HR Norge: — Endringene i arbeidsmiljøloven endrer også HR

Regjeringen har sikret flertall for endringer i Arbeidsmiljøloven som vil ha stor effekt på arbeidslivet. Her er noen av konsekvensene, slik de vil oppleves i HR.

Stortinget foto News Oresund Jenny Andersson w2000 1024x672

Illustrasjonsfoto: Jenny Andersson/News Oresund/Flickr CC

I den blåblå regjeringens regjeringsplattform varslet de endringer i reglene om midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser. I januar redegjorde de for endringene i denne pressemeldingen: Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.

Stor debatt

Forslaget har skapt stor debatt, og spesielt har den delen som dreier seg om midlertidige ansettelser møtt stor motstand i fagforeningene.

Forslagene som handler om heving av aldersgrensen til 72, og senere formodentlig 75 år, har møtt motstand hos arbeidsgiverne og i HR. HR Norges høringsuttalelse var en av de som var kritiske til aldersgrenseutvidelsen.

Alt i alt har HR Norge imidlertid stilt seg positivt til at endringer skjer.

– Arbeidsmiljøloven har stått nesten uendret i mange, mange år, kommenterer daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

– Det var derfor helt klart på tide med en overordnet revisjon på noen av de sentrale områdene. Det handler om å tilpasse kartet til et terreng som allerede har endret seg.

HR i kjernen

Han fremholder at forliket var et ventet utfall:

– Noen mener endringen burde gått lenger, noen mener at man har gått for langt. Også vi i HR Norge mener at det er svakheter i det som foreslås, først og fremst ved at andre tiltak ville hatt større effekt. Dette gjelder ikke minst aldersgrenser. Men med noen små unntak var forliket et ventet utfall, sier han.

– Vi ser også motargumentene mot noe av det som foreslås, men når vi ser fremover tror vi at endringene i sum helt klart er til det gode.

Han sier at dette bare er starten på mange store samfunnsrelaterte revisjoner.

– Revisjon av arbeidsmiljøloven er bare en av mange parallelle reformer som er nødvendig fremover. Mye kommer til å handle om organisering, ledelse, motivasjon og det å skape grunnlag for gode prestasjoner. Det plasserer HR i kjernen av de utfordringene vi står overfor, sier Bolstad.

De viktigste forslagene

De viktigste forslagene til endring er:

  • å heve arbeidsmiljølovens 70-årsgrense til 72 år
  • å begrense adgangen til å ha lavere bedriftsintern aldersgrense enn 70 år til tilfeller der det er nødvendig av hensyn til helse og/eller sikkerhet
  • å gi større adgang til å jobbe på søn- og helligdager
  • å heve grensen for gjennomsnittsberegnet maksimal alminnelig arbeidstid
  • å gi større muligheter til å jobbe (og pålegge arbeidstakere å jobbe) overtid
  • å gi lettelser i restriksjoner på bruk av midlertidige ansatte

– Dramatisk endring

Et av disse forslagene vil ha dramatisk positiv effekt på sektorer i arbeidslivet som er avhengig av skiftarbeid: Gjennomsnittsberegningen.

Advokat og partner i SBDL, Arve Due Lund, oppsummerer de foreslåtte arbeidstidsendringene på dette området slik:

– Etter dagens regler kan arbeidsgiver avtale gjennomsnittsberegning individuelt med arbeidstaker for opptil 9 timer daglig, sier han.

– Denne grensen foreslåes nå å økes med én time til 10 timer, mens adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning med lokal tillitsvalgt økes med 2,5 time, fra 10 til 12,5 timer. Det er her lagt på en halv time for denne grensen fra det som ble foreslått i høringen. Begrunnelsen for dette er at man da kan planlegge overlappende turnuser hvor dette er hensiktsmessig, sier Due Lund.

– Vår skiftekspert Svein Arne Thrana verifiserer at disse endringene kan gjøre at en skiftleder som skal fylle et døgnkontinuerlig skift nå kan benytte seg av fem personer i full stilling mot nå seks der en eller flere må gå deltid, sier advokaten.

– I kommunal sektor og innen sykehus og helsevesen vil dette kunne gi rom for en dramatisk endring av sammensetning av hel- og deltids stillinger, avslutter han.

«Regjeringen har sikret flertall på Stortinget for endringer i AML. Det vil også endre HR»