ISS Facility Services AS får HR Norges Kompetansepris

Oslo 30. mai 2013 -- HR Norges Kompetansepris skal stimulere til og øke oppmerksomheten på utvikling av menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Den høyt hengende prisen går i år til ISS Facility Services.

Hvert år deles HR Norges Kompetansepris ut til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling. Juryen, som i år består av Gunnar Marius Bjelke, fagdirektør for ledelse i Utenriksdepartementet, Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i VIRKE, Thor Simensen, konserndirektør HR i Manpower, Anne Cathrin Haueng, senior manager hos Deloitte Norway, begrunner årets tildeling med at ISS blant annet har:

  • strategibasert kompetanseutvikling og helhetstenkning
  • effekt gjennom forbedring på alle HR måleparametre
  • massiv satsing på lærlinger
  • fremragende integrering av medarbeidere fra 120 ulike kulturer/nasjoner
  • engasjement og involvering gjennom god og nyskapende informasjon
  • en forholdsmessig liten HR stab har evnet å skape store ringvirkninger i virksomheten

“Vi er svært stolte over at vi får HR Norges Kompetansepris", sier organisasjons- og kompetansedirektør Erik Simensen. “Vi har en gjennomtenkt kompetansestrategi med tydelig kobling til konsernets verdikjede, nasjonalt og internasjonalt. Denne prisen er en viktig anerkjennelse for dette arbeidet."

ISS er i et marked med stor konkurranse på de enkelte forretningsområdene, og kompetanse brukes bevisst som et konkurransefortrinn.

“Vi ser at de bruker verdikjeden i konsernet som utgangspunkt for å tydeliggjøre strategi kompetansebehov", kommenterer HR Norges primus motor for Kompetanseprisen, Jan Wiese.

Juryen vektlegger at ISS har utviklet mye kompetanse i egne rekker. Det skaper stor trofasthet blant de ansatte. “Folk blir ofte her gjennom hele karrieren", sier Simensen. Selskapet har en lav gjennomtrekk sett i forhold til bransjene de opererer i. Juryen har også merket seg at nye medarbeidere allerede ved ansettelse får presentert karrieremuligheter og at karrierer utvikles i et samspill mellom ansatt og arbeidsgiver hvor det tas hensyn til den enkelte drømmer og ambisjoner. Juryen noterer med interesse at selskapet har velfungerende lærlingeordninger i alle sine forretningsområder.

HR er mer et fellesansvar enn en sentral funksjon, og består av en liten stab hvis viktigste jobb er støtte lederne til selv å ta ansvar for HR i linjen.

All kompetanseutvikling skjer sentralt gjennom ISS Akademiet, men ansvaret er også spredd utover til de ansatte selv. Mange har i sin stillingsbeskrivelse at de skal bidra med kompetansehevende tiltak i sin region.

Hvilke kompetanseområder som skal utvikles, avklares i dialog mellom regionene, HR, fagmiljøene og forretningsutvikling. Anbefalingene gis til konsernsjefen, som har siste ord.

Om ISS

ISS er verdens fjerde største arbeidsgiver og finnes i over 60 land hvor de til sammen har ca. 540 000 ansatte. Hovedkontoret ligger i København og de har en omsetning på rundt 80 milliarder kroner. I Norge har de 70 kontorer, ca. 13 000 ansatte og hovedkontor i Oslo. Omsetter for ca. 5,9 milliarder i Norge.

Om HR Norge

HR Norge er en medlemsorganisasjon for alle som jobber med HR-relevante tema.

HR Norge er landets største HR- og ledelsesfaglige nettverk med 3.000 medlemmer fra både privat og offentlig virksomhet.

Kontaktinformasjon

Vedlagt:

  • Juryens begrunnelse

Bilder fås ved henvendelse til Anne Opedal tlf 93464803 eller e-post anne.opedal@hrnorge.no

Bilder vil i løpet av ettermiddagen 30.05 bli lagt ut på www.hrnorge.no/pressemeldinger