Dette lærte vi på HR konferansen for offentlig sektor

Etter tre år på det digitale formatet, så var det endelig duket for å kunne møtes på Lillehammer igjen til Norges største nettverksmøte for HR-utøvere. Her får du noen læringspunkter fra konferansen.

Der vi kan kalle 2022 for rekrutteringsåret, så kan kanskje 2023 kalles lærings- og kompetanseåret. Leder- og medarbeiderrollen har endret seg etter pandemien og i år var det fokus på læring gjennom samhandling. Nick Shackleton-Jones understrekte: «vi må tenke læring, i stedet for undervisning. Og vi husker ikke situasjoner, vi husker våre reaksjoner på de situasjonene.» På årets konferanse var det dermed minst like viktig å benytte disse tre dagene til å møtes, å bygge nettverk, å dele erfaringer og dilemma, i tillegg til å spe på med ny kunnskap og andre perspektiver.

Kulturbygging

Kulturbygging på det hybride formatet er et tema for mange. Når vi møtes sjeldnere, må møtene være av kvalitet. I Norge ligger vi høyt på sykefraværsstatistikkene og en økende årsak til sykefravær er stress og såkalte «lettere psykiske lidelser». Mer enn noensinne er god selvledelse og kulturbygging viktig.

Vi startet første konferansedag med en påminnelse om verdien av de basale, men elementære prinsippene i relasjoner. Verdien av å se kolleger og menneskene rundt oss er stor, og små handlinger kan utgjøre stor forskjell. Vi ble gjort bevisst verdien av å ta på egen oksygenmaske først og ha et gjennomtenkt forhold til egne mentale ladestasjoner.

Tillit

Tillit var ett viktig nøkkelord for årets konferanse. Tillit som et premiss for å drive god ledelse på det hybride formatet, men også tillit som i økt mandat til førstelinjen – nemlig den mer eller mindre populære tillitsreformen. Den første dagen fikk vi en solid gjennomgang av historikken rundt reformarbeid i Norge. I innledningen til panelet så fikk publikum spørsmål om å gi ett ord de assosierer med tillitsreformen. Her ble det rimelig tydelig at den fortsatt er utydelig for mange.

Ordsky

Økt tillit og moderne arbeidsformer fordrer nye måter å kommunisere på. Økt digital aktivitet krever mindre fysisk samhandling. Kommunikasjon er en etterspurt ferdighet og på konferansens andre dag var dette en av tematikkene som preget flere delsesjoner og workshops. I år hadde vi flere workshops å velge i, med mål om å få økt interaksjon mellom deltakere. Vi fikk innsikt i både hvordan fasilitere digitale workshops og vi fikk en fordypning i design thinking i en HR kontekst. Formidling har etterhvert blitt et eget fag, og i den ene workshops fikk vi muligheten til å bygge kompetanse innen historiefortelling som et ledd i for å øke vår gjennomslagskraft.

Leder- og medarbeiderrollen

I delsesjon "Ledelse" fikk vi innsikt i hva som kreves av morgendagens lederskap med rot i forskningen. Forskere fra BI understrekte at ledere med velutviklede relasjonelle ferdigheter oppnår bedre resultater i form av lavere sykefravær, lavere turnover og bedre prestasjoner hos sine medarbeidere. De la særlig trykk på leders evne til å validere følelser. Videre inn i samme delsesjonsrekke utforsket vi buzzordene «quiet quitting og «quiet firing» og ledere fikk konkrete råd til hvordan best navigere i endring. Delsesjon ledelse ga oss ytterligere innsikt i hvordan HR kan organisere seg for å sikre mest mulig effektive leveranser til sine «brukere» og avslutningsvis ble delsesjonen rundet av med kommunikasjon med gode råd for hvordan benytte kommunikasjon som strategisk endringsverktøy.

Delsesjon "Attraktiv arbeidsgiver" hadde fokus på blant annet fremtidens arbeidsliv og ikke minst organisasjonsdesign, et tema som lenge vært på HRs agenda. Her fikk vi innsikt i flere virksomheter som trakk frem både suksesskriterier og læringspunkter med tverrfaglig organisering. Det ble presentert caser fra virksomheter som har gjort grep for å sikre både mangfold og kompetanseutvikling. Delsesjonen ble krydret med en god panelsamtale rundt fremtidens arbeidsliv og hvordan strategi må tilpasses kontekst.

Jus

Jusrekka har vært en fast del av konferansen gjennom alle år, helt siden konferansen var en ren arbeids- og forvaltningsrettskonferanse. Hele delsesjonsrekka gjenspeilet dagsaktuell tematikk som kommunikasjon rundt konflikter- og konfliktforebygging og ikke minst; varslinger.

Videre fikk vi innsikt i den nye hjemmekontorforskriften og rammene rundt de nye innleiereglene som trådde i kraft i fjor.

Arbeidsmiljø

Den siste dagen av konferansen gikk vi inn for landing og igjen tilbake til viktige momenter innen kulturbygging, selvledelse, arbeidsmiljø og ledelse. Psykologisk trygghet har vært på alles lepper lenge og vi fikk innsikt i at for mye psykologisk trygghet kan bære med seg utfordringer. Blant disse er potensialet for latskap og mindre fokus på leveranser.

Vi ble igjen minnet på viktigheten av å ta vare på seg selv og skape rom i hverdagen til refleksjon, for igjen å kunne levere på det nivået vi ønsker, uten å gå i den berømte «honningfella».

Konferansen ble avrundet på en nydelig måte med en påminnelse om hvorfor kjærlighet på jobb er viktig, med referanse til konferansens hovedmomenter.

Utenom det faglige så hadde vi yogatimer og tur til Maihaugen, i tillegg til festmiddag på dag to, der komiker BAdesKen leverte til stor begeistring i fra salen. Tusen takk til alle deltakere, foredragsholdere, utstillere, studenter, teknikere og kollegaer for en fantastisk samling.