Flere gode arbeidsår for alle i Veidekke

Et grunnleggende positivt menneskesyn og tro på dialog, tett og god oppfølging av medarbeidere samt fleksibilitet i livets vanskelig faser, bidrar til at mennesker kommer raskere tilbake til jobb. Dette er oppskriften til Anne Thorbjørnsen, Konserndirektør HR og HMS i Veidekke, på godt sykefraværsarbeid.

Veidekke jobber i en bransje som er svært menneskeintensiv. Majoriteten av våre medarbeidere, både ledere og håndverkere, jobber ute i prosjekt der de produserer komplekse og unike bygg – og anleggsprosjekter, de produserer pukk og grus og legger asfalt på veien våre. Dette betyr at riktig kompetanse og tilstedeværelse er viktig – hver dag. Vi har et lavt sykefravær sammenlignet med bransjen og resten av samfunnet, til tross for at over halvparten av våre ansatte er håndverkere og jobber i prosjekt under alle værforhold.

Veidekke har i mange år jobbet systematisk med å forebygge sykefravær og bygget opp en menneskeorientert kultur. Hva legger dere i menneskeorientert kultur, hva betyr dette for dere?

Vår bedriftskultur er tuftet på et positivt menneskesyn. Vi er opptatt av å benytte kompetansen og skape en forutsigbar hverdag gjennom god planlegging. Å anerkjenne hver enkelt sin kompetanse og sette sammen komplementære team innebærer å se den enkelte. Vi har en involverende arbeidsform som legger opp til at alle skal påvirke sin egen arbeidsdag gjennom delaktighet i planlegging med sin kompetanse. Dette skaper autonomi og eierskap til oppgavene som skal utføres. Disse faktorene vet vi legger et godt grunnlag for å motvirke fravær, sier Anne Thorbjørnsen

Hva samarbeider HR og bedriftshelsetjenesten om og hvordan samarbeider dere?

Veidekke har hatt intern bedriftshelsetjeneste i flere tiår og samarbeider tett med HR-funksjonen. BHT er en integrert del av organisasjonen, og deres planer og tiltak er en naturlig del av virksomhetens øvrige strategier og handlingsplaner. Det har vært vesentlig at vi jobber mot samme mål, har avklarte roller og ansvarsområder, samt åpenhet og respekt for hverandres kompetanse. Vi er en del av hverandres fora og møtepunkter og har jevnlig dialog både om overordnede planer og om enkeltpersoner.

I sykefraværsarbeidet snakker dere om bygge åpenhetskultur, hvordan har dere gjort dette og hvor åpen kan man være?

I all vår ledelseskommunikasjon fremgår det tydelig at hver enkelt medarbeider er viktig. Det betyr noe at nettopp du er på jobb. Vi har jobbet mye med å skape trygghet rundt at det vi vet, kan vi bidra til å gjøre noe med. Det er ikke et poeng at man skal være åpen om alt til alle. Mange har jobbet sammen over lang tid og opplever at det er godt å sette ord på det man sliter med og at de får god hjelp og støtte. Slike erfaringer sprer seg i organisasjonen og forsterker åpenhetskulturen.

Hva er de vanligste årsakene til sykefravær og hvordan får dere ansatte raskets mulig tilbake i jobb?

De vanligste årsakene til sykefravær er muskel- og skjelettplager. I tillegg er det de senere årene blitt flere som er sykemeldt pga psykiske lidelser. Overordnet er vi opptatt av å utføre arbeidsoppgavene med riktig verktøy og hjelpemidler, materialbruk samt støv-og støyreduserende tiltak. Vi følger opp hver enkelt ansatt som har hyppig fravær og kartlegger hvilke tiltak som er hensiktsmessig i hvert enkelt tilfelle. Dette kan være å finne raskere frem i sykehuskøen, tilrettelegge for behandlingsopplegg, henvisning til psykolog eller tilrettelegge arbeidssituasjonen for en periode.

Veidekke er jo en stor virksomhet med mange ansatte som er ute på prosjekt hvor det snakkes flere forskjellige språk. Hvordan jobber dere med sikkerhet ute og sikrer at alle forstår budskapet?

Språkbarrierer er en utfordring i vår bransje. Å sørge for at vi unngår skader og ulykker i våre prosjekter, er et stort og omfattende arbeid vi aldri blir ferdig med. Gode risikovurderinger, lære av erfaringer og god opplæring er viktig stikkord. For å redusere språkbarrierer, lager vi filmer og informasjonsmateriell som i stor grad er visuelle og språkuavhengig. Det er også viktig å jobbe med å sikre at budskapet er forstått, avslutter Thorbjørnsen.

Anne og Kjell

Anne Thorbjørnsen har jobbet operativt i mange år med lederutvikling, lederstøtte, teamutvikling og rekruttering. På konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 2020 kommer hun og bedriftslege Kjell Aage Sørensen med foredraget «Flere gode arbeidsår for alle i Veidekke».