Fremtidens kompetansebehov i offentlig sektor

Hovedavtalen i staten understreker viktigheten av strategisk kompetansearbeid. I en travel arbeidshverdag risikerer statlige virksomheter at det strategiske kompetansearbeidet nedprioriteres og oppgaver løses på samme måte som tidligere. Hvilket rettslig handlingsrom har arbeidsgiver for å møte morgendagens utfordringer?

Thomas Braut Svendsen

Thomas Braut Svendsen advokat og partner i Advokatfirmaet Helmr kommer til HR-konferansen for offentlig sektor for å snakker om hvilke rettslige rammer som gjelder for statlige virksomheters kompetansearbeid.

- Hva er årsaken til at statlig sektor har utfordringer med å rekruttere og beholde riktig kompetanse?

- Dersom en statlig virksomhet har utfordringer med å rekruttere og beholde riktig kompetanse, så er det antakeligvis flere årsaker til dette. Deler av dette skyldes nok at mange arbeidsgivere konkurrerer om den samme kompetansen, der arbeidsoppgaver, ansattegoder og omdømme mv. kan ha betydning for valg av arbeidsgiver. En annen viktig årsak er nok også at statlige virksomheter i liten grad arbeider strategisk med kompetanse på en måte som underbygger virksomhetens mål, og på en slik måte at virksomheten i større grad klarer å utvikle og beholde relevant kompetanse, sier Thomas Braut Svendsen.

- Hvilke konsekvenser får dette for rekrutteringen og kompetansenivået i statlige virksomheter?

- Dersom en statlig virksomhet ikke arbeider planmessig med kompetanse vil risikoen være at alt gjøres som før. Med endrede krav til statlige virksomheter er det en risiko for at det da gjøres feilansettelser, at lønn og kompetansehevende tiltak ikke treffer, at kompetansemessig utviklingspotensiale ikke realiseres, at relevant kompetanse forsvinner og at oppgaver ikke løses tilstrekkelig effektivt i samsvar med de til enhver tid gjeldende krav og forventinger som stilles, sier Svendsen.

- Hvilke arbeidsrettslige utfordringer ligger i dette?

- Kunnskap om arbeidsrettslige rammer er én av flere forutsetninger for å kunne forstå hvilket handlingsrom statlige virksomheter har. Det kan av og til by på utfordringer å avklare hvilke rettslige rammer statlige virksomheter må forholde seg til. Som regel er det imidlertid prioriteringer innenfor det rettslige handlingsrommet som i praksis byr på de største utfordringene. De rettslige rammene vil samtidig kunne bli brukt som begrunnelse for å fortsette som før, i en del tilfeller med rette og i andre tilfeller ikke. Dette gjelder også innenfor temaer som berøres ved strategisk kompetansearbeid. Hvilke kvalifikasjonskrav som kan brukes ved ansettelse eller utvelgelse i omstillingsprosesser er eksempler på dette.

- Ut over de utfordringer som kan ligge i å avklare hvilke rettslige rammer statlige virksomheter må forholde seg til, er det gjerne mangelen på systematisk kompetansearbeid og løpende prioriteringer som byr på arbeidsrettslige utfordringer. Feilansettelse, mangelfull arbeidsutførelse, samarbeidsutfordringer, sykefravær og nedbemanning parallelt med oppbemanning kan i en del tilfeller skyldes mangelfullt fokus på dette, Svendsen.

- Hva kan statlige arbeidsgivere gjøre for å møte disse utfordringene?

Ved å arbeide strategisk med kompetanse vil statlige virksomheter kunne ha et bedre beslutningsgrunnlag innenfor mange av prosessene som HR skal understøtte. Hovedavtalene i staten forutsetter at statlige virksomheter skal arbeide strategisk med kompetanse. For å få til dette må ulike deler av virksomhetens strategiske og operative arbeid ses i sammenheng. I tillegg må alle medvirke, på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, avslutter Thomas Braut Svendsen.

Thomas Braut Svendsen er advokat og partner i Helmr, hvor han hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Han har tidligere vært seniorrådgiver i NAV. I tillegg til alminnelig advokatpraksis og foredragsvirksomhet er Braut Svendsen medforfatter av blant annet arbeidsrettsboken” Arbeidslivets spilleregler”.

Flere artikler

Helmr
Arbeidsrett
Ny dom om feriepenger
Ny dom om feriepenger
Benedicte Terje Arbeidsrett 2024
Arbeidsrett
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Nå er Arbeidsvilkårsdirektivet implementert – er du forberedt?
Kari Andernsen
Arbeidsrett
Behovet for kunnskap
Behovet for kunnskap