Norsk Medisinaldepot tildelt Kompetanseprisen fra HR Norge

(Oslo - 21. mai 2015) -- Virksomheter som våger å satse i dårlige tider vinner ofte i det lange løp. Norsk Medisinaldepot fortsatte sin satsning på kompetanseutvikling selv da 40 prosent av virksomheten forsvant. Nå får de Kompetanseprisen 2015.
Etter å ha vært eneleverandør av legemidler til norske sykehus siden 1995, mistet Norsk Medisinaldepot denne anbudskontrakten fra 1. januar i år, og dermed også 40 prosent av omsetningsvolumet.

Til tross for denne kraftige smellen har selskapet beholdt sitt sterke fokus på kompetanse. HR Norges jury for Kompetanseprisen 2015 har blant annet vektlagt dette da de kåret NMD til vinner av årets pris.

Med bakgrunn i den tapte sykehuskontrakten gjennomførte NMD en betydelig nedbemanning ved Servicekontoret i løpet av 2014, som omfatter mange arbeidsplasser innen administrasjon, lager og distribusjon.

Juryen for Kompetanseprisen har merket seg at man i denne omfattende endringsperioden valgte å fortsette den betydelige opprustningen av kompetansetiltakene internt.

Juryen har besluttet at Norsk Medisinaldepot tildeles den viktige utmerkelsen «Kompetanseprisen 2015», som deles ut av medlemsorganisasjonen HR Norge.

«At NMD får Kompetanseprisen for 2015 er en svært hyggelig anerkjennelse av det langsiktige og systematiske arbeidet vi gjør i forhold til kompetanseutvikling i selskapet», sier HR-direktør Marianne Næss. «Juryen legger vekt på forhold vi selv mener er viktig, for eksempel å opprettholde trykket på utvikling også i tøffere tider. Det er også en styrke at det i all hovedsak er egne medarbeidere i HR som sammen med ressurspersoner i andre avdelinger står for innhold og gjennomføring av programmene», sier hun.
Primus motor for kompetanseutviklingen har vært Rune Kiilstofte. Han har tittelen kompetanseutviklingssjef, og er en del av HR-avdelingen til Marianne Næss.

Bakgrunn for tildelingen

Den offentlige reguleringen av legemiddelomsetning og tilhørende kvalitetssikring medfører særlige krav til fagkompetanse innen farmasi og distribusjon. Konkurransen i bransjen er sterk, og etterspørselen etter farmasøyter er betydelig høyere enn tilbudet.

Som en konsekvens av dette rekrutterer NMD farmasøyter fra en rekke andre land. Det har bidratt til å skape en svært multikulturell virksomhet, og en viktig del av kompetansetiltakene og kulturbyggingen handler om å skape et felles «stammespråk» på tvers av ulik kulturell bakgrunn.

Med basis i verdiene «kunnskapsrik, imøtekommende og modig» har NMD etter juryens mening etablert en helhetlig og sammenhengende kjede av opplæring og trening for de ansatte i Vitusapotek. Hver medarbeider og leder setter av betydelige tidsressurser for å perfeksjonere seg innen kunderådgivning, varekunnskap, logistikk og kvalitetssikring.

Kjeden av tiltak er omfattende med introduksjonsprogrammer, fagdager, markedsskole, lederutvikling, coaching, læringsportal og bruk av e-læring og videoer. Man forsøker å sikre at det meste av opplæringen skjer gjennom det daglige arbeidet.

Eksempelvis avholder man cirka 460 årlige «On the Spot» treningsdager i Vitusapotek rundt om i landet. Egne ansatte er sertifisert for bruk av spesielle utviklingsverktøy og fungerer som trenere.

Dette bidrar til at man fremmer stammespråk og en samlende kultur, noe som er særlig viktig i en bedrift der stadig flere medarbeidere og ledere har multikulturell bakgrunn.

Juryen har også merket seg at NMD har opprettet et kompetansefond som bidrar til at medarbeidere får økonomisk støtte til utdanning. Som ansatt kan man dessuten nomineres til å delta i eieren Celesios internasjonale talentprogram.

Både i apotekene og på det sentrale Servicekontoret leverer NMD svært gode resultater, på tross av store organisasjonsmessige endringer.

Norsk Medisinaldepot AS tildeles Kompetanseprisen 2015 for et gjennomført rammeverk for god opplæring og kunnskapsdeling i et særlig konkurranseutsatt marked med komplekse produkter og krevende logistikk.

Kompetanseutviklingen er grundig strategisk forankret og bidrar på en fremragende måte til visjonen «sammen på vei for bedre helse».

Om Norsk Medisinaldepot

Norsk Medisinaldepot AS har de siste 20 årene gått fra å være en statseid legemiddelgrossist til å bli et privateid og landsomfattende driftsselskap for apotek. Selskapet har ca. 2.500 ansatte og omsetter for vel 10 milliarder kroner.

De fleste ansatte arbeider i Vitusapotek, som i dag teller 218 enheter. I tillegg eier NMD kjedekonseptet Ditt Apotek - et tilbud til privateide apotek, hvor det i dag er 74 enheter.

NMD startet virksomheten som statsmonopol innen distribusjon og grossistvirksomhet for legemidler 1. november 1957. I 1994 åpnet EØS-avtalen for konkurranse. Samme år ble virksomheten gjort om til et aksjeselskap hvor majoriteten av aksjer var eid av staten.

Det tyske selskapet Celesio AG, med 38.000 ansatte og virksomhet i 14 land, kjøpte alle statens aksjer, og ble eneeier av NMD i 2001. Celesio har nylig fått det amerikanske selskapet McKesson som sin hovedaksjonær.

I 2001 åpnet NMD sitt første Vitusapotek på Aker Brygge, samtidig som kjedekonseptet Ditt Apotek tilbys private apotek.

I 2014 mistet NMD en viktig sykeshuskontrakt, og 40 prosent av volumet forsvant med virkning fra 1. januar 2015. Omfattende nedbemanninger fulgte.

Om Kompetanseprisen fra HR Norge

HR Norge er en medlemsorganisasjon som har mer enn 3.000 medlemmer, inkludert de aller fleste store norske private og offentlige virksomheter. HR Norge deler årlig ut Kompetanseprisen for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetanseprisen gis til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

Juryen består av Hans Olav Næss, seniorrådgiver HR-utvikling i Sporveien AS og varastyremedlem i HR Norge; Stine Fjell, Domain Expert i Questback og styremedlem i HR Norge; Mårten Skjøstad, Leder HR, Gjensidige Forsikring ASA; og Anders Dysvik, professor ved Handelshøyskolen Bis Institutt for ledelse og organisasjon.

Kandidater til prisen bør ha etablert en kompetansestrategi som er forankret i overordnede mål og verdier, og iverksatt tiltak som har skapt endringer i individuell og organisasjonsmessig adferd. Om de kan vise til at tiltakene har gitt resultater som for eksempel resultatforbedring, økt trivsel, økt effektivitet, lavere turnover, bedre kundetilfredshet, bedre læringsmiljø, er det meget positivt.

Aktuelle kandidater gjennomgår en intern og en ekstern evaluering i forhold til priskriteriene. Prisvinner må, i tillegg til å oppfylle kriteriene, være villig til å presentere metoder og erfaringer fra det prisbelønte arbeidet, samt imøtekomme oppmerksomhet fra fagmiljøer og media.

Tidligere prisvinnere: Laerdal Medical, ISS, National Oilwell Warco, Hydro Aluminium Høyanger Verk, Gjensidige Forsikring, Ergo Group, Ullern videregående skole, Forsvarets Spesialkommando, TINE v/Tine Personal og Kompetanse, GE Healthcare Lindesnes Fabrikker, Statoil Detaljhandel AS, Norske Skog Union, Snøhetta Arkitektkontor, Gjensidige NOR Sparebank, Ekornes ASA, Nidar AS, Leiv Vidar AS, Hjemmetjenesten i Alta.

Pressekontakter

4 HR Kompetanse

Kompetanseteamet i Norsk Medisinaldepot. Fra venstre: Kristin Willersrud, Marianne Næss, Ann Brita Grøndahl, Rune Kiilstofte, Duc Tan Nguyen og Lise Mette Sveum