Nye og gamle feller i privat og offentlig AFP

Dagens (private) AFP-ordning lever videre, enn så lenge. Det er sider ved ordningen som både arbeidsgiver og arbeidstaker bør være oppmerksom på og enkelte feil kan gjøre at arbeidstaker mister retten til AFP.

Alexander Cascio

Pensjonskonferansen 2023 vil Alexander Cascio, advokat i arbeidsrettsfirmaet Fremmer, gjennomgå grunntrekkene i dagens AFP-ordning med fokus på de områdene der det er særlig viktig å trå riktig. Vi tar også en liten kikk inn i krystallkula og ser på hvordan den private og den offentlige AFP-ordningen vil kunne se helt annerledes ut om noen år.

- Hva bør arbeidsgiver og arbeidstaker være oppmerksomme på når det gjelder AFP?

- AFP skaper alltid litt usikkerhet både for jurister, HR og ansatte, særlig fordi vi har en kombinasjon av ganske firkantede og utilgjengelige regler samtidig som det er et viktig gode, spesielt i privat sektor. Man må være bevisst på regelverket for å unngå unødvendige feil, feil som blir kostbare og får store konsekvenser for den ansatte. Hvis arbeidsgiver gjør feil, kan arbeidstakere snu seg mot arbeidsgiver for manglende opplysninger. Slike saker ender gjerne opp som erstatningssaker som kan løses gjennom forlik.

- Det har kommet nytt regelverk om utenlandsopphold i den private AFP-ordningen. Reglene har nå blitt enklere og mer forutsigbare. Tidligere var utgangspunktet at man ikke var dekket hvis man ble sendt på jobb utenlands. Dette er nå snudd, slik at det med noen forbehold håndteres på samme måte som i Norge, sier Alexander Cascio.

- Hvilke konsekvenser kan det få om man gjør feil?

- Feil som gjør at man glipper på enkelte av vilkårene er ikke reparerbare, man kan ikke rette opp feilene som er begått og ytelsen er allerede tapt for vedkommende det gjelder. En av vilkårene for å oppnå AFP er at du ikke har mottatt sluttpakke over en viss størrelse, den kan ødelegge for AFP
Arbeidstaker kan ikke motta mer enn 1,5 G i hvert av de tre siste årene før fylte 62. Overholdes ikke denne grensen mister arbeidstaker retten til AFP.

- Er det forskjell på privat og offentlig AFP?

- Offentlig og privat AFP er i dag to helt forskjellige ordninger. Der AFP i privat sektor er et livsvarig tillegg til annen pensjon, er AFP i offentlig sektor en førtidspensjon som utbetales mellom 62 og 67 uten at man kan ha inntekt ved siden av. Vilkårene for offentlig AFP er også langt mindre strenge enn for privat AFP.
Det er planer for endring av AFP for offentlig sektor fra 2025.Tanken med reformen er at den skal sammenfalle med endringer i privat AFP slik at ordningene bli likere. Endringen vil fjerne et hinder for mobiliteten mellom offentlig og privat sektor. Nytt regelverk skal gjelde fra 2025.

- Hvilket ansvar har arbeidstaker selv og hva bør de vite om AFP i privat sektor?

- Arbeidstakere bør først og fremst sjekke om virksomheten de jobber i har AFP, ikke bare selskapet som sådan, men på det aktuelle arbeidsstedet. I tillegg bør man sette seg inn i hvilke opptjeningsregler som gjelder og hva som skjer når man bytter arbeidsgiver.
For å ha rett til privat AFP må arbeidstaker ha stått i arbeid i en AFP-bedrift i syv av de siste ni årene før fylte 62. Har man ikke de nødvendige syv årene på 62-årsdagen kan man ikke hente seg inn igjen ved å jobbe videre. Da er AFP-en tapt. Har man passert 53 år og ønsker å bytte jobb må man derfor sjekke at den nye arbeidsgiveren er med i AFP-ordningen. Og bytter man for eksempel fra offentlig til privat eller omvendt er ikke AFP-ordningene her pr i dag samkjørte, så da kan man fort ende opp uten rettigheter i begge ordningene.

- Hvordan tror du AFP vil se ut i fremtiden, kommer ordningen til å vare?

- Pr i dag tror jeg at sittende regjering vil ønske å bidra til å holde AFP i live hvis partene klarer å komme i mål med forhandlingene. Det er nok stor enighet om at det er behov for endringer i dagens ordning fordi vilkårene har en del feller, og fordi man ikke får noen uttelling for å være med i ordningen før man har fylt 53 år. Mange virksomheter betaler inn til en ordning som de ansatte ikke får noen glede av, og det kan i seg selv gjøre det mindre attraktivt med tariffavtale.
Problemet med de foreslåtte endringene er at det kommer til å koste mer enn dagens ordning. Hvem skal betale? Jeg tipper nok at dagens regjering vil strekke seg langt for å prøve å berge dagens ordning, når og hvis LO og NHO ber om det, avslutter Alexander Cascio.

På Pensjonskonferansen 2023 skal Alexander Cascio blant annet snakke om:

  • Regelendringer ved arbeid i utlandet
  • Hva må man være spesielt oppmerksomme på?
  • Foreslåtte regelendringene for offentlig AFP
  • AFPs fremtid

Alexander Cascio har over tolv års erfaring som advokat innen arbeidsrett og pensjon, og spesialkompetanse innen AFP og pensjon (privat og offentlig). Alexander har erfaring fra juridisk avdeling i LO og Advokatfirmaet Haavind. Nå er han medstifter og advokat i arbeidsrettsfirmaet Fremmer.

Flere artikler

Sindre Solbakken
Pensjon
Privat AFP: Fra innsiden i Fellesordningen
Privat AFP: Fra innsiden i Fellesordningen
Sissel Rødevand
Pensjon
Ny AFP for ansatte i offentlig sektor – hvordan blir nå dette?
Ny AFP for ansatte i offentlig sektor – hvordan blir nå dette?
Alexandra Plahte
Pensjon
Dypdykk i dagens pensjonslandskap
Dypdykk i dagens pensjonslandskap