Utvidede krav til innholdet i arbeidsavtalen

Fra 1. juli 2024 trer nye krav til innholdet i arbeidsavtaler i kraft, som et resultat av Norges implementering av EU-direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

Arbeidsrettioffentligsektor

De nye kravene innebærer at arbeidsavtalen, i tillegg til eksisterende krav, skriftlig skal opplyse om blant annet følgende forhold:

  • Fremgangsmåten som må følges for å bringe arbeidsforholdet til opphør, inkludert hvilke formkrav som stilles
  • Muligheten for arbeidstakere som ikke har fast arbeidssted til å fritt bestemme sitt arbeidssted, som alternativ til å arbeide forskjellige steder
  • Eventuell rett til annet betalt fravær enn ferie
  • Ulike komponenter av lønn, tillegg, etc.
  • Lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstiden
  • Ordninger for vaktendringer, samt ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid
  • Eventuell rett til kompetanseutvikling som tilbys av arbeidsgiver

Økt forutsigbarhet og trygghet for ansatte

Formålet med lovendringen er å sikre økt forutsigbarhet for ansatte når det gjelder vesentlige krav og rettigheter i arbeidsforholdet, og å forbedre tilgangen til opplysninger om disse. De nye kravene skal bidra til å styrke arbeidstakernes rettigheter ved å fremme mer gjennomsiktige og forutsigbare arbeidsvilkår, og gi økt trygghet og klarhet for arbeidstakere.

Økt informasjon i arbeidsavtalene kan imidlertid føre til lange og omfattende arbeidsavtaler. Arbeidsgivere bør forsøke å unngå dette, da for omfattende arbeidsavtaler kan skape større usikkerhet for arbeidstakere og motvirke det vernet som endringen er ment å gi. Noe av informasjonen kan gis ved å henvise til lover, forskrifter eller tariffavtaler som regulerer ulike forhold ved arbeidsforholdet. Dette gjelder for eksempel rettigheter som arbeidstakers rett til ferie og betalt fravær, fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet, arbeidstakers lønn og eventuelle tillegg, og arbeidstid. I tilfeller hvor slik henvisning ikke lar seg gjøre, er utgangspunktet at opplysningene må oppgis særskilt i arbeidsavtalen. Informasjonen trenger ikke være detaljert, men må være tilstrekkelig for å sikre tydelige og forutsigbare arbeidsavtaler.

Arbeidsgivers styringsrett ved lovendringen

De utvidede kravene til innholdet i arbeidsavtalene vil ikke direkte endre rammene for arbeidsgivers styringsrett. Likevel vil den økte mengden informasjon kreve større bevissthet fra arbeidsgiver side. Det å innta informasjon i arbeidsavtalen som kun skal være av opplysende karakter, kan av arbeidstakere oppfattes som etablering av nye rettigheter. Derfor må arbeidsgivere sørge for at det i arbeidsavtalene tydeliggjøres at den ekstra informasjonen ikke innebærer utvidede rettigheter.

Lovendringens betydning for eksisterende arbeidsavtaler

De nye kravene til arbeidsavtalers innhold gjelder i utgangspunktet bare for nye arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2024. Det er derfor viktig at arbeidsgivere oppdaterer sine arbeidsavtalemaler slik at nye arbeidsavtaler samsvarer med de nye lovkravene. Fra For eksisterende arbeidsavtaler gjelder de nye kravene bare dersom arbeidstaker selv ber om en oppdatert arbeidsavtale. I slike tilfeller skal arbeidstaker få ny en oppdatert arbeidsavtale snarest mulig og senest innen to måneder. Det er dermed ikke nødvendig å utstede nye arbeidsavtaler for alle ansatte.

Se oppdatert mal her under arbeidsavtale ordinær.