– Sykefraværsarbeid er ferskvare som krever kontinuitet og systematikk

Gjennom prosjektet Økt arbeidsKRAFT jobber SINTEF Nord med å finne ut hvordan ulike virksomheter i landsdelen kan utnytte en større del av arbeidskraften.
Jørn Eldby

– Med over én prosent høyere sykefravær enn resten av landet har vi en restkapasitet i nordnorsk arbeidsliv. Det handler altså om å få realisert arbeidskraften som enda ikke er utnyttet, sier administrerende direktør ved forskningsinstitusjonen SINTEF Nord, Jørn Eldby.

Han kommer til konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø i januar, for å fortelle om prosjektet Økt arbeidsKRAFT, og om hvordan de jobber for å få mer ut av arbeidskraften i vår nordligste landsdel.

– Vi har er et stort vekstpotensial, spesielt innenfor sjømatnæringen, men for å realisere det trengs det mer arbeidskraft, sier Eldby.

Å få gjort noe med sykefraværet, vil være et viktig bidrag.

For dersom landsdelen klarer å redusere sykefraværet med «bare» ett prosentpoeng, er det masse arbeidskraft å hente – og tilsvarende penger å spare.

– De potensielle besparelsene for landsdelen i et slikt regnestykket vil omfatte nærmere 1700 årsverk, og over én milliard kroner spart på direkte og indirekte kostnader tilknyttet sykefravær, forklarer Eldby.

Økt arbeidsKRAFT baserer sin tilnærming på funn fra et tidligere kvalitativt forskningsprosjekt finansiert av NAV. Dette handlet om å identifisere årsakene til at Troms har høyere sykefravær enn resten av landet, og om å finne effektive tiltak for redusert sykefravær.

– Her fant vi, noe spissformulert, at det beste tiltaket er ingen tiltak, gitt at vi definerer tiltak som en tidsavgrenset innsats, type kampanje, sier Eldby. Han forklarer at det som fungerer best når man skal jobbe med sykefravær, er et systematisk arbeid med rutiner og kultur på arbeidsplassen.

– Det viktigste er å jobbe systematisk og kontinuerlig med å for det første etablere og avklare rutiner, prosedyrer og forventninger, og for det andre å skape en god kultur og holdninger på arbeidsplassen. Sykefraværsarbeid er ferskvare, og må jobbes med kontinuerlig – og ikke bare når det er høyt, poengterer Eldby.

Det må også legges til grunn et arbeid med kartlegging av årsaksforhold og risikofaktorer for fravær på den enkelte arbeidsplass. – Så kan man eventuelt iverksette tiltak mot konkrete enkelttilfeller. Man må vite hva som er problemet for å kunne iverksette de riktige tiltakene: Det må være en logisk sammenheng mellom hva man gjør og hvorfor man gjør det, understreker Eldby.

I forbindelse med Økt ArbeidsKRAFT-prosjektet har SINTEF Nord invitert fem ulike virksomheter, alt fra hotell og bank til sjømat og kommune, som de samarbeider tett med. Til sammen er det nærmere 2000 arbeidstakere som er med og utgjør grunnlaget for prosjektet.

– Vi har utviklet støtteverktøy tilpasset de ulike virksomhetene. Vi fokuserer i stor grad på kontinuerlig måling, for vi erfarer at det å ha en systematikk i det å kunne vise effekten av konkrete tiltak, har en effekt i seg selv. Det gjelder både organisasjonen, og hvordan man følger opp den enkelte som deltar i prosjektet, sier Eldby.

Når han kommer til konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø, vil han blant annet vise eksempler på hvordan effekten av ulike tiltak kan visualiseres.

– Erfaringene våre viser at riktig visualisering av statistisk materiale, gir bedre forståelse, og har i seg selv effekt. Man kan sammenligne avdelinger på arbeidsplassen, og man kan måle sin virksomhet mot andre virksomheter, og vi kan benchmarke resultatene med resten av landsdelen. Visualiseringsverktøyet og metodikken som benyttes, har vi hentet fra andre områder og tilpasset HR, avslutter Eldby.