Lønnsgapet mellom kvinner og menn nesten borte

Lønnsgapet mellom kvinner og menn krymper og er nå nesten borte, viser en ny undersøkelse. Men det finnes skjulte sannheter bak tallene.

Sammenlikner man lønn for likt arbeid i lik stilling i samme virksomhet er forskjellen på kvinner og menn rundt to prosent. Det viser funn fra lønnsbasen til Korn Ferry, som presenteres sammen med HR Lønnsrapport senere i måneden.

- Tallene viser at vi nå er så godt som i mål. Men ser man på lønnsforskjellene generelt, så har vi mer å gå på, sier Lars Andreas Morales, forretningsutvikler i Korn Ferry.

Dette holder kvinner tilbake

For ifølge det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret fra Statistisk Sentralbyrå er lønnsforskjellene totalt sett på om lag 12 prosent.

- Tradisjoner, rollemodeller, kulturelle normer og interne forhold i familien er noen av årsakene som påvirker kvinners yrkesvalg og som gjør at kvinner fortsatt ligger et stykke bak når det kommer til lønn, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Oppfordrer til systematikk

- Satt på spissen velger kvinner jobbinnhold og prioriterer familie, mens menn går etter status og pengene. Å få flere kvinner inn i roller, yrker og bransjer som i dag er mannsdominerte og likefordele omsorg i småbarnsperioden, vil bidra til å fjerne lønnsgapet mellom kvinner og menn, sier Bolstad.

På Island har de i flere år hatt en lov som krever at virksomheter av en viss størrelse rapporterer lønnsforskjeller mellom kjønn som kan skyldes diskriminering. I år innføres tilsvarende i Norge og vil gjelde for virksomheter med over 50 ansatte. Dette skal blant annet sikre at virksomheter har ryddige prosesser knyttet til ansettelse, forfremmelse og oppgavefordeling, slik at man ikke ender opp med ubevisst diskriminering.

- Dette er svært positivt. Det er viktig at kvinnen selv ikke tar yrkesvalg basert på historie og tradisjonelle kjønnsrollemønstre, men i tillegg er det viktig at virksomhetene har bevissthet rundt dette. Det er viktig å motivere kvinnelige talenter og legge til rette for at kvinner tar valg som over tid vil gi dem mer ansvar, likere arbeidsbyrde og derav høyere lønn. Mer systematikk i lønnsfastsettelsen vil være et riktig steg på veien til å sikre at virksomheter ikke ubevisst diskriminerer kvinner, mener Bolstad.

Aktuelle artikler og nettsteder

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, Telefon: 906 66 720. E-post: even.bolstad@hrnorge.no
Lars Andreas Morales, forretningsutvikler i Korn Ferry, Telefon: 98687263. E-post: larsandreas.morales@kornferry.com