Etter pensjonsreformen – hva skjer nå?

Nå har vi hatt 10 år med pensjonsreform i Norge med det formål å redusere den økonomiske belastningen på velferdsstaten knyttet til levealder. Vi sitter antagelig igjen med et av de mest økonomisk bærekraftige pensjonssystemene i Europa.

Pensjonskonferansen 2019 var Jon Hippe, forskningsleder ved Fafo og ga en bred gjennomgang av oppdateringer på pensjonsfeltet. Han vil blant annet se på hva det innebærer å ha egen pensjonskonto, hva som skjer med AFP og forskjellene mellom privat og offentlig tjenestepensjon.

- Hva er de viktigste oppdateringene på pensjonsfronten i dag?
- Vi er inne i en periode hvor det skjer mye. Det største er vel at en ny offentlig tjenestepensjon for de som er født etter 1962 er på plass. Den vil ligne mer på folketrygden og de private ordningene, men fortsatt være sjenerøs sammenlignet med tjenestepensjoner for privat ansatte. Så har det kommet forslag om egen pensjonskonto i privat sektor. Og, vi venter i spenning på partene i arbeidslivets forslag til reform av privat AFP og at det skal komme forslag som kan gjøre at de som har fripoliser får bedre avkastning på disse, sier Hippe.

- Hva innebærer det å ha egen pensjonskonto?
- Når regelverket er på plass ganske snart vil det åpne for at ansatte i privat sektor som er med i en innskuddsordning kan flytte sine tidligere rettigheter (PKB’er) inn i sin nåværende aktive innskuddsordning. Det vil kunne gi dem bedre oversikt og lavere kostander for å administrere sin tidligere pensjonskapital, sier Hippe.

- Kommer vi fortsatt til å ha AFP i årene som kommer?
- Ja, det er ikke sannsynlig at den avvikles. Det man nå utrede er å legge ordningen om slik at man unngår at en del personer mister sin AFP rett før de går av, og å finne en måte hvor opptjeningen i større grad gjenspeiler den perioden man faktisk har jobbet i en bedrift med AFP. Arbeidsgiversiden er også særlig opptatt av at kostnadene for bedriftene holdes stabilt i årene framover, sier Hippe.

- Hva er forskjellen på privat og offentlig tjenestepensjon? - Den nye offentlige tjenestepensjonen vil ligne mye på de private tjenestepensjonsordningene, både innskudd og hybridordninger, slik at forskjellene blir mindre enn før. De vil for eksempel at alle baserer seg på årlig opptjening. Jo lenger man jobber jo mer får man ut.
Men, offentlig tjenestepensjon har et kvinnetillegg som gir like livslange ytelser for men og kvinner, oppsparingen er regulert med lønnsveksten og ikke avhengig av avkastning og, ikke minst, er den årlige sparingen i offentlig tjenestepensjon høyere enn man finner i de aller fleste private ordninger. Man kan dermed si at ny offentlig tjenestepensjon er ganske lik en privat hybrid, men klart forskjellig fra en innskuddsordning, avslutter Hippe.

Jon M. Hippe er forskningsleder og dr.philos. ved Fafo. Han har tidligere vært daglig leder i Fafo i over ti år, konserndirektør i Storebrand og Telenor. Hippe har ledet en rekke offentlige utvalg, flere av disse om pensjon.