Når kan vi si at et IKT-prosjekt har vært en suksess? - Nytt temaark om ledelse og endringskompetanse

For å ta ut ønskede gevinster og oppnå suksess i utviklingsprosjekt, må det jobbes godt med ledelse på alle nivå, samt med kommunikasjon og involvering. I prosjekt vil det ofte være særskilte utfordringer med sammensetting av team og utnyttelse av kompetanse. Alt dette er HR sitt fagfelt.

I temaarket om HR sin rolle i prosjektledelse kan du lese om hvordan HR kan være sterke bidragsytere i planlegging og gjennomføring av prosjekt, samt kunne ha en nøkkelrolle som kontinuitetsbærere i realisering av gevinster ved overføring av stafettpinne fra prosjektorganisasjon til virksomhet.

For å kunne ta ut ønsket effekt ved anskaffelse av nye IKT-verktøy er man ofte nødt til å endre måten det jobbes på i virksomheten. Innføring av et nytt IKT-verktøy er ikke et mål i seg selv, det skal bidra til å understøtte virksomheten, gjerne med å finne smartere, mer effektive eller kvalitetssikrede måter å jobbe på. Det betyr at en rekke prosjekt som defineres som IKT-prosjekt i realiteten er prosjekt som krever organisasjonsutvikling og endring av arbeidsprosesser. Det betyr også at effekten av prosjektene kan komme i til dels lang tid etter at selve prosjektet med anskaffelse og implementering av IKT-verktøy er formelt avsluttet.

Det er en rekke utfordringer virksomheter står overfor for å lykkes i slike prosjekter. Det kan være manglende forståelse av digitalisering og hvordan det kan benyttes i effektiviseringsarbeid og fornyelse, manglende forankring på ledernivå, eller lite fokus på forankring og implementering av nye systemer og realisering av gevinster. Det er krevende å styre, gjennomføre og realisere gevinster av de fleste IKT-prosjekter, da det kreves langt mer enn å levere et system som virker.

Det har vært forsket på prosjektsuksess i ulike sammenhenger, hvor det er definert kriterier for å kunne si at et prosjekt har vært en suksess og faktorer som må være til stede for å oppnå suksess.

Aarseth, Rolstadås og Klev beskriver forskjellen på prosjektsuksess og prosjektledelsessuksess: Prosjektsuksess bør alltid måles mot de målene som er satt. Suksess målt mot resultatmål er et uttrykk for hvor godt prosjektet er ledet eller styrt. Dette kan vi oppfatte som prosjektledelsessuksess. Suksess målt mot effektmålene (forretningsmålene) er et uttrykk for hvor godt eierens forventninger er innfridd ved bruk av prosjektresultatene. Mange vil oppfatte dette som prosjektsuksess.

Forskning har til nå i stor grad handlet om prosjektgjennomføringen, og om denne har vært en suksess (prosjektledelsessuksess), og ikke nødvendigvis om prosjektet har oppnådd effektmålene i form av å realisere potensialet for gevinster som følge av prosjektet. I svært mange virksomheter avsluttes prosjekt når IKT-systemet er levert og satt i drift. Gevinstene kommer imidlertid i stor grad når arbeidsprosesser er effektivisert og ny funksjonalitet i systemene er utnyttet, noe som gjerne skjer lenge etter prosjekts slutt.

Les hele temaarket her – nedlastbart. (Medlemsfordel, krever innlogging.)
Les mer om medlemskap og innmelding her.