Hvordan vinne kampen om talentene gjennom organisering?

I samtaler med virksomhetsledere stiller vi ofte spørsmålet: ”Hvordan vil du fordele 10 poeng mellom talent (individuelle kompetanser, arbeidsstyrken, mennesker, medarbeidere, human kapital) og organisasjon (arbeidsplassen, organisasjonens kapabiliteter, systemer, samhandling, kultur) og deres relative innflytelse på virksomhetens resultater.

Svarene vi får er spredt over hele skalaen, noen fremhever talent, andre organisasjonen og noen er nøytrale.

Vi har gjennomført en studie på dette spørsmålet og involvert 1200 virksomheter og 32 000 mennesker. I denne studien har vi kunnet fastslå både kvaliteten i organisasjonen og kvaliteten på medarbeidernes kompetanse. Deretter har vi sett på sammenhengen mellom disse to områdene og hhv virksomhetens og interessentenes resultater.

Resultatene er vist i tabell 1 nedenfor. Selv om andre faktorer (f.eks. strategi, bransje, kultur) også påvirker resultater, var vi i stand til å dele den relative innflytelsen av talent og organisasjon på virksomhetens og interessentenes resultater. I kolonne 1, organisasjon (31%) har 4 ganger større innflytelse enn talent (7.7%) på virksomhetens resultater og liknende funn for interessenter i kolonnene 2 til 7. Dette er tydelige funn og indikerer en 8:2 ratio i vår 10-poeng fordeling. Selv om denne studien ble gjort innen HR-avdelinger og HR-medarbeidere tror vi at resultatene kan generaliseres.

Talent er viktig, men organisasjonen er viktigere. Individer kan være mestere men det er teamene som vinner mesterskap.

Stakeholders HR


Hvorfor er organisasjonen viktigere enn talent med tanke på å skape forretningsmessige resultater?

Det er flere grunner til dette;

For det første utgjør helheten i organisasjonen mer enn summen av dens ulike deler. Når de enkelte medarbeidere har overlappende ferdigheter og samarbeider godt blir de kollektive ferdigheter større. Når mennesker kombinerer deres individuelle talenter og dette utgjør organisasjonens kapabiliteter blir både produkter og tjenester bedre enn hva en person kunne klare.

For det andre bidrar organisasjoner til bedre velvære gjennom å lære mennesker til å samhandle bedre. Organisasjoner er sosiale systemer som gjør mennesker i stand til å lære samhandling, utvikle talenter, finne felles formål og overleve. Gjennom dette blir organisasjonens prestasjoner bedre enn individuell produktivitet.

For det tredje utvikler organisasjoner en identitet som overlever individuelle personligheter. Organisasjoner overlever individet.

Hva betyr dette for virksomhetsledere?

For å vinne kampen om talentene må lederne (i samarbeid med HR) skape mer effektive organisasjoner. Dette kan skje gjennom følgende fire steg:

For det første må vi redefinere organisasjon. Hvis organisasjon betyr mer enn talent – hva er da en organisasjon? Når vi ber folk beskrive en organisasjon får vi vanligvis et bilde av en form for hierarki hvor mennesker har roller med klare ansvarsområder og tilhørende retningslinjer. Dessverre hindrer dette tradisjonelle synet organisasjoner fra å nå sitt fulle potensiale.

Dagens organisasjoner handler mindre lagdeling og regler, men mer om å utvikle kapabiliteter. Kapabiliteter representerer hva organisasjonen er kjent for og gode til. Kapabiliteter inkluderer også hvordan organisasjonen speiler den kollektive intelligens og aktiviteter gjennom prosesser, strukturer, insentiver, ferdigheter, læring og informasjonsflyt.

For det andre må vi gjennomgå organisasjonens kapabiliteter. Hvis kapabiliteter er mer beskrivende for en organisasjon enn hierarkier – hva er så de rette kapabilitetene? Virksomhetsledere må sikre at organisasjonen møter nåværende og fremtidige forventninger bedre enn dens konkurrenter.

For det tredje må organisasjonens kapabiliteter bli en del av HR-praksiser. For å understøtte dette kan man etablere fem kategorier praksiser som berører organisasjonen:

  • Personalledelse
  • Sikre ansvarliggjøring og belønning
  • Skape og dele informasjon
  • Etablere en styringsform for arbeidet
  • Utvikle lederskap

Når disse praksisene for HR og organisasjon er kalibrert for å skape og levere kapabiliteter kan vi etablere den rette organisasjonen.

Konklusjon:

Kampen om talentene har pågått for lenge i de fleste virksomheter. Det er på tide å vinne kampen gjennom et skifte av fokus fra talentstyring til å skape den rette organisasjonen. Når ledere forstår viktigheten av organisasjonen og tilpasser seg til de stegene vi foreslår, blir organisasjonen en form for bærekraftig konkurranse evne.

Kilde:
Artikkelen er basert på ”Victory through organization: How to win the war for talent”

Forfattere:
Dave Ulrich, Dave Kryscynski, Michael Ulrich , Way Brockbank