Privat AFP - en «Absolutt Fabelaktig Pensjon»

Dette ble betegnelsen Dine Penger ga AFP i privat sektor da ordningen kom i 2011. Det er ingen tvil om at dette er en god ytelse for dem som har rett til den. Men det er flere feller å gå i her som både arbeidsgiver og arbeidstaker må være klar over.

Pensjonskonferansen 2016 kommer Svein Aartun Bye, som er kommunikasjonssjef i Privat AFP og Sluttvederlag, og forklarer mer om hva AFP i privat sektor er, og hva du må være spesielt oppmerksom på. Privat AFP og Sluttvederlag forvalter AFP-ordningen for alle i privat sektor. HR Norge har tatt en prat med Aartun Bye i forkant for å høre litt mer om hva dette innebærer.

- Hva er AFP i privat sektor?

- Privat AFP er et livslangt tillegg til pensjon fra folketrygden. Den følger samme logikk som folketrygden i at den har fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år, og at uttaket er nøytralt, hvilket i praksis betyr at du får høyere månedlig utbetaling hvis du venter med å starte uttaket.

I motsetning til AFP i offentlig sektor og AFP i privat sektor før pensjonsreformen i 2011, så er det ingen avkortning mot arbeidsinntekt i privat AFP. Du kan altså fortsatt jobbe fullt eller delvis, selv om du tar ut AFP.

Et viktig moment er også at ordningen er tariffbasert. Det betyr at bedriften må være bundet av en tariffavtale med AFP-bilag for at de ansatte skal kunne ha muligheten til å ta ut AFP. I dag jobber ca. 40 prosent av arbeidstakere i privat sektor i en bedrift som er tilknyttet ordningen, sier Aartun Bye.

- Hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?

- AFP er en kollektiv ordning, det betyr at den enkelte ikke har individuelle rettigheter som f.eks. i tjenestepensjonen; ingen fripolise eller innskuddskonto. Ordningen er knytet til tariffavtalen og den enkeltes ansettelse i en bedrift som er omfattet av denne. Slutter du i jobben, får du ikke med deg noen rettigheter videre, med mindre du bytter til en virksomhet som også har tariffavtale med AFP-bilaget, da får du med ansienniteten, sier Aartun Bye.

- Er det spesielle ting bedriftene bør være oppmerksom på?

- I disse dager snakker vi dessverre mye om sluttpakker og nedbemanning. Her er det to av våre vilkår som er spesielt aktuelle: For det første sier våre vilkår at man må være ansatt og reel arbeidstaker på uttakstidspunktet og i de tre siste årene før dette. Man må altså begynne å ta ut AFP mens man fremdeles er i jobb. Det er det viktig å være oppmerksom på i forbindelse med nedbemanning og sluttpakker: Er man fritatt fra arbeidsplikt, så er man ikke reel arbeidstaker. Da risikerer man også å miste retten til AFP.

Det andre vilkåret er knyttet til ytelser uten arbeidsplikt. Mottar man sluttpakke eller annen ytelse uten arbeidsplikt når man er mellom 59 og 62, og det årlige beløpet er over 1,5 G, da mister man retten til AFP. Dette er et absolutt vilkår, som ikke kan rettes opp i etterkant. Derfor bør både bedriften og de ansatte i denne aldersgruppen være spesielt oppmerksomme på vilkårene for AFP hvis man inngår sluttavtaler.
Generelt sett bør ikke bedriften inngå avtaler hvor man «lover» den ansatte AFP, siden det er utenfor bedriftens kontroll om den ansatte vil innfri vilkårene, sier Aartun Bye.

- Hvor mange tar ut AFP, og hvor mye utgjør AFP?

- Cirka sju av ti som vi antar har rett til AFP, begynner å ta ut ved fylte 62 år. Det innvilges om lag 10 000 søknader hvert år. De siste tallene fra NAV er fra september 2015 og viser at AFP delen utgjør i snitt ca. kr. 67 000,- i året for de som får dette utbetalt. Det vil si ca. 20 – 25 prosent i tillegg til folketrygden, sier Aartun Bye.

Etter pensjonsreformen i 2011 går man ikke nødvendigvis av med pensjon når man tar ut AFP, mange kombinerer pensjon og arbeid, avslutter Aartun Bye.

FAKTA: Vilkår for AFP i privat sektor

To hovedsett av vilkår:

Ved 62-årsdagen – ansiennitetskrav

 • Må ha hovedarbeidsforhold 7 av 9 siste år i en AFP-tilsluttet bedrift*
  • Må ha minst 20 % stilling
  • Må ha hovedinntekt fra AFP-bedriften disse årene
 • Må ikke ha mottatt ytelser over 1,5G uten arbeidsplikt i hvert av de tre siste år før 62-årsdagen
 • Må IKKE ha mottatt uføretrygd etter fylte 62 år

Ved uttakstidspunktet – ansatt og reell arbeidstaker

 • Må være i jobb på uttakstidspunktet
 • Må ha jobbet hver måned i minst 20 % stilling i AFP- tilsluttet bedrift siste 3 år
  • Kan ha opphold på inntil 26 uker, men ikke først eller sist i perioden
  • Denne perioden økes med ytterligere 26 uker hvis man er sykemeldt fra AFP- tilsluttet bedrift
 • Må ha en inntekt på minst 1G siste inntektsår og siste måned omregnet til årsinntekt
 • Må ta ut pensjon fra Folketrygden samtidig som AFP

*egne overgangsregler for kullene 1944-1954

Les samtlige vilkår på www.afp.no

Ønsker du å vite mer om AFP og sluttpakker i privat sektor kommer temaet på Pensjonskonferansen 2016.
Les mer om Pensjonskonferansen 2016 og påmelding her.