Kræsjkurs i psykisk uhelse på jobb

En stadig økende del av sykefraværet på norske arbeidsplasser skyldes lettere eller moderate psykiske helseplager. Vi snakker om ulike grader av angst, depresjon og utbrenthet. Ledere og HR-medarbeidere kan gjerne føle seg usikre i møte med psykiske helseplager hos sine ansatte.

konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø som gikk i Oslo og digitalt 8. mars, kom Tor Åge Eikerapen med foredraget "Kræsjkurs i psykisk uhelse på jobb". Her får du hans tanker om psykiske helse på jobb.

- Finner du gjentagende årsaker som utløser psykiske helseplager i arbeidslivet?

- Det er en rekke faktorer som kan bidra til utvikling av psykiske helseplager i arbeidslivet, inkludert:

 • Arbeidsbelastning: Overarbeid, høyt arbeidstempo, mangel på støtte og kontroll på arbeidsplassen kan alle føre til stress og psykiske helseproblemer.
 • Dårlig ledelse: Dårlig ledelse, inkludert mobbing, diskriminering og konflikter med overordnede, kan ha en negativ innvirkning på arbeidstakers psykiske helse.
 • Ugunstige arbeidsforhold: Ugunstige arbeidsforhold, inkludert dårlige arbeidsmiljøforhold, mangel på mening og utvikling på arbeidsplassen, og mangel på anerkjennelse og lønn som er i tråd med arbeidets verdi, kan føre til psykiske helseplager.
 • Personlige forhold: Personlige forhold, inkludert familieproblemer, ekteskapelige problemer, og sosial isolasjon, kan påvirke arbeidstakerens psykiske helse.

Det er viktig å merke seg at det er en interaksjon mellom disse faktorene, og at de kan påvirke hverandre og forsterke hverandres effekter, sier Tor Åge Eikerapen.

- Er løsningen sykemelding eller kunne det i større grad vært løst med tilrettelegging?

- Både sykmelding og tilrettelegging kan ha effekt på psykisk uhelse på jobb, avhengig av den enkelte situasjonen og personen. Sykmelding kan være nødvendig for å gi den ansatte tilstrekkelig med tid til å komme seg tilbake til arbeidet, mens tilrettelegging kan bidra til at den ansatte kan fortsette å jobbe samtidig som han eller hun får hjelp til å håndtere sin psykiske helse. Det viktigste er å tilpasse løsningen til den enkelte ansattes behov for å sikre at de får den støtten de trenger, sier Eikerapen.

- Hvordan kan en leder avdekke om det er årsaker i arbeidsmiljøet som gjør at en ansatt sliter psykisk?

- En leder kan avdekke om det er årsaker i arbeidsmiljøet som påvirker en ansatt psykisk ved å:

 • Lytte til ansattes bekymringer og tilbakemeldinger.
 • Observere ansattes atferd og prestasjoner.
 • Gjennomføre regelmessige evalueringer og tilbakemeldinger.
 • Ha åpne og tilgjengelige kommunikasjonskanaler for ansatte.
 • Gjennomføre undersøkelser og spørreundersøkelser om arbeidsmiljøet.
 • Samarbeide med HR-avdelingen for å identifisere eventuelle psykiske helseproblemer hos ansatte.

- Hva kan HR bidra med om det er leder som sliter psykisk?

- Det er viktig for ledere å være proaktive i å identifisere og adressere psykiske helseproblemer hos sine ansatte for å sikre et trygt og støttende arbeidsmiljø.

HR kan bidra med å støtte og veilede lederen gjennom en psykisk krise ved å:

 • Tilby råd og støtte
 • Tilrettelegge for avlastning
 • Tilby hjelp til å finne profesjonell hjelp
 • Overvåke arbeidsmiljøet

Det er viktig å huske på at det å ta vare på mental helse er et felles ansvar, og at HR kan jobbe sammen med lederen, kolleger og organisasjonen for å skape en positiv arbeidskultur der alle føler seg støttet og verdsatt, avslutter Tor Åge Eikerapen.

Les mer Pil