Utvidet dokumentasjonsplikt for arbeidsgiver

Fra 1. januar 2020 har aktivitets- og redegjørelsesplikten blitt styrket ytterligere og det stilles strengere krav til arbeidsgiver om å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering.

Nytt fra 2020 er at arbeidsgiver som en del av arbeidet med å undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindringer for likestilling, i tillegg skal gjøre en lønnskartlegging og en kartlegging av ufrivillig deltid. Kartleggi