Privat AFP: Fra innsiden i Fellesordningen

Fellesordningen for AFP forvalter AFP-ordningen i privat sektor. De har tett interaksjon som spenner over et bredt fagfelt med sine tilsluttede foretak. Her får du en innføring i Fellesordningens arbeid og rolle.

Sindre Solbakken, advokat i Fellesordningen for AFP, kommer til Pensjonskonferansen 4. juni for å snakke om Fellesordningens rolle og status samt aktuelle regelendringer de siste årene.

- Hva er Fellesordningen for AFP og hvem er dere til for?

- Fellesordningen for AFP forvalter AFP-ordningen i privat sektor. AFP i privat sektor er en tariffestet ordning, det vil si at man må ha tariffavtale for å ha AFP.

- Det er partene i arbeidslivet som eier og styrer ordningen, og vårt styre består av representanter fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Vi liker å si at vi er den nordiske modellen i praksis.

- Vi er til for ansatte og bedrifter i privat sektor, sier Sindre Solbakken.

- Hvilke oppgaver har dere?

- Vi forvalter AFP-ordningen i privat sektor. Dette er et stort ansvar som vi ikke tar lett på. Våre arbeidsoppgaver strekker seg fra saksbehandling av AFP-søknader, fakturering, regelverksutvikling og til forvaltning av AFP-fondet. Vi er en liten organisasjon, med et stort ansvarsområde, sier Solbakken.

- Har Fellesordningen noen rolle ved regelendringer i AFP?

- Det er et tett samarbeid mellom Fellesordningen og partene i arbeidslivet om utvikling av AFP-regelverket. Administrasjonen gir ofte innspill i disse prosessene, men endring av vedtektene vedtas endelig av styret, etter godkjenning fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss endringer i arbeidslivet og lovverket, og er svært opptatt av likebehandling – både for søkere og for foretakene.

- Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse oss andre endringer i arbeidslivet og lovverket, og er svært opptatt av likebehandling – både for søkere og for foretakene, sier Solbakken.

- Kan du nevne noen ofte stilte spørsmål som går igjen?

- AFP-ordningen er en ganske unik kvalifikasjonsordning, som skiller seg fra andre pensjonsordninger man gjerne kjenner til. Vi får spørsmål om alt fra hva AFP er for noe, «Kan jeg få AFP?», til mer konkrete og kompliserte spørsmål om vedtektene våre. Foretakene stiller ofte spørsmål om tilslutningens omfang og virkeområde, for eksempel om tilslutningen gjelder for hele eller deler av foretaket.

- Andre temaer som ofte kommer opp er hvilke ytelser ansatte kan motta i aldersspennet 59-62 år, hva som skjer med AFP ved virksomhetsoverdragelser og om det er noen sammenheng mellom premieinnbetalingen og retten til AFP for søkere, avslutter Sindre Solbakken.

Les mer Pil