Endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft fra 1. juli

De mye omtalte endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft fra 1. juli i år. Dette berører særlig tre praktiske områder; nemlig midlertidig ansettelse, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold ved nådd aldersgrense.

22. mai arrangerer HR Norge i samarbeid med Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund et medlemsmøte hvor vi går nærmere inn på hva dette betyr for din virksomhet.

De viktigste endringene er i korthet:

Midlertidig ansettelse

Fra og med 1. juli kan arbeidsgiver ansette arbeidstaker midlertidig i inntil 12 måneder uten noen nærmere begrunnelse. Det gjelder imidlertid noen begrensninger for midlertidig ansettelse på generelt grunnlag:

  • Antall arbeidstakere ansatt midlertidig på generelt grunnlag kan ikke utgjøre mer enn 15 % av den totale arbeidsstokken.
  • Etter utløpet av de første 12 månedene gjelder det en «karanteneperiode» på 12 måneder. I denne perioden kan ikke arbeidsgiver ansatte arbeidstakere midlertidig på generelt grunnlag for å utføre samme type arbeid. Arbeidsgiver kan imidlertid ansette både fast og evt. midlertidig på et annet grunnlag, f. eks. vikariat.
  • «Fireårsregelen» reduseres til tre år for sammenhengende ansettelser i vikariat eller på generelt grunnlag. Den nye treårsregelen gjelder kun for arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli 2015. Dersom den midlertidige ansettelse er begrunnet med at arbeidet er av midlertidig karakter gjelder det fortsatt en «fireårsregel».

Arbeidstid

Grensene for gjennomsnittsberegning av den daglige alminnelige arbeidstid økes noe og det åpnes for at man i lokal tariffavtale eller etter tillatelse fra Arbeidstilsynet kan øke overtidsgrensene. Adgangen til å arbeide flere helge- og søndager i måneden økes også. Selv om lovens arbeidstidsbestemmelser med dette gjøres noe mer liberale, er det viktig å huske at allerede inngåtte tariffavtaler er gyldige ut tariffperioden.

Aldersgrense

Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves fra 70 til 72 år. Det vil som utgangspunkt innebære at arbeidsgiver etter 1. juli ikke kan kreve at noen under 72 år fratrer på grunn av alder.

Tariffestede aldersgrense på for eksempel 67 år, vil likevel kunne gjøres gjeldende ut tariffperioden. Dersom den bedriftsinterne aldersgrensen er hjemlet i fast praksis, personalreglement eller lignende, kan denne beholdes frem til 1. juli 2016. Etter dette kan bedriftsinterne aldersgrenser ikke settes lavere enn til 70 år med mindre dette kan begrunnes i hensyn til helse eller sikkerhet. Det samme gjelder tariffestede aldersgrenser.

For mer informasjon om lovendringene og lovforarbeidene, henvises det til regjeringen.no.