Flere store ting skjer på pensjonsområdet

Nye løsninger for pensjon i offentlig sektor, AFP i privat sektor har vært oppe til vurdering og det er forslag om egen pensjonskonto. Men hva er pensjon mer enn alderspensjon, og hvordan ser økonomien ut når man blir pensjonist?

Pensjon 4
Jan Fredrik Nordby

- Hva er pensjon mer enn alderspensjon?

- Det er som regel stort fokus på størrelsen på alderspensjonen og AFP i de ulike sektorene. Størrelsen av disse avhenger av den enkeltes opptjening, hvilken arbeidsplass en har hatt gjennom livet, hvilken pensjonsordning og lønn. Og med fleksibiliteten som nå har kommet i pensjonssystemet, er det stor forskjell på å ta ut pensjon tidlig eller fortsette opptjeningen ytterligere noen år. Selvsagt er det viktig med kunnskap om disse størrelsene, men vi mener at det samtidig er viktig å ha fokus på andre dekninger.

- Hvordan er eksempelvis dine ansatte dekket dersom man blir syk og senere ufør, og ikke minst hvordan de etterlatte er dekket dersom din ansatte skulle falle fra.

- Mange er ikke klar over at det ikke er noe krav om at uførepensjon inngår som del av pensjonsordningen. Man har et innskuddsfritak som sikrer fortsatt sparing til alderspensjon, men svært mange er ikke dekket av uførepensjon hos arbeidsgiver.

- Vår opplevelse er også at arbeidsgiver ofte skifter ut ektefellepensjon med gruppelivsforsikring. I tillegg kommer kapitalen som er spart opp i innskuddsordningen, til utbetaling som en etterlattepensjon.

- Et viktig spørsmål er jo da hvor mye de etterlatte vil motta i månedlig ektefellepensjon kontra en høy engangssum fra gruppeliv supplert med kapital fra innskuddsordningen.

- Har man en hybridordning vil oppspart kapital tilfalle felleskapet.

- Det finnes både pensjons- og forsikringsordninger som kan gi en god dekning ved sykdom, uførhet og dødsfall, og vi vil bruke litt tid på dette i vårt foredrag, sier Nordby.

- Hva dekker folketrygden ved uføre?

- Folketrygdens uførepensjon ble fra 2015 omdøpt til uføretrygd, men er som tidligere en ytelse som kan være aktuell ved varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade. Da ble både ytelsen og regler for inntekt ved siden av uføretrygd endret. Normalt må man gjennom en periode med arbeidsavklaringspenger før innvilgelse av uføretrygd.

- Ved beregning av uføretrygd er det kun inntekt opptil seks ganger Folketrygdens grunnbeløp (kr. 93 634) som tas med. Uføretrygden dekker 66% av inntektsgrunnlaget. Det ble også bestemt at uføretrygden skal skattlegges som lønnsinntekt.

- For den enkelte vil det være viktig å kjenne til om uføretrygden suppleres med uførepensjoner fra arbeidsgivers tjenestepensjon, og kanskje spesielt for de med lønn utover 6G, sier Nordby.

- Hvordan slår uførepensjon ut ved senere alderspensjon?

- Dette er et meget debattert tema i pensjonsreformen. Det er viktig at de som har blitt uføretrygdet ikke kommer vesentlig dårligere ut i alderspensjon enn de som klarer å stå i jobb frem til pensjonering.

- Som nevnt over sikres det en fortsatt opptjening til alderspensjon både i Folketrygden og i tjenestepensjonsordningene. For eksempel vil pensjonsbeholdningen øke hvert år frem til fylte 62 år for de som har opptjening i ny alderspensjon i Folketrygden.

- Men, sett opp mot en som er aktiv frem til 67 år, vil alderspensjonen for de uføre bli lavere.

- Det vil også være usikkert om man som ufør vil oppfylle kravene til å få innvilget AFP i privat sektor med de regler som gjelder i skrivende stund. Hvis man mottar hel eller delvis uføretrygd etter 62 år, kan du ikke få privat AFP.

- Det er veldig individuelt hvordan en periode som uførepensjonist slår ut i senere alderspensjon, sier Nordby.

- Hvordan ser totaløkonomien ut for en pensjonist?

- Det er ofte hevdet at et mål for pensjonens nivå bør være 66% av lønnen, men trenger man å sikte mot 66% når også andre kostnader hensyntas? For eksempel vil låneutgifter og kostnader for omsorg for barn normalt bortfalle eller reduseres når man nærmer seg pensjonsalder. Kanskje også man har mottatt arv etter sine foreldre. Da vil disponibel inntekt bli høyere, uten å se på pensjonens størrelse.

- Vi ønsker i vårt foredrag å sette søkelyset på totaløkonomien som pensjonist. Vi mener det er viktig ikke bare å fokusere på pensjonens størrelse, men ta inn over seg også andre faktorer i privatøkonomien når man ser på den enkeltes pensjonstilværelse, avslutter Nordby.