Innføringen av egen pensjonskonto – er det en suksess?

Alle arbeidstakere i privat sektor har nå fått sin egen pensjonskonto. Norsk Pensjon er en viktig arena for å istandsette arbeidstakere til å gjøre gode, informerte valg. Næringen har jobbet sammen om å utvikle en felles teknologisk infrastruktur, slik at muligheten for oversikt og påvirkning for enkeltindividet har økt betydelig.

Geir Holmgren er styreleder i Norsk Pensjon AS, han kommer til Pensjonskonferansen som går digitalt 8. juni for å snakke om hvordan det har gått med innføringen av egen pensjonskonto.

- Hvordan har innføringen av egen pensjonskonto gått?

- Innføringen har egentlig gått over all forventning. 1,5 millioner ansatte med innskuddspensjon fikk pensjonskonto i løpet av 2021, hvor opptjening fra flere arbeidsforhold ble samlet et sted. Reformen gjør pensjon enklere for arbeidstakerne, men var likevel krevende å innføre. Myndighetene, partene i arbeidslivet og pensjonsleverandørene samarbeidet tett i flere år å få dette på plass på en god måte. Blant annet har selskapene gjort betydelige investeringer i ny, felles infrastruktur. Inntrykket så langt er at innføringen av egen pensjonskonto har vært svært vellykket, sier Holmgren.

- Hvilke mulighetsrom har den nye ordningen gitt og hvor mange har tatt dette i bruk?

- Innføring av egen pensjonskonto har gitt ansatte bedre oversikt over egen pensjon. Standardløsningen er at opptjening fra tidligere arbeidsforhold samles på pensjonskontoen i nåværende arbeidsgivers har sin pensjonsordning.

- Samtidig har vi fått nye valgmuligheter. Ved innføringen, og ved bytte av arbeidsgiver kan ansatte reservere seg, eller fremskynde flyttingen av pensjonskapital. Ansatte kan også flytte sin pensjonskonto til en forvalter de velger selv, såkalt selvvalgt leverandør.

- 2021 var et overgangsår. Fra 1. februar til 1. mai kunne de ansatte reservere seg mot samling av opptjening på en pensjonskonto, eller velge å fremskynde flyttingen av midler til pensjonskontoen. I løpet av denne perioden var det bare rundt 6 500 som valgte å reservere seg.
For de øvrige 1,5 millioner ansatte ble pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold flyttet til pensjonskontoen i perioden fra mai og ut november. Totalt ble det flyttet pensjonskapital for over 90 mrd. kroner.
Ved utgangen av fjoråret var det om lag 57 000 ansatte som hadde valgt selvvalgt leverandør. Det utgjør 3-4 prosent av de som har egen pensjonskonto, sier Holmgren.

- Kan du si litt om rollene til Norsk Pensjon og Pensjonskontoregisteret, og hva de kan gjøre for den enkelte?

- Norsk Pensjon tilby alle som har pensjonsrettigheter i Norge en løsning som sammenstiller pensjonsrettigheter fra ulike pensjonsleverandører. Pensjonsportalen til Norsk Pensjon viser i dag en samlet oversikt over den enkeltes pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og privat AFP, i tillegg til individuelle avtaler.

- Norsk Pensjon er også et infrastrukturselskap og alle som har pensjonsrettigheter kan også få se disse når de logger seg på nettsiden til de største pensjonsleverandørene eller hos NAV. Pensjonskontoregisteret er et selskap som utvikler og driver en bransjefelles løsning som håndterer de regulatoriske kravene til egen pensjonskonto, sier Holmgren.

- Hvordan fungerer den den felles teknologiske infrastrukturen og hvordan kan denne brukes?

Norsk Pensjon gir en oversikt over pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra tjenestepensjonsordninger og privat AFP, i tillegg til individuelle avtaler.
Informasjonen vises både i portalen til Norsk Pensjon, hos NAV og på nettsiden hos de største pensjonsleverandørene. Innføring av egen pensjonskonto innebar
en stor økning i interessen for pensjon og det var i 2021 totalt 22,7 millioner oppslag gjennom Norsk Pensjon sine systemer som er en økning på 184 prosent fra 2020.

For ansatte med innskuddspensjon og egen pensjonskonto, er det en egen informasjons- og reservasjonsportal i Norsk Pensjon. Denne informasjonen hentes fra Pensjonskontoregisteret.
Utenom at ansatte kan reservere og raskere flytte over sine pensjonskapitalbevis i portalen, finner de også nøkkelinformasjon om blant annet forvaltning, risiko og kostnader for sin innskuddspensjon. Dette gir bedre oversikt og mulighet til å ta informerte valg, avslutter Geir Holmgren.

Geir Holmgren er styreleder i Norsk Pensjon AS og administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring. Han har erfaring fra pensjonsbransjen siden 1997, og har vært en del av konsernledelsen i Storebrand siden 2012. Holmgren har også vært i bransjestyret liv/pensjon i Finans Norge siden 2004.

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program Pensjonskonferansen 2022
Les mer Pil