Nye aldersgrenser i arbeidslivet – overgangsmuligheten for bedriftsinterne aldersgrenser avsluttes 1. juli 2016

I fjor ble den alminnelige aldersgrensen i arbeidslivet hevet fra 70 til 72 år. Dette innebærer at det alminnelige stillingsvernet bortfaller ved fylte 72 år og en ansatt kan da sies opp uten saklig grunn.

For bedriftsinterne aldersgrenser ble laveste lovlig aldersgrense hevet til 70 år, dog med overgangsmulighet fram til 1. juli 2016 for virksomhetens allerede gjeldende aldersgrenser (normalt 67 år). Lavere aldersgrenser fastsatt i tariffavtale kan opprettholdes inntil avtalens utløpsdato. Dersom en virksomhet ønsker å beholde eller etablere en bedriftsintern aldersgrense må dette drøftes med de tillitsvalgte eller eventuelt en valgt representant for de ansatte før 1. juli 2016. Det er ikke nødvendig at det lages en særskilt avtale, men det bør lages en protokoll/referat slik at det kan dokumenteres at lovens krav er oppfylt.

Det stilles fortsatt krav til at aldersgrensen må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende. Det skal imidlertid, i henhold til norsk og internasjonal rettspraksis, mye til for at en aldersgrense på 70 år skal anses for å være ulovlig.

I tillegg stilles det krav til at aldersgrensen må gjøres kjent for de ansatte, at den praktiseres konsekvent og at den ansatte har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning ved avslutning av ansettelsesforholdet.

Det er ikke nødvendig å dokumentere at hver enkelt ansatt er gjort kjent med aldersgrensen. Det holder at aldersgrensen er tilfredsstillende kommunisert, eksempelvis på virksomhetens intranett, personalhåndbok e.l. Vilkåret om at aldersgrensen må være konsekvent praktisert anses oppfylt selv om det gjøres noen få unntak ved særlige og tidsavgrensede behov, eksempelvis ved avslutning av prosjekter som er blitt forsinket. Det fremgår av lovens forarbeider at obligatorisk tjenestepensjon anses som en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Det er naturligvis anledning til å innføre bedriftsinterne aldersgrenser også etter 1. juli 2016, men dette kan medføre problemer og forskjellsbehandling av virksomhetens eldste ansatte. Det må dessuten i slike tilfeller påregnes diskusjoner om aldersgrensen er saklig begrunnet.

I tillegg kan det fastsettes en lavere aldersgrense der dette er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet, eksempelvis 65 år for nordsjøarbeidere. Det må imidlertid påregnes at også slike aldersgrenser kan bli gjenstand for konflikter ved at det stilles spørsmål om en lavere aldersgrense enn 70 år virkelig er saklig begrunnet eller om den er uforholdsmessig inngripende. Det vises til at den generelle aldersgrensen for sjøfolk i 2013 ble hevet til 70 år og at det fremgår av lovens forarbeider at en bedriftsfastsatt aldersgrense under 70 år skal være nødvendig og godt begrunnet.

Denne artikkel berører ikke særaldersgrenser i det offentlige.