Nytt temaark - HR-analyse

HR-analyse handler om å samle inn og analysere HR-data for å kunne fatte bedre beslutninger relatert til arbeidsstyrken. Gjennom de senere årene har HR-analyse vokst frem til å bli et populært konsept blant både praktikere og konsulenter innen HR-feltet.

Det kan f.eks handle om spørsmål knyttet til turnover;

  • Hvor høy er turnover i din virksomhet de siste 12 måneder?
  • Hvor stor del av denne er uønsket turnover?
  • Vet du hvilke medarbeidere som mest sannsynlig kommer til å forlate virksomheten de neste 12 månedene?

Slike spørsmål kan bare besvares gjennom bruk av HR data. Det første spørsmålet kan enkelt besvares av de fleste HR folk.

Det neste spørsmålet er litt vanskeligere å besvare, du må kombinere to forskjellige datakilder. Det siste spørsmålet kan kun besvares gjennom analyse.

HR avdelinger samler inn store mengder HR-relaterte data, men beklageligvis forblir størsteparten ubrukt. Idet en organisasjon begynner å analysere utfordringene knyttet til arbeidsstyrken så er den engasjert i HR analyse

Hva er den vitenskapelige definisjonen på HR-analyse?

I en forskningsartikkel skrevet av Dag Øivind Madsen og Kåre Slåtten ved Høyskolen i Sørøst-Norge drøftes HR-analyse som ledelseskonsept og ledelsesmote.

HR-analyse er et begrep med tolkningsrom og uklart meningsinnhold og de finnes flere definisjoner. HR-analyse er den systematiske identifisering og kvantifisering av faktorer knyttet til arbeidsstyrken og deres innvirkning på virksomhetens resultater. Forskningsartikkelen nevner Van den Heuvel og Bondarouks definisjon; «the systematic identification and quantification of the people drivers of business outcomes, with the purpose to make better decisions. Marler & Boudreau fremhever at HR-analyse “is about linking HR decisions to business outcomes og organizational performance”. Med basis i dette sier Madsen og Slåtten at det handler om «å gjøre et systematisk arbeid med å samle inn og analysere relevante HR-data for å ta bedre beslutninger samtidig som man knytter HR-aktiviteter sterke mot organisatorisk ytelse».

Sagt med andre ord – det er en data-drevet tilnærming til HR-arbeidet.

HR-faget har endret og utviklet seg gjennom en årrekke og har beveget seg fra en operasjonell aktivitet til en mer strategisk aktivitet. Den økende bruken av begrepet strategisk HR viser dette. Den data-drevne tilnærmingen som karakteriserer HR-analyse er i tråd med denne utviklingen.

HR-analyse setter HR-praktikere i stand til å ta data-drevne beslutninger.

HR Norges temaark er en medlemsfordel hvor du må logge deg inn for å laste ned.

HR analyse
Temaark
HR analyse

Er din virksomhet medlem i HR Norge? Som virksomhetsmedlem får ALLE tilgang til alle medlemsfordelene i HR Norge.

Hva innebærer et medlemskap:

  • Virksomheten betaler et medlemskap som dekker alle ansatte i virksomheten
  • Alle ansatte får gratis tilgang og innlogging til +artikler, videoer og annet fagstoff på hrnorge.no
  • Alle ansatte kan delta på konferanser, kurs, medlemsmøter, studier og nettverk til medlemspris
  • Gratis annonsering av ledige stillinger som eksponeres for 12000 følgere på vårt nyhetsbrev
  • Rådgivning for virksomheten og mulighet til å engasjere vår kompetanse i forbindelse med intern kompetanseutvikling i virksomheten

Les mer om medlemsfordelene i HR Norge her.