HR-rådgiver
Vil du være med å utvikle en av Innlandets mest spennende arbeidsplasser? Høgskolen i Innlandet søker etter HR-medarbeider med et særlig ansvar for å støtte Den norske filmskolen.

Om stillingen

Ansvar og oppgaver

 • Hovedansvar:
  HR-avdelingens hovedkontakt mot Den norske filmskolen. Rådgivning, lederstøtte og saksbehandling på HR-området.
 • Sentrale arbeidsoppgaver:
  • HR-støtte til ledere på områder som bemanningsplanlegging, rekruttering og mottak av nye medarbeidere, permisjoner, fratredelser og sykefravær.
  • Deltakelse i høgskolens HR-faglige arenaer, herunder HR-matrise og fagteam.
  • Utviklingsoppgaver på HR-området.
  • Saksbehandler- og utrederoppgaver.
  • Sekretariat for Den norske filmskolens medvirkningsarenaer med tillitsvalgte og vernetjeneste.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Stillingen er for tiden lagt til HR-avdelingen

Stillingen er fast, 100 %.

Tiltredelse ønskes snarest mulig.

Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte påregnes.

Kontakt

 • HR-direktør Lars Petter Mathisrud, tlf. 911 75 720, e.post lars.petter.mathisud@inn.no, eller
 • Administrativ leder ved Den norske filmskolen Janicke L. Vibe, Tel: 61 28 84 12, Mob: 938 53 532, e-post: janicke.vibe@inn.no

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • HR-faglig utdanning er ønskelig.
 • Beherske engelsk og norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
 • Generelt god IKT-kompetanse og fortrolighet med digitale verktøy.
 • Relevant erfaring fra HR-administrasjon og HR-støtte til ledere vil tillegges vekt.
 • Erfaring fra veiledning og lederstøtte innen rekrutterings- og HMS-arbeid er særlig ønskelig.
 • Prosessveiledererfaring er en fordel.
 • Kunnskap om HR-arbeid i offentlig sektor er en fordel

Personlig kompetanse

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert.
 • God organisasjonsforståelse og analytisk evne.
 • Stor arbeidskapasitet, samt evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig.
 • Ønske om å videreutvikle egen kompetanse og bidra til utvikling av eget arbeidsfelt.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Søkere som innkalles til intervju må fremlegge dokumentasjon på utdanning, arbeidserfaring ev. sertifisering mm.

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver i Statens lønnsregulativ og lønnes etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Om Høgskolen i Innlandet

HR ved HINN bidrar til strategisk styring og ledelse av HINN og leverer organisasjons- og lederstøtte til alle nivå i organisasjonen. HR-avdelingen består p.t. av totalt 17 medarbeidere fordelt på HR-stab med fagansvarlige og Seksjon for lønnsforvaltning.

Denne rådgiverstillingen vil være HR-avdelingens hovedkontakt mot Den norske filmskolen (Dnf) som er et av høgskolens 6 fakulteter. Dnf har studiesteder på Lillehammer og i Oslo.

Dnf er Norges nasjonale filmutdanning. Dnf tilbyr bachelor (8 linjer), master samt et tilbud for stipendiater på ph.d.-nivå. Vi har som mål at våre utdanninger skal tilføre bransjen dyktige filmkunstnere og kompetente yrkesutøvere samt bidra til å utvikle den norske og skandinaviske filmbransjen i møtet med fremtidens mediehverdag.

Dnf åpnet sine dører i 1997 og har siden den tid uteksaminert studenter som har satt sterkt preg på norsk film- og tv-bransje. I dag ligger skolens bachelor på Lillehammer og masterstudiet på Myrens Verksted i Oslo.

Høgskolen lillehammer ny2019 300x200
Arbeidsgiver
Høgskolen i Innlandet
Sted
Lillehammer
Stillingstype
Heltid
Søk her
Søknadsfirst 04.11 2020 23:55
Om arbeidsgiveren
Les mer Pil