Hvordan kan vi teste for kreativitet i rekrutteringsprosessen?

Ansatte med høy kreativ kompetanse er en suksessfaktor for de fleste bedrifter. I tillegg til at kreativitet brukes i de tradisjonelle kreative prosessene og yrkene, er kreativitet nøkkelen til problemløsning og effektivt innovasjonsarbeid i alle bransjer. Her er en rask introduksjon til noen områder du kan benytte deg av i din rekrutteringsprosess.

Kreativitet er motoren i effektivt innovasjonsarbeid, men det er ukjent for mange at man kan jobbe strukturert og systematisk med kreative prosesser, med å bygge kreativ kompetanse og kreative organisasjoner.

Individer med kreativt potensiale er en av flere områder man kan belyse for å øke organisasjonens kompetanse på innovasjon, og den store effekten får man først om man jobber helhetlig og systematisk med kreativitet og innovasjon. Da må i tillegg til individene også prosessene, ledelse, kultur, strategi og strukturer adresseres. Det er først da man får ut det enorme potensialet som ligger i å ha kreative ansatte.

Å teste for kreativitet

Vi mener det er stor verdi i å teste søkere for kreativitet, og mener mye kan gjøres med enkle grep.

I mars gjennomførte vi i Tinkr en workshop om testing av kreativitet sammen med HR Norge og professor Mark Runco, en internasjonalt ledende forsker på området. I workshopen gikk vi gjennom fire hovedområder innen kreativitet som er relevante i et rekrutteringsløp:

  • Tidligere kreative resultater/atferd
  • Personlighetstrekk
  • Divergent tenkning
  • Holdninger til kreativitet.

Tidligere resultater kan man dekke gjennom intervjuspørsmål og CV-gjennomgang med et tydelig fokus på kreativitet. Innenfor personlighetstrekk, som man avdekker i de fleste av dagens tester, er det særlig områder som åpenhet, uavhengighet, toleranse for risiko og fleksibilitet som predikerer kreativ atferd. På de to siste områdene er det behov for litt større grad av tilpasninger for å få nyttig informasjon.

Divergent tenkning

Divergent tenkning kan man teste ved å se på i hvilken grad en person kan komme opp med mange ulike ideer (kvantitet), ulike kategorier av ideer (fleksibilitet) og originalitet. Dette blir i noen grad indirekte testet gjennom case-oppgaver med åpne løsninger i eksisterende prosesser, men det blir langt oftere utelatt helt.

I rekrutteringsprosesser kan divergent tenking testes enten via generelle tester, som for eksempel “alternative uses tests” eller mer mer domenespesifikke tester som “SWOT-entreprenurial thinking test“, som i større grad kan tilpasses organisasjonens spesifikke utfordringer. Disse testene viser medium til sterke korrelasjoner til kreativ ytelse, og gir et solid grunnlag for å vurdere kandidatenes potensiale for kreativ tenking.

Holdninger til kreativitet

Et annet sentralt område er verdier og holdninger til kreativitet. Vi vet at verdier og holdninger korrelerer sterkt med atferd, og det gjør det også i forhold til kreativitet. Området har blitt forsket på i 30 år, men har ikke fått det fokuset som vi mener det burde ha fått. Forskere som Basadur (e.g. Basadur & Runco 1993), Runco og Davis har utviklet tester på området. Testene kan tilpasses ulike nivå for kompleksitet og målrettethet og har spørsmål som: “i hvor stor grad er du enig i følgende:”

  • Løsninger og ideer blir ofte bedre om man vurderer flere ulike perspektiver
  • Det er viktig å samle innsikt og finne frem til ny informasjon før man begynner arbeidet med å løse et problem
  • Originalitet kan være veldig nyttig på arbeidsplassen

Forskningen som er gjort på testene viser medium til sterk prediktiv validitet i forhold til kreativ ytelse, og dette er et område som også kan kobles tydelig mot innovasjonskultur.

I over hundre år har forskere og praktikere jobbet med å forstå og teste kreative evner og potensiale. Inntrykket er at få norske bedrifter utnytter kraften som som ligger i å bruke disse testene for å øke innovasjonsevnen til selskapet, spesielt når det kommer til testing av divergent tenkning og holdninger til kreativitet.

Skaff deg konkurransefortrinn ved å utnytte potensialet du også.