Pensjon - en verden i endring

Endringene påvirker ikke bare de ansatte og oss som arbeidsgivere, men endrer hele måten vi må tenke pensjon på. Det handler ikke lenger om pensjonsøkonomi kun for de eldste, men om livsfaseøkonomi for alle aldersgrupper.

Nye regler, blant annet om Egen pensjonskonto, innebærer at de ansatte – nok en gang – stilles ovenfor nye valg. Økt valgfrihet innebærer økt handlingsrom, men også et større ansvar for egen pensjon. Det er for sent å planlegge pensjonsøkonomien når man nærmer seg pensjonsalder. Pensjon handler dessuten om mer enn å planlegge med tanke på alderdommen. Det handler også om å ta høyde for det uforutsette så som uførhet og død. Også sistnevnte regler endres. Mens barnepensjonen fra NAV styrkes, vil gjenlevendepensjon bli erstattet av en tidsbegrenset omstillingsstønad.

Selv om hovedansvaret for egen pensjon primært ligger hos den enkelte, medfører nytt regelverk både økt informasjonsplikt for arbeidsgiver samt økt risiko for at ansatte treffer feil valg.

De siste års endringer i tjenestepensjonsreglene innebærer større valgfrihet også for arbeidsgiver, noe som igjen medfører behov for ekstra bevissthet rundt bedriftens sammensetning av pensjon- og personforsikringsdekninger. Økt konkurranse bidrar ikke bare til lavere priser på innskuddspensjonsordningene, men også til store prisforskjeller på risikodekningene.

Krav om innbetaling fra første krone vil trolig også påvirke mange arbeidsgivere som har ordninger utover minimumsordningen, OTP. Hvordan det nye kravet vil påvirke fordelingsprofilen mellom ulike inntektsgrupper og hvordan arbeidsgivers kostnadene påvirkes, vil avhenge av hvilken ny innskuddsplan som velges. Arbeidsgivernes handlingsrom vil kunne være forskjellig, både juridisk og økonomisk. For de som har endret fra ytelses- til innskuddspensjon med økonomisk kompensasjon for ansatte som beregningsmessig kom dårligere ut, kan nytt regelverk dessuten by på spørsmål om eventuell reberegning av kompensasjonsordningene.

Partene er enige om å utrede en mulig ny AFP-ordning i privat sektor. Et spørsmål i den sammenheng er om en eventuell endring av AFP-ordningen også vil kunne medføre en ny vurdering og endring av nivået i tjenestepensjonsordningen.

Det er med andre ord liten tvil om at nytt regelverk ikke bare påvirker de ansatte, men også arbeidsgiver på en rekke områder! Viktigheten av å ta bevisste valg gjelder med andre ord så vel arbeidsgiver som arbeidstaker.