ABB sin mangfolds- og inkluderingsstrategi 2030

ABB har tatt substansielle grep for å bidra til mangfoldsagendaen. Ikke bare internt, men også i de markeder de opererer i rundt om i verden. Les hvordan ABB sin Diversity and Inclusion Strategy 2030 har blitt en integrert kulturbærer og endringsagent for selskapet.

HR Forum 2022 i november kommer Heidi Robertson som er Group Head of Diversity & Inclusion i ABB. De siste 4 årene har hun frontet selskapets ambisiøse innsats innen mangfold og inkludering, deriblant arbeidet med den strategien som skal sørge for at alle dimensjoner av inkludering og mangfold ivaretas.

- Hva er bakgrunnen for at dere jobber så bevisst med mangfold?
- Vi i ABB er overbevist om at mangfoldet i vår arbeidsstyrke og inkludering av alle våre ansatte har en positiv innvirkning på både vårt selskap og samfunnene vi opererer i. Vi tror at det å benytte seg av den fulle talent poolen som finnes, på tvers av kjønn, alder, etnisitet etc., er avgjørende for langsiktig suksess for våre ansatte, vår organisasjon og samfunnet som helhet.

- Hvilke tiltak har dere gjort for å lykkes med dette?

- I januar 2021 lanserte vi vår D&I Strategy 2030 som dekker mangfold og inkludering på tvers av alle dimensjoner. Historisk og i den tidligere globale fem-års strategien, var det fokus på kjønn, dette ønsket vi bredde mot inkludering av alle. Vi har bygget strategien på 3 pilarer; Inkluderende kultur og ledelse, hvor vi sørger for å drive frem inkluderende adferd og ledelseskompetanse, Styresett (Governance) hvilket handler om en tydelig struktur når det gjelder prosesser, retningslinjer og verktøy og sist, men ikke minst Partnerskap. Partnerskap er avgjørende for å drive fremgang både på arbeidsplassen, og i samfunnet forøvrig. Vi samarbeider med relevante interessenter globalt så vel som lokalt for å drive fremgang raskere og med mer ekspertise og gjennomslagskraft, sier Robertson.

Modell ABB strategi 2030

- Når det gjelder målbarhet av våre initiativ er vi tydelige; Det som måles, blir gjort. Vi har etablert et dashbord for å overvåke våre KPI’er på kvartalsbasis og vi har mangfolds KPI’er inkludert i våre ESG mål, som del av Business Review og linket til topplederes godtgjørelser.

- Vi er stolte av fremskrittene vi gjorde i 2021, første året av 10-års strategien; Blant ansettelser av unge talenter var 40,5 prosent kvinner, vi har 22 aktive ansattnettverk (ERG) over hele verden og vi etablerte en baseline for inkludering i vår globale, årlige engasjementsundersøkelse. I tråd med vårt arbeid med å fremme en robust kultur for inkludering, har mer enn 8000 ledere fullført vårt "Interrupt Unconscious Bias – Become an Inclusive leader"-program. Mangfold og inkludering er også blant våre lederkompetanser, og vi har et bredt utvalg av opplæringstilbud tilgjengelig for alle våre ansatte.

- Blant andre initiativ for å gjøre ABB mer inkluderende, reviderte vi i 2021 våre konsernomfattende retningslinjer for fleksibel arbeidspraksis, og vi lanserte et globalt, kjønnsnøytralt foreldrepermisjonsprogram i alle 100 land. I tillegg har det blitt gjort betydelig arbeid det siste året for å tiltrekke, rekruttere, utvikle og beholde ulike talenter.

Robertson forteller at i løpet av Pride måned deltok tusenvis av deres ansatte på ulike inspirerende arrangement for videre å fremme deres inkluderingskultur. ABB ble anerkjent av det tyske Prout at Work Foundation som en LGBTQ+ ERG Global Leader for deres innsats med å støtte deres globale Pride nettverk. I Sveits ble ABB hedret med det sveitsiske LHBTI-merket – et godkjenningsstempel tildelt organisasjoner som aktivt fremmer like muligheter og rettferdighet for LGBTQ+ personer i organisasjonen.

- For å drive fremgang bredt i hele samfunnet, samarbeider vi med Society of Women Engineers, Society of Hispanic Professional Engineers, National Society of Black Engineers, Stonewall, Catalyst, FEMTEC, Parks og Open for Business, blant mange andre. I mai 2021 kunngjorde vi at vi hadde blitt den offisielle globale partneren til FIA Girls on Track, et ABB Formel E-prosjekt for å styrke jenter og fremme likestilling innen motorsport, sier Robertson.

- Har de ansatte aktive roller i dette arbeidet?

- Jeg mener at mangfold og inkludering er ansvaret til hver og en av oss. Hver dag. Hvem er du som kollega og leder og hvordan bidrar du til å drive denne agendaen videre innenfor ditt ansvarsområde og din påvirkning? Når det er sagt, mener jeg at det ligger et spesielt ansvar på lederne da de setter standarden ved sin rollemodellering, påvirker beslutningene i alle ledd i ansettelsessyklusen og er til syvende og sist avgjørende kulturbyggere. Jeg mener også at det er øverste leders ansvar å sørge for at mangfold og inkludering settes høyt på agendaen og ergo er synlig i strukturer så vel som atferd.

- For ABB er dette helt tydelig, vår globale toppsjef Björn Rosengren og vår globale styringsgruppe er dedikerte sponsorer, synlige rollemodeller og aktive bidragsytere. Og rundt om i våre 100+ land har vi tusenvis av dedikerte kolleger som driver bevissthet og fremgang hver dag, være seg gjennom aktivt arbeide i våre nettverk (Employee Resource Groups) eller som mentorer og frivillige.

Björn Rosengren

- ABB er et stort, globalt selskap med som nevnt mer enn 100 000 ansatte i over 100 land, så det er viktig å finne en optimal balanse mellom globale mål og program og lokal forankring og eierskap. I vår desentraliserte forretningsmodell sitter det stort eierskap i våre divisjoner, hvilket gir frihet til å tilpasse initiativene til de ulike behovene vi har i de forskjellige markedene. Når det er sagt, har vi både globale mål og initiativer som gjelder for alle og som er av universell karakter. Men det er klart at det er forskjell på hvordan mangfold- og inkluderingsarbeidet håndteres i for eksempel USA versus Kina eller Norge, sier Robertson.

- Har dette hatt betydning for ABBs lønnsomhet?

- Lønnsomhet kan måles på mange måter og for oss handler det ikke kun om kroner og øre, men også den store verdien i at våre ansatte trives hos oss, blir værende og fortsetter å vokse. Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver for alle, uavhengig av bakgrunn, alder, kjønn, seksuell legning eller etnisitet. Så ja, uten at man kan tallfeste det eksakt i kroner og øre, så har vårt arbeid innenfor mangfold og inkludering hatt stor betydning for ABB sin lønnsomhet gjennom engasjerte medarbeidere som kommer på jobb, føler de kan være seg selv fullt og helt og med like muligheter til å lykkes, avslutter Heidi Robertson.

Om ABB

Om ABB i Norge
About ABB — ABB Group (global.abb)
Diversity and Inclusion — ABB Group (global.abb)
Diversity & inclusion - ABB Sustainability Report 2021

Les mer Pil