Fremtiden er nærmere enn du tror

En viktig oppgave for HR er å se til at virksomheten har rett kompetanse for fremtidens utfordringer. Når samfunnet endres raskt grunnet ny teknologi byr endringene på både muligheter og utfordringer.

Arne krokan 3

Tidlig i 2020 ble vi kastet ut i en digital verden, en verden som har bydd på både teknologiske utfordringer og muligheter. Endringer i hvordan vi jobber måtte skje raskt og dette medførte behov for ny teknologi og nye digitale møteplasser. På konferansen HR Tech 2021 kommer Arne Krokan, Professor Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU med foredraget "Fremtiden er nærmere enn du tror!".

- Hva tenker du vi må kunne om det digitale nettsamfunnet i fremtiden, og hvilken kompetanse trenger virksomhetene for å mestre dette?

- Dette er egentlig ikke så vanskelig, og de fleste har mestret overgangen nesten overraskende fint. Det vi må finne mer ut av er hvordan ulike typer møter og prosesser best håndteres i digitale tjenester, for zoom og teams løser ikke alle utfordringer. Vi trenger andre typer samhandlingsverktøy som MIRO med digitale tavler, prosjektstyringstjenester som Asana, kunnskapsdelingstjenester som DIIGO og ikke minst mer bruk av samskrivingstjenester og sanntids dokumentdeling som en finner i Google drive og Office 365, dette krever at en både har tilgang til slike tjenester og lærer å bruke dem i egen kontekst, sier Krokan.

- Hvilke disruptive endringer ser du for deg at vi står ovenfor fremover og hva vil konsekvensen av disse bli for virksomhetene?

- De største endringene vil nok være knyttet til økt plattformisering av kommunikasjon og tjenester samt bruk av kunstig intelligens som både overtar arbeidsoppgaver fra oss, og utfører nye typer oppgaver. Dette er endringer som krever ny kompetanse i de fleste virksomheter, både på det operative og det strategiske planet. I tillegg kommer mer sektorvise endringer slik som overgang til ulike varianter av fornybar energi i energisektoren, introduksjon av smarte nett etc. Nye produksjonsformer i industrien basert på 3D-print blir stadig viktigere, så en kan vel si at det er disruptive krefter som arbeider både mot og for oss i de fleste sektorer i samfunnet, sier Krokan.

- Hva er de største endringstrekkene du ser konturene av?

- De største endringene nå tenker jeg kommer i samspill mellom spørsmål som handler om bærekraft og digital transformasjon. Når det er vanskelig å løse komplekse problemer, eller wicked problems, slik som klimautfordringene som er politiske, må vi kanskje sette vår lit til teknologi med lavere og etter hvert null utslipp, sier Krokan. For å bidra til denne diskusjonen har jeg lagd åpne og gratis nettkurs for alle som vil lære mer, det kan du se mer om her: Digital transformasjon og bærekraft IØ 6570/72

- Hvordan må HR jobbe i dag for å sikre rett kompetanse for fremtiden?

- Det er ikke så vanskelig å se hva behovet for kompetanse er det neste året eller kanskje heller ikke de neste 2-3, men ut over den perioden er det vanskelig. Derfor er det viktig at virksomheter har en "speider-funksjon" der de på en eller annen måte blir gjort oppmerksom på de mellomlange (3-5 år) og perspektivene utover det. Da er det vanskelig å komme utenom at en trenger innsikt i kunstig intelligens, i hva som skal til for å ta slike teknologier i bruk i egen sektor, hvilke utfordringer en står overfor med tanke på tilgang til treningsdata og hvilke etiske utfordringer endringene kan bidra til å skape. I tillegg må en selvsagt forstå hva slike overganger betyr med tanke på fremtidige arbeidsprosesser, oppgaver og kompetanse.

En viktig oppgave for HR er å se til at virksomheten har rett kompetanse for fremtidens utfordringer.

- Det er en dårlig strategi å overlate all slik fremtidsspeiding til konsulentselskapene, noe som ikke minst gjelder arbeidet med digital transformasjon. Her må virksomhetene selv forstå hvilke arbeidsoppgaver som kan endres, hva det krever å endre dem og de må etter hvert ha en plan for hvordan de skal starte gode arbeidsprosesser.

- Jeg jobber for tiden med å utvikle en kompetansepakke på dette området for finanssektoren, som teller over 50 000 mennesker i Norge og de må være forberedt på en helt annen fremtid med tanke på mange av arbeidsoppgavene de utfører enn i dag. Dette gjør jeg sammen med FinansNorge og Finansforbundet, både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i noe vi kaller for Den norske modellen 2.0. På denne måten står aktørene i næringen sammen om både analysene av situasjonen, utvikling og formidling av aktuell kunnskap og ikke minst jobber de sammen for å finne de gode løsningene.

Dette er utfordringer HR også kommer til å møte på stadig flere arenaer, avslutter Arne Krokan.

Les mer om HR Tech 2021 og se program og påmelding her.

Forside program HR Tech 2021

Flere artikler

HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
EU flagg
HR teknologi
EU innfører den mye omtalte AI Act
EU innfører den mye omtalte AI Act