Ny AFP for ansatte i offentlig sektor – hvordan blir nå dette?

Fra 2025 introduseres en ny avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig sektor, men hva er egentlig de største endringene fra dagens ordning? På Pensjonskonferansen 2024 vil vi gi deg en introduksjon om hva offentlig AFP er, hvordan den skiller seg fra privat AFP, hvilke endringer som kommer i 2025 og hva dette betyr for deg som jobber i offentlig sektor.

Sissel Rødevand, aktuar med lang fartstid innen arbeid med pensjon, kommer til Pensjonskonferansen 4.juni for å snakke om endringene i offentlig AFP.

- Hva er forskjellen på offentlig og privat AFP?

- Først: likt: Ny offentlig AFP og privat AFP gir begge en livsvarig utbetaling, og du kan jobbe selv om du har tatt ut AFP. Begge gir en pensjon beregnet ut fra en pensjonsbeholdning som bygges opp gjennom alle år i arbeid.

- Beregningen av ny offentlig AFP og privat AFP er litt forskjellig, noe som gir litt høyere pensjon fra privat AFP enn fra offentlig AFP.

- I privat AFP får du litt mer før 67 år hvis du tar ut pensjonen før, og tilsvarende mindre etterpå. I offentlig AFP er det ikke et slikt to-nivå-uttak. I privat AFP må du ta ut folketrygden samtidig for å få AFP (men du kan slutte å ta den ut etter at du har fått AFP).

- Det er et krav om at du må ha en viss folketrygdopptjening for å kunne ta ut folketrygden, så ikke alle kan ta ut folketrygd før 67 år.

- I offentlig AFP må du ikke ta ut folketrygd samtidig. I offentlig tjenestepensjon kan arbeidstid i AFP-bedrift i privat sektor telle med ved vurdering av kvalifikasjonsreglene.

- Overgangsregler særlig knyttet til forholdet til privat AFP, er ikke kommentert her.

- Pensjoner under utbetaling reguleres med G-veksten fratrukket 0,75 prosent i privat sektor, men som folketrygden (gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst) i offentlig AFP.

- Hvilke blir de største endringene i offentlig AFP?

De største endringene er:

  • Overgang fra en førtidspensjon før 67 år til en livsvarig pensjon
  • Overgang fra at bare de som slutter å jobbe ved uttak av AFP får AFP, til at alle skal få AFP, uavhengig av om de jobber eller ikke
  • De som ikke får ny offentlig AFP vil få betinget tjenestepensjon ut fra opptjening etter 2020
  • For arbeidsgivere vil finansieringen og kostnadene bli forskjellig fra dagens AFP

- Får dette konsekvenser for de som mottar AFP i dag og hva med de som skal motta AFP i fremtiden?

- Innføringen av ny offentlig AFP får ingen konsekvenser får de som i dag mottar AFP.

- Men i fremtiden vil ikke alle få AFP. Det vil stilles «kvalifikasjonskrav» både ved 62 år og ved senere uttak. For eksempel får disse ikke AFP (nevner kun noen kvalifikasjonsregler):

  • Uføre (de som får uføretrygd fra folketrygden)
  • De som i 7 av de 9 siste årene før 62 år ikke har jobbet i det offentlige
  • De som ikke jobber i det offentlige ved uttak
  • De som ikke har hatt hovedinntekten i det offentlige
  • De som har stilling under 20 prosent

- Også tid i AFP-bedrift i privat sektor kan telle – her er det egne overgangsregler, avslutter Sissel Rødevand.

I neste uke følger vi opp med en artikkel om privat AFP og Fellesordningen for AFP.

Les mer Pil