkontakt.

Medlemmer kan avgi stemme ved fullmakt gitt til et annet medlem.

Fullmakter knyttet til å avgi stemme ved fullmakt gitt til et annet medlem skal være HR Norge i hende for godkjenning senest tre virkedager før møtet.


§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles med kortere varsel enn 4 uker, men minimum 2 uker. Dette kan skje på styrets foranledning eller etter skriftlige krav fra medlemmer som representerer minst 300 stemmer og som ønsker at en spesiell sak skal behandles. For saker som omhandles av § 14 gjelder imidlertid de samme tidsfrister som fastlagt i § 14.

§ 7 Regionavdelinger

HR Norge kan opprette regionavdelinger.
Regionavdelingene velger sitt eget styre. Vedtekter fastsettes av HR Norge sitt styre.

§ 8 Styret

Styret er organisasjonens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal sørge for en aktiv virksomhet og en ordentlig forretningsførsel i samsvar med organisasjonens formål og økonomiske forutsetninger.

Styret består av leder, nestleder og minst to styremedlemmer. Den individuelle valgperioden er to år. Det føres protokoll fra styrets møter. Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er tilstede eller har avgitt stemmefullmakt. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Daglig leder har møte- og forslagsrett.

§ 9 Administrasjon

Administrasjonen ledes av daglig leder. Daglig leder ansettes og rapporterer til styret.

§ 10 Regnskap

Regnskapene føres og avsluttes med budsjettår som regnes fra 1/1 til 31/12.

§ 11 Revisjon

Revisjon skjer ved statsautorisert revisor valgt av årsmøtet. Denne skal senest en måned før årsmøtet avgi skriftlig revisjonsberetning til styret.

§ 12 Kontingent

Kontingentens størrelse fastsettes av styret.

§ 13 Valgkomité

Valgkomiteen velges av årsmøtet etter forslag fra styret. Valgkomiteen har følgende oppgaver:

a) Foreslå styremedlemmer for årsmøtet

b) Utpeke styremedlemmer til erstatning for valgte styremedlemmer dersom disse må fratre i løpet av valgperioden. Fungeringsperioden blir i slike tilfeller frem til neste årsmøte.

§14 Endringer

Endringer i disse vedtekter, herunder beslutning om oppløsning, kan skje på et årsmøte (ordinært eller ekstraordinært) når 2/3 av det fremmøtte antall stemmer slutter seg til forslaget.

Forslaget til slike forandringer skal være styret i hende 8 uker før årsmøtet. For øvrig henvises til innkallingsreglene i § 4.

Ved oppløsning av virksomheten skal organisasjonens midler i tilfelle besluttes anvendt slik at det formål organisasjonen har søkt å tjene blir tilgodesett best mulig. Beslutningen krever 2/3 flertall.