Kompetansestrategi - hvorfor, hvordan og hva kan vi bruke den til?

Kompetansestrategien er nøkkelen til suksess i fremtiden. Vet du hvilken kompetanse din virksomhet trenger for å lykkes i et marked der kundene stiller stadig høyere krav til innovasjon og teknologi? Her kan du lese om hvordan Enova SF jobber proaktivt for å møte behov og krav for fremtiden.

Øyvind Husby er leder for HR og administrasjon i Enova SF hvor de jobber aktivt med sin kompetansestrategi i disse dager. Nye og mer komplekse krav til å støtte kundeprosjekter som fremmer innovasjon og ny teknologi innen energieffketivisering og klima fra Enovas eier, OED, har ført til solid arbeid med strategien. Her kan du lese mer om hva Husby har å si om arbeidet og hvordan de har gått frem.

- Hvorfor trengte dere ny kompetansestrategi?

- Kompetansestrategien et av flere store utviklingsprosjekter vi jobber med nå. Bakgrunnen er at kompetansestrategien er en viktig del av virksomhetsstrategien fordi vi er en kompetansedrevet organisasjon. Vi trenger å tydeliggjøre hva som skal til for at vi skal levere godt nok i henhold til krav fra våre kunder og vår eier Disse stiller krav til oss på flere områder, og ut ifra disse kravene må vi se på hvilken kompetanse vi har og hva vi trenger fremover. I avtalen med eier blir vi blant annet målt på bruk av ny teknologi, effektivisering og utvikling. Litt mer komplekst blir det fremover da vi må legge frem reduksjon av CO2 – tall og målinger i våre kundeprosjekter.
Vi gir støtte til innovasjonsprosjekter og jobber med innovasjon innen industri og bygg for å finne klimavennlige løsninger. Dette krever at vi utvikler ny kompetanse, mobiliserer eksisterende, rekrutterer eller kjøper ut ifra hva vi trenger. Arbeidet er veldig krevende og vi er ikke i mål ennå, men strategien skal ha virkning fra høsten så vi jobber hardt nå, sier Øyvind Husby.

- Hvordan har dere gått dere frem i arbeidet?

- Vi startet bredt og samlet trådene for å finne ut hvordan vi skulle gå frem.. Det ble iverksatt workshops internt for å se på hvordan vi skal lykkes med kompetansestrategien for å dekke våre og oppdragsgivernes behov fremover. Vi brukte informasjon om hvordan vi jobber eksternt i dag som virkemiddel i arbeidet. For å systematisere arbeidet ble det bestemt fire overordnede kompetanseområder som igjen ble splittet i 3 nivå for å få det håndterbart.
Seks kompetanseprinsipper er en viktig del av arbeidet med kompetansestrategien. Det gir oss føringer for fordeling mellom mobilisering, utvikling og anskaffelse. Våre oppdrag endres og det oppstår et mer komplekst målbilde som gjør at det stilles andre og høyere krav til oss. Så vi har vurdert nøye hva som er mest hensiktsmessig i kompetanseutviklingen og hva som gir mening for alle, ikke bare for HR, så vi kan ha felles retning og plan.
I prosessen kommer også avvikling av kompetanse, noen må endre kompetanse og kanskje noen må slutte, sier Husby.

- Hvordan bruker dere kompetansestrategien til å nå målene deres?

- I arbeidet med virksomhetsstrategien utvikles det en overordnet strategi og sektorstrategi. Deretter ser vi på hvilken kompetanse som trengs for å lykkes innen sektorene.
Skritt for skritt har produktet har tatt form underveis og konkretisert seg til noe som kan oversettes til praksis. Nå skal vi lage handlingsplan for neste 4 årene og sette inn tiltak på flere arenaer, kjøre kompetansekampanjer og mobilisere internt. Mange kan og vet mye mer enn det de får brukt i dag så vi må se på hvordan vi kan få det frem og bruke det i samspillet internt, sier Husby.

- Hvordan fungerer kompetansestrategien i praksis?
- Vi har involvert ansatte i utarbeidelsen og jobbet tett med ledergruppen. Veivalgene kommer nå. Vi ser at prosessen gir stor bevissthet om hva vi trenger, hva vi har og hvilken retning vi skal. Det er opprettet en «treningslab» hvor vi driver systematisk trening som er en styrkebasert tilnærming til å utvikle kompetanse. Hver avdeling skal inn der en gang i kvartalet for å trene på oppgaver og utvikle kompetanse. Utfordringen er å sette det i system, holde tak i det og la det bli en del av måten vi jobber på, avslutter Husby.

På HR Dagen i Trondheim kommer Husby og forteller mer om hvordan de har jobbet med sin kompetansestrategi.

Om Enova SF
Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Enova er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.