Sentrale utfordringer i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Arbeidstidsreglene er en av utfordringene man opplever i et arbeidsforhold. Hvem som kan unntas fra disse som ledende eller særlig uavhengig ansatte. Omtrent 10 prosent av arbeidsstyrken er unntatt fra arbeidstidsreglene etter disse bestemmelsene, men langt høyere andel for høyt utdannede.

På Arbeidsrettskonferansen 2017 dreide tematikken seg rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. En som kan mye om arbeidsrett og jobber med det juridiske i arbeidsforhold er Nicolay Skarning, advokat med møterett for Høyesterett og partner i Kvale Advokatfirma.

- Kan ledende eller særlig uavhengig ansatte arbeide fritt og uavhengig av arbeidstidsreglene?

- Ja det kan de, og dermed kan de ofte tilpasse arbeidet etter egne behov. Men det ligger også en fare i dette, og heller ikke disse gruppene skal utsettes for skadelig arbeidsbelastning. Men de er henvist til å passe noe mer på seg selv enn "vanlige" arbeidstakere, som fører arbeidstiden sin, sier Skarning.

- Hvem faller innenfor og hvem faller utenfor disse to unntaksgruppene?

- Dette må avgjøres konkret ut ifra en rekke momenter som er oppstilt i domstolenes praksis. Jeg skal komme nærmere inn på dette på konferansen, sier Skarning.

- Hvilket vern har de mot for mye arbeid?

- Alle arbeidstakere har vern mot skadelig arbeidstidsbelastning, som tidligere nevnt må særlig uavhengig ansatte passe noe mer på seg selv. Men også arbeidsgiver har et ansvar her, sier Skarning.

- Hva er konsekvensen av feilinnplassering?

- Konsekvensen for arbeidsgiver er for eksempel at man kan få krav på overtidsbetaling samlet over flere år. Man kan også tenke seg erstatningskrav dersom noen har kommet til skade som følge av feil innplassering og for eksempel arbeidet på seg helseskader, avslutter Skarning.

Nicolay Skarning

Nicolay Skarning er leder av Kvales arbeidslivsavdeling og har bakgrunn fra NHO. Han har tidligere vært dommerfullmektig i Larvik og Oslo. Han har møterett for Høyesterett fra 2004 og han har skrevet flere bøker innen arbeidsrett.

Andre sentrale tema i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som kommer opp på konferansen er: Arbeidstakere som ikke presterer - saklig grunn til oppsigelse? Hvordan håndtere varsel og klager i arbeidsmiljøet. Nyheter i arbeidsretten – hva bør vi vite nå? Samhandling, kontroll, personvern og Workplace.