HR Norges Kompetansepris 2018 til Garantiinstituttet for eksportkreditt

Den statlige finansinstitusjonen Garantiinsituttet for eksportkreditt (GIEK) har i flere år fremmet økt eksport og sysselsetting i Norge, på tross av utfordrende markedsendringer både hjemme og internasjonalt. Nøkkelen til etatens suksess har vært systematisk arbeid med kompetanse.

GIEK toppbanner

Medlemsorganisasjonen HR Norge har i over 30 år delt ut Kompetanseprisen for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Kompetanseprisen gis til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

I år er det statlige GIEK som er kåret til vinner av HR Norges Kompetansepris.

Fra venstre: Ulla Wangestad, Jasna Stojanuvic, Wenche Nistad, Vibeke M. Østbye, Harald Øien, Anny May Risung Bak: Even Bolstad og Mårten Sjøstad

- Omstilling må til for å kunne møte utfordringene man står overfor. GIEK er et av de største eksportvirkemidlene staten har overfor næringslivet og har følt dette omstillingsbehovet på kroppen. GIEK har greid å videreutvikle seg og tilpasse seg endrede behov i det eksportrettede næringslivet. Jeg er stolt over at GIEK har klart denne omstillingen og at de i dag mottar Kompetanseprisen. Det er særlig hyggelig at GIEKs satsing på seniorer trekkes frem, sier Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Har bygd en endringskapasitet

- Med sin satsing på kompetanse har GIEK bygd en endringskapasitet som fører til at de leverer resultater også i perioder hvor ny teknologi ødelegger de gamle forretningsmodellene for noen og skaper store muligheter for andre. GIEK gir råd og setter premisser for eksportbedrifter innenfor stadig ulike bransjer og i markeder. For å utøve sin oppgave må organisasjonen ha kunnskap om norsk og internasjonal lov og regelverk i mer enn 150 land, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

I 2017 utløste GIEK eksportkontrakter for 21,5 milliarder kroner, og sikret 9600 arbeidsplasser i eksportbedriftene og deres underleverandører.

- Kompetansesatsingen vår gir oss fleksibilitet og slagkraft til å hjelpe bedriftene gjennom konjunktursvingninger og endrede markeder. Når GIEK tilbyr gode finansielle råd og løsninger til bedrifter og banker, sikrer vi konkurranseutsatte arbeidsplasser som betyr mye for lokalsamfunnene. Dette er en pris til alle mine engasjerte og kompetente medarbeidere, sier administrerende direktør Wenche Nistad.

Kompetansestyring tydelig integrert i GIEKs mål

Juryen og HR Norge er imponerte over GIEKs helhetlige tilnærming til kompetanseutvikling. Kompetansestyring er tydelig integrert i GIEKs mål og strategier, og kompetanse er definert som en av bedriftens tre verdier.

- Vi har jobbet med kompetansebegrepene i flere år. Høsten 2017 utviklet vi en kunnskapsvisjon og -modell som identifiserer fremtidig kompetansebehov. Samtidig innførte vi en kompetansedialog i alle mål- og utviklingssamtaler, noe som gir et spennende perspektiv for å diskutere kompetanse på organisasjons- og individnivå, sier HR-sjef i GIEK, Anne May Risung.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge

E-post: Even.Bolstad@hrnorge.no

Telefon: 906 66 720

Mårten Skjøstad, Juryleder

E-post: marten.skjostad@gjensidige.no

Telefon: 480 97 008

Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK

E-post: wni@giek.no

Telefon: 913 18 474

Anne May Risung, HR-sjef i GIEK E-post: amr@giek.no

Telefon: 926 53 944

Om Prisen:

HR Norges Kompetansepris deles ut til en virksomhet eller organisasjon som kan vise til spesielt gode resultater av kompetansetiltak initiert av en kompetansestrategi. Kompetansestrategien er tydelig på mål om kunnskap, ferdigheter, og holdninger, samt lederskap, for utvikling av organisatorisk kompetanse. Mål om organisatorisk kompetanse må være forankret og integrert i virksomheten eller organisasjonens strategier, overordnede mål og visjoner.

Om HR Norge:

HR Norge er en ideell medlemsorganisasjon, som er til for virksomhetene og alle som jobber med HR og ledelse. Organisasjonen er landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk og består av medlemmer fra både privat og offentlig sektor. Organisasjonens viktigste oppgave er å skape verdi for medlemmene gjennom å levere relevant og fremtidsrettet kompetanse. Målet er å bidra til at virksomheter på best mulig måte kan utnytte organisatoriske og menneskelige ressurser for å skape verdier.

Årets jury:

  • Mårten Skjøstad, Leder forretningsstøtte divisjon skade i Gjensidige
  • Silvija Seres, selvstendig investor
  • Elisabeth Halsen, HR-direktør i UDI
  • Anders Dysvik, Professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved BI

Juryens begrunnelse

Årets kompetansevinner er en forvaltningsbedrift på knappe 100 mennesker.

Internasjonale konjunkturer, finanskriser og behovene for norsk omstilling gjennom de siste årene, har stilt vinneren overfor store kompetansemessige utfordringer.

For å lykkes har kompetansevinneren behov for medarbeidere som er helt i front, faglig og markedsmessig. For å møte disrupsjoner og endrede rammebetingelser, må de også ha en innovativ tilnærming til kunnskap og en helhetlig kultur for læring.

Kompetansestyring er derfor tydelig integrert i mål og strategier, og verdien ’KOMPETENT’ er definert som en av bedriftens 3 verdier. Kompetanse er bedriftens DNA.

Kompetansevinneren har en helhetlig tilnærming til kompetanseutvikling.

De har utviklet en kunnskapsmodell tydeliggjør både interne og eksterne kompetansebehov. De organiserer kompetanse gjennom tverrfaglige team der læring og kompetanseoverføring er en arbeidsform. Som en statlig forvaltningsbedrift må vinneren forholde seg til statlige rammebetingelser for lønn, men gjennom kompetansesatsingen evner man å tiltrekke og beholde spisskompetanse fra ledende private kompetansemiljø. Det fremheves spesielt at kompetansevinneren har satset på seniorer. Med erfarne senior medarbeidere med spisskompetanse og lærevillige talenter bygger kompetansevinneren anerkjente og sterke fagmiljøer som er attraktiv i arbeidsmarkedet.

Kompetansevinneren utvikler og mobiliserer kompetanse gjennom tydeliggjøring av medarbeideransvaret, systematisk bruk av mål og utviklingssamtaler kombinert med lederutvikling som skal bygge opp under ønsket organisasjonskultur.

Gjennom satsing på kompetanse har kompetansevinneren bygget en endringskapasitet som fører til at de leverer resultater i perioder med disrupsjoner.

Kompetansevinneren kan dokumentere at kundene er svært godt fornøyd med servicenivå og kompetansen til medarbeidere. Kompetansevinneren betjener stadig nye bransjer og står for verdiskaping på flere milliarder, noe som har gitt resultater med økt norsk eksport og økt sysselsetting. Vinneren av kompetanseprisen 2018 er Garantiinstituttet for eksportkreditt – GIEK.