Sivilombudets kontroll - hva forventes av forvaltningen nå?

Forvaltningen må i stadig større grad forholde seg til overnasjonale regler og økende regeltetthet. De må forholde seg til rammer for forvaltningens virksomhet, rettslige krav, god forvaltningsskikk og rettslige fallgruver de må unngå. Så hva betyr dette for norsk offentlig arbeidsliv?

Sivilombud Hanne Harlem kommer til HR-konferansen for offentlig sektor i januar og deler sitt blikk på de rettslige rammene for forvaltningens virksomhet, og på utviklingstrekk man bør følge med på.

- Hva er Sivilombudets rolle ovenfor forvaltningen?

- Sivilombudets rolle er å kontrollere at forvaltningen følger loven og opptrår i trår med god forvaltningsskikk. Ombudet skal passe på at enkeltmennesker ikke utsettes for urett av forvaltningen, og bidra til at forvaltningen respekterer menneskerettighetene.

- Kontrollen foregår i hovedsak ved at vi behandler klager fra personer som mener at forvaltningen har gjort feil, men vi kan også selv sette i gang undersøkelser. Hvis vi mener at forvaltningen har gjort feil, kan vi gi kritikk i en uttalelse. Uttalelsene er ikke rettslig bindende, men det er en klar forutsetning fra Stortinget om at forvaltningen retter seg etter ombudets uttalelser, sier Hanne Harlem.

- Kan du gi noen eksempler på Sivilombudets praksis på arbeidslivsområdet?

- Rundt en tiendedel av klagene Sivilombudet mottok i 2022 var på arbeidslivsområdet. Ombudet har svært mange uttalelser om offentlige ansettelser, og vi har laget en sammenfatning av dem i veilederen Ansettelser fra A til Å.

- I tillegg får vi klager som gjelder alt fra offentlig ansattes ytringsfrihet, til arbeidsrettslig håndtering av varslingssaker og unntak fra offentlig søkerliste, sier Harlem.

- Hva er overnasjonale regler og hva betyr dette for norsk offentlig arbeidsliv?

- Når Sivilombudet kontrollerer forvaltningen, undersøker vi ikke bare om forvaltningen overholder norsk lovgivning. Norsk offentlig arbeidsliv må i tillegg, og i økende grad, forholde seg til overnasjonale regler. De mest praktiske eksemplene på det er forpliktelser som følger av menneskerettighetene og av EØS-retten. Slike overnasjonale regler kan være krevende både å finne frem til og å holde oversikt over, sier Harlem.

- Hvilke utviklingstrekk er det viktig å følge med på nå?

- Det er ikke nytt at man er bundet av overnasjonal rett, men kompleksiteten og mengden regler øker. I tillegg øker mengden nasjonale regler. Det gjør at det er stadig mer å passe på for ledere og ansatte i offentlig arbeidsliv. Jeg skal forsøke å gi noen råd til hvordan man kan forholde seg til de utviklingstrekkene vi ser, avslutter Hanne Harlem.

Les mer Pil