Verdien av delte verdier

Organisasjoners verdier er et populært tema, og organisasjoner er ofte opptatt av de ansattes verdier. Men hva har det å si at den ansattes verdier og organisasjonens verdier samsvarer? Graden av ”fit”, eller samsvar, mellom person og organisasjon bør betraktes som en verdifull ressurs i seg selv, uavhengig av hva de faktiske verdiene er.

Henrik Sørlie er hovedlærer i ledelse og PhD-stipendiat ved Forsvarets høgskole, Sørlie kommer til HR Forum med foredraget "Verdien av delte verdier". Han skal blant annet snakke om hvordan samsvaret av verdier kan måles nokså indirekte/objektivt uten at personen trenger å ha kjennskap til organisasjonen og hvordan man kan måle og sammenligne virksomhetens verdier og en ansatt sine verdier og se om de samsvarer.

- Organisasjonens verdier er et populært tema, men hvor viktig er det at de ansattes verdier samsvarer med virksomhetens?

- Vi vet at det har en del å si for hvor godt mennesker trives og presterer på jobb generelt. I tillegg kan samsvarende verdier mellom ansatt og organisasjon virke nærmest som en katalysator for andre positive prosesser. For eksempel er det veldokumentert fra tidligere at ansatte som får velge sine egne metoder og verktøy - altså som har høyere autonomi - generelt presterer bedre. Men denne sammenhengen viser seg å være sterkere for ansatte med sammenfallende verdier som organisasjonen, sammenlignet med ansatte som ikke har det, sier Henrik Sørlie.

- Hvordan kan man måle og sammenligne virksomhetens verdier og en ansatt sine verdier og se om de samsvarer?

- Før vi kan måle så må vi operasjonalisere det nokså abstrakte konseptet verdier på en måte som lar oss måle og sammenligne. Først og fremst er det viktig å avklare at vi i denne sammenhengen ikke snakker om kjerneverdier, eller et vedtatt verdigrunnlag som skal tjene som ledestjerne for organisasjonen. Det er ikke de tre ordene på veggen i resepsjonen. Det handler snarere om å få et grep om hva som faktisk verdsettes i praksis i hverdagen. For organisasjonens del kan vi kartlegge dette blant erfarne ansatte som kjenner organisasjonen godt. Vi kan gjøre en lignende øvelsen med ansatte - eller for den saks skyld søkere på stillinger i organisasjonen, for det er ikke viktig at disse kjenner organisasjonens verdier når de svarer på spørsmålene. De svarer for sin egen del, om sine verdier. Hvis disse dataene samles på riktig måte og hver for seg - hva organisasjonen verdsetter og hva en gruppe individer verdsetter - så kan vi regne ut graden av overlapp med organisasjonen, for hver person, Sier Sørlie.

- Kan man se forskjell i prestasjonene til ansatte med høyt samsvar av verdier og de som ikke har det?

Det er en sammenheng mellom høyere samsvar av verdier og høyere prestasjoner, så ja. Men det er jo flere andre ting også som kan forklare gode prestasjoner, både individuelle forskjeller og situasjonelle faktorer, så det kan selvsagt være flere forklaringer på gode prestasjoner. Sammenfallende verdier er nok ikke blant de aller viktigste engang. Men det ene utelukker selvsagt ikke det andre. Så har man allerede en seleksjonsprosess som er veldig god og tar inn over seg viktigheten av intelligens og personlighet, og har man allerede et godt arbeidsmiljø, rikt på ressurser og der ansatte for dekket sine behov, så er kunnskap om verdier noe man også kan begynne å arbeide med, sier Sørlie.

- Hva handler verdier om i praksis, hvordan omsetter man verdier til handling?

- Verdier handler om hva vi verdsetter, hva som er viktig for oss. Det er som sagt ikke det uttalte og spesifikke vi snakker om her. Ikke kjerneverdiene eller noe som er vedtatt og nedfelt i et dokument. Det er snarere det som uuttalt preger miljøet og kulturen i det daglige. Dette omsettes ikke aktivt til handling som sådan, men en medarbeider som har en stor grad av overlappende verdier med organisasjonen vil kjenne det, kanskje også uten å kunne sette ord på det. Det vil føles som å «komme hjem». Dette vil være med på å skape en trygghet i miljøet som lar en vokse og trives, og det vil være et incentiv for å gi sitt beste, avslutter Henrik Sørlie.

Les mer om HR Forum og se program og påmelding her.

Forside program HR Forum