Fremtidens arbeidsliv: Mindre forskjeller mellom nordiske og internasjonale virksomheter

Nordiske og internasjonale virksomheter er stort sett enige om hva som er viktige satsningsområder når det kommer til mennesker og arbeidsliv, viser en ny undersøkelse fra Boston Consulting Group (BCG) og HR Norge. Men nordiske virksomheter har ikke samme fokus som internasjonale på å forvalte topp-talentene, advarer HR Norge.

Oslo, 4. Oktober 2021— Den globale undersøkelsen Creating People Advantage er gjennomført blant over 6600 internasjonale virksomheter. Disse er blant annet spurt om hva som er viktig fremover når det kommer til mennesker og organisasjon. Ifølge undersøkelsen er helse og sikkerhet det som har vært viktigst for de nordiske respondentene i undersøkelsen.

 • At helse og sikkerhet og andre forhold som går på menneskene i organisasjonen har blitt godt ivaretatt siste året, har nok sitt direkte utspring fra koronapandemien. Samtidig har vi blitt mer fokusert på menneskene i organisasjonen og få dem til å trives og prestere. Det bidrar også til å gjøre virksomhetene til attraktive arbeidsplasser og skaper et bedre arbeidsliv, sier daglig leder, Even Bolstad, i HR Norge.

Små forskjeller
Undersøkelsen viser også at det er få vesentlige forskjeller mellom nordiske og internasjonale virksomheter. Det som oppleves viktig i et land er til forveksling likt i andre land. Det er en tydelig trend og et av undersøkelsens hovedfunn, ifølge Børge Kristoffersen, managing partner Børge Kristoffersen, i BCG Norge

 • Det er mange felles utfordringer i virksomhetene og vi utsettes for mer og mer av de samme impulsene. Arbeidsmarkedet er internasjonalt, og det er lite som er særegent med de nordiske landene lenger. Man oppfatter utfordringene i arbeidsmarkedet likt over landegrenser i større grad enn tidligere, sier Kristoffersen.

Et varsko for nordiske virksomheter
Det er likevel noen områder hvor nordiske virksomheter er annerledes enn andre. Blant annet scorer nordiske virksomheter bedre på det digitale. Nordiske virksomheter har vært tidligere ute med et digitalt fokus og dermed lagt en god teknologisk infrastruktur. Lederskapet i nordiske virksomheter skiller seg også noe ut fra det internasjonale ved å være mer tillitsbasert og mindre hierarkisk, noe som bidrar til mer smidige organisasjoner. Men når det kommer til utvikling av topp-talentene i virksomhetene scorer imidlertid nordiske virksomheter lavere enn i andre land.

 • Det at vi mindre fokus på topp-talentene våre i et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked bør være et varsko. I dag kan vi jobbe hvor som helst og da er det en risiko for at de med særlig attraktiv kompetanse velger andre og kanskje internasjonale karrierer fremfor det å jobbe i typisk nordiske selskaper. Talent er viktigere enn noen gang, og i Norge og Norden har vi nok hatt en mer bred definisjon av talent, som i utgangspunktet er bra. Men samtidig har det da blitt mindre fokus på den aller mest attraktive kompetansen, sier Bolstad.

Ifølge undersøkelsen er de viktigste satsingsområdene for nordiske virksomheter i tiden fremover medarbeidernes engasjement og trivsel, at virksomheten har et formål, bygger kultur, samt jobber aktivt med lederutvikling.

 • Dette står også høyt på agendaen til internasjonale virksomheter og viser at vi på tvers av landegrenser har samme syn på hva som blir viktig i fremtidens arbeidsliv, sier Bolstad.

Anbefalinger fra BCG og HR Norge til nordiske virksomheter:

 1. Sett mennesket i sentrum
  Hvordan virksomhetene jobber med ansatte har en økende påvirkning på resultat og evnen til å skape reelle konkurransefortrinn. Hele 85 prosent av respondentene sier at det å fokusere på medarbeidernes behov blir en nøkkelfaktor i kampen om talentene. Da blir det viktig å samle tilbakemeldinger og lytte til ansatte for å kunne tilrettelegge for at de kan yte best mulig. Det er også viktig å fokusere på «ansattreisen» og tenke ut fra den ansattes opplevelse og mindre fra virksomhetens perspektiv. Jobb også med å individualisere karriere- og læringsløp. Medarbeidere trenger å føle at de beveger seg og at de har noe å jobbe mot - og talentene må dyrkes.

 2. Skap det nye arbeidslivet
  Skap mer fleksible samarbeidsmodeller og organiser arbeidsplassen og arbeidsprosesser annerledes. Tenk alternativer til hvordan du setter sammen ressursene, skap også åpning for partnerskap, underleverandører og andre former for tilknytning som kan skape et større økosystem av flinke folk. Jobb med å skape en kultur som inspirerer og som er bygget på tillit.

 3. Identifiser hva slags kompetanse som trengs i et lengre perspektiv
  Sats på kompetanseløft og kompetansedreining. Det å jobbe basert på stillinger og etterfylling av stilinger gjør at du er dømt til å havne bakpå fordi utviklingen går så fort. Skap en lærende organisasjon. Det betyr ikke nødvendigvis mer skolebenk, men at læring blir en naturlig del av arbeidet. Det er også viktig å utvide hva HR handler om. I fremtiden blir det viktig å koble HR sammen med topp IT- og analysekapasitet, enten som del av avdelingen eller i tett samarbeid.

Creating People Advantage - er en spørreundersøkelse med mer enn 6000 ledere og spesialister fra hele verden, hvorav 416 fra Norden. CPA gjennomføres av BCG i samarbeid med World Federation of People Management Associations, hvor den europeiske HR organisasjonen EAPM med HR Norge og 34 andre nasjonale HR organisasjoner er representert.

En kopi av rapporten kan lastes ned her: Creating People Advantage 2021

For intervju eller kommentar fra Børge Kristoffersen, vennligst kontakt:
Tommy Nodland, 958 96 804, eller nodland.tommy@bcg.com

For intervju eller kommentar fra Even Bolstad, vennligst kontakt:
Even Bolstad, 906 66 720, eller even.bolstad@hrnorge.no

About Boston Consulting Group

Boston Consulting Group partners with leaders in business and society to tackle their most important challenges and capture their greatest opportunities. BCG was the pioneer in business strategy when it was founded in 1963. Today, we work closely with clients to embrace a transformational approach aimed at benefiting all stakeholders—empowering organizations to grow, build sustainable competitive advantage, and drive positive societal impact.

Our diverse, global teams bring deep industry and functional expertise and a range of perspectives that question the status quo and spark change. BCG delivers solutions through leading-edge management consulting, technology and design, and corporate and digital ventures. We work in a uniquely collaborative model across the firm and throughout all levels of the client organization, fueled by the goal of helping our clients thrive and enabling them to make the world a better place.

Om HR Norge

HR Norge er medlemsorganisasjonen og kompetansesenteret for alle som er opptatt av HR, ledelse, organisasjon og arbeidsliv. HR Norge har mer enn tre tusen medlemmer innenfor alle sektorer, Nesten alle de store virksomhetene i Norge er medlem, og organisasjonen når ut til nærmere 30.000 enkeltindivider hver uke.

HR Norge er del av den europeiske HR organisasjonen EAPM og verdensorganisasjonen WFPMA, og har for tiden presidentvervet i EAPM og styreposisjon i WFPMA.

For mer informasjon, se www.hrnorge.no www.eapm.org og www.wfpma.com