AFP er en blodig urettferdig ordning

Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullordning, men den er også blodig urettferdig. Er du kvinne med lav utdannelse, lav inntekt og jobber innen varehandel, helse eller i renholdsbransjen får du mest sannsynlig ikke muligheten til å ta ut AFP. Er du mann med høy utdanning og høy inntekt, kan du nok glede deg til å ta ut AFP på toppen av annen pensjon.

Avtalefestet pensjon feirer 30 år i år. Da det ble etablert, var det en ordning for dem som startet i industrien i 15-16 årsalderen og som ellers ville bli skyflet ut av arbeidslivet med uførepensjon, som det ble sagt. Men den AFP vi har i dag minner lite om det som ble etablert i 1988 hvor staten bidro for å gi sliterne en verdig avgang.

En gullordning for noen
Det er en utbredt misforståelse at AFP-ordningen omfatter alle. Om lag to millioner nordmenn har i dag rett til AFP. Nesten en million arbeidstakere vil falle utenfor. De aller fleste av disse er kvinner med lav utdannelse og lav inntekt. Kanskje er de også alenemødre.

I stedet for å være et ekstraordinært håndslag til dem som trengte det mest, har AFP blitt en ordinær tilleggspensjonsordning for de privilegerte, gjerne kombinert med fortsatt arbeid.

AFP er juridisk sett en privat pensjonsordning hvor staten bidrar både gjennom direkte subsidiering og skattefordel og ved å tilpasse pensjonssystemet. For å si det enkelt så bidrar staten med en tredjedel, de resterende to tredjedelene bidrar arbeidsgiverne med. For den enkelte har AFP-ordningen en verdi på om lag en million kroner. Det er ingen tilfeldighet at noen kaller AFP en ”Absolutt Fabelaktig Pensjon”.

Skjønner ikke pensjon
Folk flest vil ha likebehandling og rettferdighet. En fersk undersøkelse fra Kantar TNS og HR Norge viser at det også gjelder pensjon. Hele 85 prosent er i prinsippet enige om at staten bør behandle alle likt. Men når de spørres om AFP direkte, snakker de seg selv midt i mot. Tre av fire som selv har AFP ser ikke noe problem i forskjellsbehandlingen. Enda mer overraskende er det kanskje at de får følge av mer enn halvparten av de som ikke selv nyter godt av ordningen. Men pensjon er komplisert. Mye tyder rett og slett på at folk flest ikke skjønner ordningene, heller ikke AFP.

Et demokratisk problem
En av fem nordmenn vet faktisk ikke om de er dekket av ordningen eller ikke. Det er et sjokkerende høyt tall når vi tar hensyn til hvor stor verdi ordningen har. Når vi borer enda lenger ned i tallmaterialet, ser vi at det er det er kvinner med lav utdannelse og inntekt som vet minst om ordningen. Vi ser også at de er i snitt ti år yngre enn dem som har mer kunnskap om ordningen.

Det er de høyt utdannede og godt voksne menn som henter ut verdien av AFP. Og det er de andre som står tilbake når de trekker stigen opp etter seg. I sum virker dette som et betydelig demokratisk problem.

Ordningen vil kollapse
Dagens ordning er komplisert, treffer tilfeldig og er grunnleggende urettferdig. Det gjelder både uttak og finansiering. I tillegg er den underfinansiert. Det vil si at hvis det ikke gjøres noe, så vil ordningen kollapse av seg selv.

Ordningen bygger ikke opp under målene og treffer ikke de menneskene ordningen ble etablert for. Det er også et paradoks at de som tar ut AFP privat, neppe gjør det fordi de skal slutte å jobbe, men fordi de ønsker å motta AFP samtidig som de fortsetter å jobbe.

Og når det er ønskelig å stimulere til at kompetanse skal flyte fritt mellom virksomheter og sektorer og hvor mange rammes av omstilling, er det helt uforståelig at man stimulerer ordninger som så effektivt låser folk inne. Man skal være rimelig velstående eller ganske dum om man frivillig slutter i en AFP-bedrift om man har kommet litt opp i årene.

En omvendt Robin Hood
At det ikke allerede er gjort noe med ordningen, skyldes i stor grad politisk feighet. Alle politiske partier vet at AFP er problematisk, men det er sterke motkrefter om en ønsker å gjøre endringer i ordningen. I tillegg er det nok mange som kynisk tenker at dette er noe man på kort sikt kan tape stemmer på.

Det er en gordisk knute, og den løses best med å kutte den rett av. En måte å gjøre dette på, kan være å flytte alle de midlene som staten i dag direkte og indirekte bruker på AFP til å styrke Folketrygden. Det vil gi bedre demokratisk styring, større forutsigbarhet og bedre fordeling. Det kommer til å bli støy, men alternativene er så mye verre.

AFP har rett og slett gått ut på dato. Ordningen har blitt en omvendt Robin Hood. Vi stjeler fra de fattige og gir til de rike. La oss bruke 30-årsjubileet til å avvikle AFP i sin nåværende form og fordele pengene mer rettferdig.

Du kan høre mer om AFP og nyheter innen pensjon på Pensjonskonferansen 2018. Her blir du oppdatert på det viktigste du bør vite for å styre pensjon i din virksomhet.

Kronikken "AFP en blodig urettferdig ordning" var på trykk i Aftenposten" 22.02.2018