HR Norge til myndighetene: Lønnstilskudd og kompetanseutvikling i stedet for permittering

Kontantstøtten redder mange, men slår også skjevt ut. Permitteringsordningen gjør at vi skyter oss selv i foten. Nå må vi flytte foten fra clutch til gass og sette på langlysene; fra permittering til lønnstilskudd og kompetanseutvikling, mener HR Norge. Saken ble omtalt i Dagens Perspektiv 27. april

HR Norge er ett av flere eksempler på virksomheter hvor ordningene ikke treffer. Vi er en medlemsorganisasjon med ideell formålsparagraf - not-for-profit, men også not-for-loss. Omsetningen var i fjor på tett opp under 50 millioner kroner. Når en stor del av inntektene faller bort nærmest over natten får vi problemer som alle andre, og har måttet gå til permittering. Hadde ordningene hatt annen innretning, kunne de vi opprettholdt aktivitet og fortsatt levert verdi til arbeidslivet, sier daglig leder Even Bolstad.

En viktig del av aktivitetene i HR Norge er å arrangere konferanser og kurs for medlemmene. Det skaper inntekter som finansierer all den andre kompetanseutviklingen vi bidrar med. Men HR Norge får ikke kontantstøtte, fanges ikke opp av støtteordninger til utdanningssektoren og faller også utenfor støtteordninger som kanaliseres til partsbaserte utviklingsprogrammer. Vi faller mellom alle stoler, sier daglig leder i HR Norge i et intervju med Dagens Perspektiv.

HR Norge skrev tidligere i april et brev til Finansdepartementet hvor vi beskrev hvordan vi som ikke-skattepliktig virksomhet faller utenfor, refererer avisen. Da kontantstøtten ble lansert, ble det fra politisk hold uttrykt at man ville se på tilpasninger for bransjer og virksomheter som åpenbart kom urimelig dårlig ut. «Vi er en slik virksomhet og ber på det grunnlaget om at forskriften som nå er under utarbeidelse, tar høyde for dette», heter det i brevet.

Men i svaret fra departementet går det frem at det man først og fremst frykter økt kompleksitet dersom flere skal omfattes av ordningen.

«Å utvide tilskuddsordningen til å omfatte virksomheter som ikke er skattepliktige, vil gjøre ordningen mer komplisert og gi behov for å lage ytterligere avgrensninger for å skille de virksomhetene som er nokså like vanlig næringsvirksomhet og andre institusjoner som denne ordningen, ville kreve mer manuelt arbeid og administrativ oppfølging.»

Videre heter det at man skal komme tilbake til denne problemstillingen senere. Når dette skal skje er ikke nærmere angitt.

– Det som nå skjer, er at man fanger opp mange med den den brede motorveien som kontantstøtten i realiteten er, men må bruke et lappeteppe for alle de som ordningen ikke fanger opp. Man prioriterte å treffe mange fort, fremfor å treffe godt. I en fase var nok det riktig. Men Finansdepartementet bekrefter at slike som oss faller utenfor av rent tekniske grunner. Fordi vi ikke kan standardiseres kan vi heller ikke digitaliseres. Frem til nå har vi styrt Norge mye på nærlys. Nå er tiden kommet for å sette på langslysene, sier Bolstad.

Bør vurdere lønnstilskudd

– Permittering er en fantastisk fin ordning som nesten ingen andre land har - til sitt bruk. Likevel er vi i ferd med å skyte oss selv i foten. For permittering har også en negativ side. Først og fremst fordi det trekker kapasitet ut av bedriftene. Egentlig er ikke ordningen laget for tider som dette. Hadde man i stedet hatt lønnstilskudd, slik mange andre land har valgt, kunne bedrifter hatt flere ansatte på jobb som enten produserte for lager eller gjennomførte den kompetanseutvikling som arbeidslivet er så avhengig av. Nå blir de i stedet dyttet over på NAV. Norge har fått høyere arbeidsledighet enn andre land. Det er en direkte konsekvens av ordningene våre. Og når kapasiteten og produksjonen i arbeidslivet går ned, forsterkes en negativ spiral som senere kan ende opp i oppsigelse. Å utvide rammene for permittering der vi nå er i krisen, kan bidra til å gjøre vondt verre. I stedet bør vi flytte ressursinnsatsen fra passivitet til aktivitet - fra permitteringsstønad til lønnstilskudd og kompetanseutvikling. Det handler ikke bare om å flytte utgifter fra en post i statsbudsjettet til en annen. Effekten er så mye større, mer positiv, bærekraftig og langsiktig - for virksomhetene, for den enkelte og samfunnet. Nå må vi flytte foten fra clutch til gass, sier Even Bolstad.

HR Norge møter Kunnskapsdepartementet denne uken for å diskutere både situasjonen for organisasjoner som HR Norge såvel som mer generelt hvordan man kan finne andre måter å innrette støtte på.

Les hele saken i Dagens Perspektiv

HR Norge går digitalt – og kutter kostnader

Jus, styring og ledelse i Koronatider
Den nye "normalen" - Arbeidsrett