Pensjonsgrunnlaget – nye fallgruver for arbeidsgiver eller business as usual?

Fra 1. juli 2022 skal ansatte ha «pensjon fra første krone» og fokuset på pensjonsrettigheter er økende. Mange er likevel usikre på hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Kan overtid, bilgodtgjørelse og bonus unntas? Kan man avtale seg vekk fra lovens utgangspunkter? Og hvordan skal man forholde seg til A-meldingen?

På Pensjonskonferansen som går digitalt 8. juni kan du høre Ragnhild Nakling, advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder, snakke om pensjonsgrunnlaget og pensjonsrettigheter. Hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget og hva kan unntas.

- Hva skal inngå i pensjonsgrunnlaget fra 1. juli, hvilke endringer er de viktigste?

- Fra 1. januar 2022 i år skal alle arbeidsgivere i privat sektor beregne «pensjon fra første krone», dvs. at all lønn mv. skal inngå i pensjonsgrunnlaget. Frem til 1. juli 2022 er det mulighet for overgangsordninger. Tidligere kunne arbeidsgivere se vekk fra inntekt under 1G når pensjonen skulle beregnes, men fra og med 1. juli i år skal all inntekt mv. inngå. Dette er den viktigste endringen.

- Samtidig er det viktig å presisere at det ikke skjer noen endringer i reglene om hvordan pensjonsgrunnlaget i privat sektor skal beregnes forøvrig. Disse er fortsatt de samme som før. Hovedregelen er at all lønn skal inngå, men arbeidsgiver kan unnta overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser fra beregningsgrunnlaget. Det samme gjelder varierende og midlertidige tillegg, sier Nakling.

- Hvilke fallgruver må arbeidsgiver være oppmerksom på?

- Arbeidsgivere må forsikre seg om at alt som skal inngå i pensjonsgrunnlaget meldes inn på korrekt måte – men de bør også være oppmerksomme på muligheten for å unnta visse ytelser fra pensjonsgrunnlaget. Her oppstår det i praksis utfordringer på grunn av at A-meldingen og lovverket ikke «snakker sammen» på optimal måte, sier Nakling.

- Er det ulike regler for de forskjellige pensjonsordningene og er det forskjell på privat og offentlig sektor?

- Det er det. Reglene for beregning av pensjonsgrunnlaget i offentlig og privat sektor skiller seg fra hverandre på flere punkt, selv om de også har mange likhetstrekk. Reglene for ytelses-, innskudds- og hybridpensjonsordninger – altså pensjonsordningene i privat sektor – er til gjengjeld nesten helt identiske, og de mest relevante vurderingene en arbeidsgiver må gjøre gjelder for alle tre typer ordninger, sier Nakling.

- Påvirker bonusordninger pensjonsgrunnlaget?

- Det kan de gjøre. I utgangspunktet er bonus «lønn» i pensjonslovenes forstand, og skal dermed inngå i pensjonsgrunnlaget. Arbeidsgiver kan likevel unnta dem, hvis bonusen klassifiseres som et varierende eller midlertidig tillegg. Hvorvidt det er et slikt varierende eller midlertidig tillegg kommer først og fremst an på om bonusen er regelmessig eller tilfeldig/ikke forutberegnelig og hvor stor andel av lønnen bonusen representerer. At selve bonusbeløpet varierer fra år til år er ikke av betydning. Dette er krevende og skjønnsmessige vurderinger, og særlig hva angår bonusutbetalinger kommer spørsmålet om de skal inngå i pensjonsgrunnlaget eller ikke ofte på spissen, avslutter Nakling.

Les mer om Pensjonskonferansen 2022 og se program og påmelding her.

Forside program Pensjonskonferansen 2022
Les mer Pil