Fra mistillit og byråkrati - til tillit og resultater

Ikast-Brande kommune i Danmark har tatt personal-, velferds- og samfunnsmessige utfordringer på alvor og bestemt seg for å løse disse på en utradisjonell måte. Kommunen har fremsatt en rekke spennende initiativer for å fremme en innovativ og løsningsorientert kultur. For dette arbeidet ble de tildelt HR-prisen 2015 utdelt av DANSK HR.

I 2008/2009 var det åpenbart at kommunen hadde så dårlig økonomi at det var i ferd med å få fatale konsekvenser. For å kunne løse utfordringene erklærte Ikast-Brande kommune seg som mental frikommune og satte i gang arbeidet med nytenking og innovasjon. Dette gjorde de blant annet med utgangspunkt i organisasjoners verdier – dialog, tillit og ansvarlighet. Disse verdiene brukes konsekvent i arbeidet med kvalitet, effektivitet og arbeidsglede.

Kommunen begynte å jobbe målrettet, på tvers av organisasjonen, med komplekse saker som berørte innbyggerne. De ga mer ansvar til innbyggerne og tok selv rollen som fasilitator. Utgangspunktet de jobbet etter var: «vi finner løsninger sammen med deg», dette gjorde de om til «du finner løsningen sammen med oss». Målet var å løse oppgavene mer effektivt til nytte og verdi for innbyggerne.

De har satset på nye digitale løsninger og utdannet endringsagenter, samtidig har de opprettholdt fokus på tradisjonelle HR-oppgaver og ikke minst sørget for strategisk kompetanseutvikling av ledere og medarbeidere.

I 2011 var at de var inndelt i fagenheter en stor utfordring i Ikast-Brande kommune. Hver avdeling løste sine oppgaver, men det var ikke alltid nok. Av og til falt innbyggere med komplekse utfordringer mellom to stoler. De kunne ha en sak gående i flere avdelinger, disse så på saken isolert uten å snakke sammen eller se problemstillingen i sin helhet.

Å jobbe med saker for innbyggere på tvers av avdelinger ble skapt av HR og juridisk i november 2011. Målet var å se på helheten i komplekse saker for så å kunne treffe de beste beslutninger og styrke effektiviteten. Målet var å unngå at innbyggerne måtte gå spissrotgang mellom avdelingene for å få løst sine saker.

Avdelingene har tatt til seg den helhetlige tankegangen og jobber nå med å styrke relasjonene på tvers så de skal bli enda bedre på å forstå hverandres oppgaver. For å styrke samarbeidet på tvers er medarbeiderne i gang med en diplommodul i å tenke på tvers og involvere innbyggerne i egne saker. Det er også besluttet at det skal være en egen direktør med ansvar for samarbeidet på tvers.

- Sterke relasjoner skal være vårt varemerke. Vi skal bli enda bedre til å skape forståelse mellom kommunens forskjellige fagenheter og avdelinger. Vi skal tenke arbeidsfellesskap og sirkler i stedet for siloer og hierarkier, understreker Tom Uldahl Christiansen, Personale- og Organisationschef i Ikast-Brande kommune.

- Vi øver oss på å bygge bro mellom siloene, men jeg ser at vi i langt høyere grad er i ferd med å bli integrert i hverandre på tvers. Vi er på vei bort fra et byråkratisk paradigme til at vi både internt og eksternt fokuserer på sammenhenger og relasjoner, sier Uldahl Christiansen.

I de seneste årene har kommunen jobbet med innovasjon og tankesett både for medarbeiderne og innbyggerne. Gjennom dette har vi bygd et solid fundament for å løse fremtidens utfordringer, ved å sette oppgaveløsingen i sentrum uten at det går på bekostning av kvalitet, effektivitet og arbeidsglede.

- Ikast-Brande utøver myndighet med et service-gen. Vi har et fantastisk samspill mellom politikere, medarbeidere og ledere hvor alle trekker i samme løsningsorienterte retning. Vi inviterer både innbyggere og virksomheter inn til oss og lytter til det de har å si. Vi tror ikke på ferdige oppskrifter, men har en pragmatisk tilnærming hvor vi lytter, reagerer og finner løsninger som virker. Dette er også bakgrunnen for at Dansk Industri fem av seks ganger har kåret oss til kommunen med det beste forretningsklima, av slutter Uldahl Christiansen.

Tom Uldahl Christiansen mottar pris

Ikast-Brande kommune ble i 2015 tildelt HR-prisen av DANSK HR for sitt fremtidsrettede utradisjonelle arbeid.

Kilde: HR-chefen nr. 5. 2015, utgitt av DANSK HR.