Hvorfor er vi medlemmer i organisasjoner?

HR Norge er sentral medlemsorganisasjon for fagområdet HR og ledelse med både virksomhets- og individuelle medlemskap. Medlemskap i HR Norge gir våre medlemmer tilgang til en kompetansebase som hjelper dem å «navigere» i strømmen av faglig informasjon. Vi ser daglig at både våre store og små virksomhetsmedlemmer har stor nytte av å være del av et stort faglig HR-nettverk som oss.

Dagens arbeidsliv er dynamisk og til tider krevende spesielt mht. omstillinger, digitalisering og effektivisering både i privat og offentlig sektor. Det skjer mye utvikling innen vårt fagområde både innen forskning, endring i lovverk og praksis og for mange er det utfordrende å følge med i informasjonsstrømmen.

Disse utfordringene og mulighetene påvirker både store og små virksomheter og disse ser behovet for å ha tilgang til oppdatert kunnskap og kompetanse innen fagområdet HR og ledelse. Tall fra SSB viser at mer en 45 prosent av sysselsatte innen høyskole-, akademiske- og lederyrker deltok på ikke-formell opplæring gjennom 2015. Med ikke-formell opplæring menes kurs, seminarer og konferanser etc. Slik ikke-formell faglig opplæring er også sentralt innen HR-området for å sikre en best mulig lederstøtte og bidrag til oppnåelse av virksomhetsmål.

Hva ønsker medlemmer fra en faglig organisasjon som HR-Norge?

For å levere nytte til våre medlemmer skal HR Norge:

  • Skape verdier
  • Vise vei
  • Inspirere

Hvordan skaper vi verdier, viser vei og inspirerer for våre medlemmer?

Først og fremst er vi en faglig fanebærer – en uavhengig medlemsorganisasjon for HR-folk og virksomheter i offentlig og privat sektor som er opptatt av å jobbe målrettet og seriøst med personal, organisasjon, ledelses- og kompetanseutvikling.

Vi er en nettverksarena for våre mer enn 3 000 virksomhets- og individuelle medlemmer. Her ligger det en unik mulighet for samhandling, erfaringsdeling for medlemmene. Gjennom medlemmenes tilgang til kostnadsfri rådgivning innen de ulike HR-praksiser inkl. eksterne eksperter innen arbeidsrett/jus og personalforsikringer og pensjon får medlemmene løst sine utfordringer på en faglig god måte. Både store og spesielt mindre virksomheter vil ha meget stor nytte av dette tilbudet.

Til fordypning og innsikt tilbyr vi våre medlemmer tilgang til temaark innen de ulike HR-tema. For å følge både den nasjonale og internasjonale utviklingen innen fagområdet gjennomfører årlig flere tematiske undersøkelser sammen med våre partnere.

Behovet for HR-faglig ikke-formell opplæring dekker vi gjennom et bredt spekter av medlemsmøter, kurs og konferanser som er spisset mot ulike målgrupper innen HR området. Disse ulike tilbudene gir også store muligheter for nettverksbygging på tvers av virksomheter, sektorer og fagområder. Våre medlemmer deltar på disse tilbudene til rabatterte priser.

I samarbeid med Høyskolen i Sør-Norge tilbyr vi formell utdanning på deltid innen seks ulike HR-tema. Disse studiene er populære blant våre medlemmer som ønsker å løfte kompetansen i HR, og kan også kjøres som virksomhetsinterne studier.

Våre medlemsmøter er kun åpne for våre medlemmer og fra og med mars 2016 vil vi utvide vårt tilbud med ukentlige HRtv-sendinger. Disse morgensendingene vil inneholde korte faglige oppdateringer med muligheter for spørsmål og svar i etterkant. Gjennom HRtv vil vi nå ut til alle våre medlemmer over hele landet og sendingene kan ses med mobil, pc og nettbrett.

Vårt ukentlige nyhetsbrev mottas av over 12 000 abonnenter og som medlemsorganisasjon er vi en ledende aktør i utvikling, overvåkning og formidling av relevant HR-kompetanse, og et referansepunkt for norsk HR.

Sist men ikke minst er vi på vegne av våre medlemmer en aktiv deltager i samfunnsdebatten, setter dagsorden og introduserer nyheter og trender innen HR-området. Vi er en del av flere internasjonale nettverk og samarbeider tett med internasjonale HR-miljøer og andre medlemsorganisasjoner i Europa. Gjennom dette henter vi inn og formidler forskningsresultater og praktisk kunnskap fra Europa og resten av verden.

Ved å være medlem i HR Norge:

  • Støtter du opp om en organisasjon som fremmer god HR praksis i en norsk sammenheng.
  • Holder deg og din virksomhet oppdatert på hvilke HR praksiser som er de meste effektive.
  • Får du mulighet til å dele erfaringer og utfordringer med andre som har vært i samme situasjon som deg og din virksomhet og gjennom dette bidra til læring og utvikling utover egen virksomhet.