Betydelig mer krevende å være leder

Det siste året har vært særdeles krevende for ledere, viser en ny undersøkelse gjennomført av HR Norge og EY. Hele ni av ti respondenter i undersøkelsen mener deres virksomhet trenger å utvikle lederskapet i årene som kommer.

Koronapandemien har vært en ledertest i norske virksomheter:

I HR Norge og revisjons- og rådgivingsselskapet EY sin årlige undersøkelse blant norske virksomheter kommer det tydelig frem at det har vært krevende å lede under koronapandemien.

Samtidig som ni av ti respondenter mener deres virksomhet trenger å utvikle lederskapet i årene som kommer, svarer nesten åtte av ti at de tror endringstakten kommer til å øke de neste tre årene. Innføring av ny teknologi, nye arbeidsprosesser og økt effektivisering blir de viktigste endringene.

Flere faktorer gjør lederjobben mer krevende

Over halvparten av respondentene svarer at de i stor grad har gjennomført endringer i arbeidsprosesser det siste året. Nesten åtte av ti respondenter sier at de i stor grad har opplevd økt behov for samarbeid på tvers av avdelinger. Seks av ti svarer at de ansattes forventninger til fleksibelt arbeidssted i stor grad har endret seg. I tillegg mener ni av ti ledere at det har blitt mer krevende å følge opp ansatte.

– Siden mars i fjor har mange ledere følt på ekstra press knyttet til leveranser og omstilling. Samtidig er det utfordringer knyttet til selve arbeidssituasjonen, da mange ledere har fått kolleger på hjemmekontor og de som fysisk må på jobb må følge en rekke forhåndsregler. Mer selvorganisering gjør at mange ledere får mindre oversikt og dermed også mindre opplevelse av kontroll. Sist, men ikke minst har dette en mellommenneskelig side. Ledere vet hvor viktig det er for medarbeidere å bli sett og fulgt opp, både som mennesker og i forhold til leveranser. De siste ti månedene har vært spesielt utfordrende på dette området, sier Bjørnar Skas i EY.

Ifølge Skas er mange ledere selv så tungt inne i faglige utfordringer og generell administrasjon at de ikke evner å prioritere den delen av lederskapet som går på oppfølging av ansatte. Dermed opplever alt for mange medarbeidere å bli gående for lut og kaldt vann. Det går ut over motivasjon og trivsel, i neste omgang svakere leveranser og utfordringer knyttet til psykisk helse.

Et forstørrelsesglass på lederskapet

– Koronapandemien har nok fungert som et forstørrelsesglass hvor både gode og dårlige ledere har blitt mer synlige. Vi får rapporter fra virksomhetene om at gode ledere er gode også under pandemien. Slik sett har pandemien fungert som en test for lederskapet i norske virksomheter, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

Ifølge HR Norge og EY blir tilrettelegging, organisering, kommunikasjon og informasjonsdeling viktige nøkkelord for ledere fremover.

– Det er naturlig å tenke mer samordning på tvers og selvorganiserte team og ledere som i større grad bidrar med å peke retning, coache og tilrettelegge, enn å styre og kontrollere, sier Bolstad.

Les mer om funnene og se presentasjon av undersøkelsen her.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Associate partner i EY, Bjørnar Løwe Skas, telefon: 478 81 268
Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, telefon: 906 66 720

Even Bolstad og Bjørnar Skas