Engasjement og stolthet gir redusert sykefravær

SpareBank 1 Nord-Norge har siden 2013 jobbet systematisk med jobbengasjement og stolthet, og har hatt en hypotese om at dreiningen mot et mer engasjerende arbeidsmiljø ville bidra til redusert sykefravær.

På konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø 2019 kunne du høre om hvordan dette arbeidet har foregått i praksis. Dit kommer Turid Aspenes, HR-sjef SpareBank 1 Nord-Norge, med foredraget «Engasjement og stolthet – drivere for redusert sykefravær?».

- Dere har klart å redusere sykefraværet med 2 prosent på 4 år, hvordan har dere jobbet med dette?

- Vi har først og fremst hatt en helhetlig tilnærming der vi overordnet har jobbet med å skape et engasjerende arbeidsmiljø preget av åpenhet, arbeidsglede og hatt fokus på jobbengasjementet til de ansatte, for eksempel gjennom tiltaket SPOR og fokus på verdier vi bidrar til å skape i landsdelen. I tillegg har vi jobbet målrettet 1:1 med medarbeidere med langtidssykefravær der både HR, nærmeste leder og NAV-kontakt involveres, sier Aspenes.

- Stemte hypotesen om at dreiningen mot et mer engasjerende arbeidsmiljø ville bidra til redusert sykefravær?

- Det tør vi ennå ikke svare bastant på. Det er derfor vi søker ny kunnskap om årsakssammenhenger både hos oss selv og i vår landsdel i samarbeid med SINTEF. Vi våger selv påstanden at det har bidratt til redusert sykefravær, da vi ser en markant endring i sykefraværet som avviker fra tidligere benchmark mot både bransje og landsdel etter at startskuddet gikk i slutten av 2013. Samtidig har vi nå i 2018 hatt en økning i sykefraværet. Vi jobber nå for å kartlegge hva det skyldes. Tallene er fortsatt lave, men vi er nysgjerrige og jobber systematisk for å følge opp og å igangsette nye tiltak, sier Aspenes.

- Hva legger dere i å levendegjøre strategien i hverdagen?

- I det legger vi noe så enkelt – og vanskelig – som at våre ansatte og kunder skal kjenne igjen visjonen og det strategiske rammeverket vårt i handlingene våre. Når vi i vårt strategiske kompass er opptatt av verdiene som skapes i landsdelen, velger vi for eksempel å ta med hele konsernet til Harstad for å gi tilbake til samfunnet – konsert og dugnad for Harstad by, sier Aspenes.

- Hvordan jobber HR med å ansvarliggjøre og støtte lederne i arbeidet med utvikling av sine medarbeidere?

- Først og fremst er vi tydelige i leders ansvar for utvikling av medarbeidere i ansatteprofilen vi har utarbeidet til våre ledere. Det er deres viktigste oppgave som leder! Så gjør vi mange ting, men hvis jeg skap peke på noen elementer, er det følgende:

  • Situasjonsbestemt støtte, jobber mye 1:1
  • Ukentlige lederwebinarer som bringer nyheter og kvalifiserer lederne på det som skjer i konsernet. Bidrar også til en konsistent informasjonsflyt
  • Godt rammeverk og veiledere for gjennomføring av dialoger med de ansatte
  • Lederkurs og samlinger med hovedvekt på bruk av interne krefter, og der vi eksperimenterer mye med metoder slik at lederne kan ta med seg hjem engasjerende og utviklende arbeidsmetodikk til eget team

- Hvordan følger dere opp og evaluerer tiltakene og sikrer at styrer mot målene?

- Vi har et strategisk kompass der også målsettinger knyttet til organisasjonskjennetegn og verdier inngår. Vi måler på veldig få parametre, for eksempel jobbengasjement. Vi har ikke satt mål på sykefravær eller friskhetsgrad, avslutter Turid Aspenes.

Vi følger opp i løpet av kort tid med en artikkel om samarbeidet med SINTEF og deres forskning vedrørende årsakssammenhenger rundt sykefravær. SINTEF Nord kommer også på konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø og foreteller om sitt prosjekt ArbeidsKRAFT hvor målet er å frigjøre arbeidskraft i fem virksomheter, blant annet SpareBank1 Nord-Norge.