Ny bok, ny intelligens, ny måte å lede på: Nå skal du bli en systeminspirert leder

Mange virksomheter står foran nedbemanning og omstilling. Anne Røds bok «Endring - systeminspirert ledelse i praksis» tar et annerledes, systemrettet perspektiv, og viser hvordan du varsomt og omsorgsfullt kan lede virksomheten gjennom endringene.

Anne rod toppbanner

I den nye boka Endring – systeminspirert ledelse i praksis lirker Anne Rød deg forsiktig gjennom en helt ny måte å tenke og utøve lederskap. Hun folder ut et nytt verdensbilde bit for bit, så varsomt at du nesten ikke merker at du blir klokere.

Hun starter tidlig med å beskrive en lederstil som fremdeles står sterkt i norsk arbeidsliv. Det «handler om at det står en sterk mann til rors, og den enkelte medarbeider er et tannhjul i maskineriet som lett kan byttes ut».

«Det kan virke ‘gammeldags', men se nærmere etter», fortsetter hun. «Våre endrings- og beslutningsprosesser er fortsatt preget av hierarki og begrensede påvirkningsmuligheter. I den grad medarbeiderne inviteres, er det ofte en skinnprosess som skal gi inntrykk av medbestemmelse. Vi taper av syne det mest sentrale som ligger til grunn for virksomhetens suksess; den menneskelige relasjonen og vår evne til å skape noe sammen.»

Hun mener at det er behov for en annen kompetanse og et annet lederskap. Boka hennes er et svar på hvordan dette lederskapet ser ut.

Nye begreper

Systeminspirert ledelse (Systems Inspired Leadership) er «ledelse, kommunikasjon og samarbeid som aktivt bruker det menneskelige relasjonssystemet og relasjonsintelligens for å komme frem til hensiktsmessige løsninger og utnytte teamets kollektive potensial».

Systeminspirert ledelse introduserer en rekke begreper som vil være nye for mange lesere av boken. Noen av de mest sentrale er relasjonsenhet, relasjonsintelligens, relasjonssystemer, samt disse systemenes kollektive intelligens.

Et relasjonssystem er en gruppe enkeltindivider som er gjensidig avhengig av hverandre og har en felles identitet, oppgave eller hensikt. I enhver slik gruppe av mennesker kan vi ane en slags «tredje tilstedeværelse» som synliggjør personligheten til gruppen som helhet. Dette «vi-et» betegnes i boken som en relasjonsenhet, «den kraftfulle enheten som eksisterer mellom menneskene i et relasjonssystem».

Relasjonsintelligens beskrives som evnen til å se, samhandle og arbeide med relasjonssystemer, og sammenfaller på mange måter med det i boken mye brukte begrepet 'systemisk bevissthet'.

En systeminspirert leder — og individene i et velfungerende relasjonssystem — har en velutviklet relasjonsintelligens, og deres relasjonssystem har dessuten en kollektiv intelligens som består av summen av individuell innsikt og den ekstra forståelsen dette skaper.

Praktisk

Boka er svært praktisk lagt opp. Anne Rød greier på en god måte å lirke leseren med seg inn i en komplisert materie av konsepter, og demonstrerer skritt for skritt, spørsmål for spørsmål, og øvelse for øvelse, hvordan ledere kan bruke den nye innsikten for å skape bedre og mer velfungerende team og organisasjoner.

De som har sett Anne i aksjon som fasilitator vil gjenkjenne hvordan hun forsiktig og varsomt «kysser deg over hindringene» så du nesten ikke merker selv at du blir klokere og tryggere underveis.

Boka har fire deler, hvor den første tar for seg det faktum at endring er blitt en del av hverdagen i arbeidslivet. Endring ufarliggjøres og forklares som en evigvarende naturlig dynamikk som enhver leder (og ansatt) bør lære å leve med.

Del 2 går i dybden på systeminspirert ledelse, som beskrives som det å «lede hele relasjonssystemet (teamet eller organisasjonen), det vil si helheten, fremfor enkeltindividene».

Del 3 tar for seg systeminspirert teamarbeid og hvilke egenskaper man individuelt og kollektivt bør utvikle og trene. Her introduseres systemisk bevissthet som evnen til å se det systemet du er en del av i en større sammenheng, og gjennom det gjøre et holonisk skifte.

Del 4 vil for mange være den mest verdifulle delen av boken i en tid hvor virkelig store endringer ligger foran våre virksomheter og vårt norske samfunn som helhet. Denne delen er nærmest en skritt-for-skritt-metode for hvordan lederen og hans lederteam kan ta en førende rolle i endringsprosessene med et mål om å få hele organisasjonen involvert og inkludert.

Delen avsluttes med en omfattende sjekkliste.

«ORSC»
Anne Røds bok tar utgangspunkt i en metodikk som går under det velklingende navnet «ORSC» (Organization and Relationship Systems Coaching), og som er utviklet av sør-afrikanske Marita Fridjhon og hennes amerikanske partner Faith Fuller, grunnleggerne av Center for Right Relationship (CRR Global).

Til tross for at dette konseptet har eksistert i mer enn et tiår, er det som finnes av skriftlige beskrivelser av metoden i all hovedsak kursmanualer med et nokså tungt og komplisert akademisk språk. Profesjonelle utøvere av ORSC over hele verden har over lengre tid etterspurt en forenklet, mer folkelig lærebok.

Nå har altså en norsk kvinne skrevet boka, med velsignelse fra de to grunnleggerne i USA. Hun har samtidig på en svært god måte greid å fornorske, forenkle og hverdagsliggjøre et stoffområde som i utgangspunktet er både komplisert og "fluffy" for mange.

Anne er tett på Marita og Faith, og hun er CRR Globals mest erfarne europeiske trener innenfor dette feltet. Hun er en mye brukt fasilitator, både i Norge og internasjonalt. En av de trofaste kundene er Trude Husebø, HR-direktør i Skuld og styremedlem i HR Norge. Hun var med på selve boklanseringen den 8. oktober, og delte sine erfaringer med å jobbe med systeminspirerte tilnærminger til leder- og teamutvikling.

Fem grunnprinsipper
Metoden boka bygger på (ORSC) er fundert i fem grunnprinsipper som forfatteren har tilpasset og fornorsket. Disse grunnprinsippene er:

  1. Vår eksistens er relasjonell, og enhver relasjon har sin egen kraft, identitet og uttrykk. Vi kaller den relasjonsenheten.
  2. Alle medlemmene i relasjonssystemet er informasjonsbærere som forteller noe om systemets tilstand. De kalles også stemmer i systemet
  3. Ethvert relasjonssystem har sin egen iboende intelligens, kreativitet og skapende kraft
  4. Relasjonssystemet avhenger av at vi tar på oss ulike roller for at det skal opprettholdes funksjonelt og emosjonelt. Rollene tilhører relasjonssystemet, ikke enkeltindividene i det.
  5. Relasjonssystemer er i konstant endring og vil alltid prøve å uttrykke hva de har behov for.

Bokfakta

  • Endring – systeminspirert ledelse i praksis (267 sider)
  • Anne Rød
  • Flux Forlag

Avklaring
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at artikkelforfatteren er tidligere partner med Anne Rød og CRR Global, og selv er sertifisert systemcoach (ORSCC) gjennom CRR Global.