Digitalisering og mobilisering av kompetanse

I Ekornes har digitalisering og mobilisering av kompetanse vært på dagsorden i mange år, og vært en avgjørende suksessfaktor for å utvikle deres organisasjon. De har lykkes fordi de ansatte har vært med på utviklingen og samspillet mellom menneske og maskin fungerer.

Samspill mellom menneske og maskin

Ekornes betjener et globalt behov. For å utvikle, produsere og dekke et internasjonalt behov for møbler har samspillet mellom menneske og maskin vært helt avgjørende. Konserndirektør for HR og digitalisering i Nordens største møbelprodusent Ekornes ASA, Øystein Vikingsen Fauske kan fortelle at de i Ekornes har et positivt syn på digitalisering og mulighetene det gir for utvikling.

- Å utnytte ny teknologi er ikke noe nytt for Ekornes. Vi har drevet med automatisering i over tretti år, men vi står nå også overfor alle de mulighetene digitalisering gir på tvers av selskapet, sier Fauske.

En endringsreise

- For å utnytte alle disse mulighetene er vi helt avhengig av at samspillet mellom menneske og maskin fungerer. Teknologien alene gir ikke resultatene. Vi må ha med oss de ansatte på utviklingen. Dette krever at vi utvikler kompetansen i selskapet, at vi evner å ta i bruk nye arbeidsmetoder og det kan kreve et nytt tankesett. Digitaliseringen kan også føre til endrede forretningsmodeller og nye måter å samhandle på. Vi snakker med andre ord om en større og stadig raskere endringsreise der det er kritisk med god involvering av de ansatte, forteller Fauske.

Bedre og mer relevant markedskommunikasjon og datadrevet produktutvikling

- Hva er de største fordelene?

- Vi ser på digitaliseringen som en stor mulighet for Ekornes. Vi har en sterk merkevare og stor internasjonal utbredelse. Den nye utviklingen gir oss nye data- og beslutningsgrunnlag og kobler oss sterkere sammen med våre kunder og partnere. Digitaliseringen gir oss en helt ny mulighet til å koble vår lokale virksomhet med den globale markedsplassen.

- Digitaliseringen gir Ekornes muligheten til å nå ut til enda flere med sitt budskap og tilpasse markedskommunikasjonen til den enkelte sine behov. Gjennom dette kan vi hjelpe kundene til bedre valg og skape mer verdi. Fokuset er å skape en best mulig kundereise. Vi vil også få tilbake kundeinnsikt som er viktig for videre utvikling av organisasjon, tjenester og produkter.

- Vi vil fortsette utviklingen av en mest mulig konkurransedyktig produksjon. Ny teknologi kan benyttes til å forbedre innovasjonsprosessen og komme enda raskere ut på markedet med enda bedre produkter basert på datainnsikt. Data kan brukes internt til å justere nødvendige tiltak, og eksternt for å få til en kommunikasjon og produktutvikling i tråd med aktuelle markedsbehov. Dette gjør oss enda mer konkurransedyktige, forteller Fauske.

Mobilisering av kompetanse

- Hvordan planlegger dere å organisere mobiliseringen av kompetansen internt i organisasjonen videre?

- Det er viktig å tenke langsiktig med mobilisering av kompetanse. Dette innebærer å igangsette kompetansetiltak som vi ikke umiddelbart har behov for eller ser raske resultater av, men som de tror vil være kritiske på sikt. I tillegg er mobilisering og utvikling av kompetanse et produkt av motivasjon, som typisk blir bedre når man ser resultater av initiativer man har vært med på. Mobilisering handler om å få med seg folk, og vi må fortsette å bygge en kultur der ansatte kan stille spørsmål, finne nye løsninger og har lærelyst og nysgjerrighet overfor nye arbeidsmåter og ny teknologi.

- Kompetanseutvikling må være en viktig del av pilotering av nye initiativer – drive opplæring mens vi jobber med innovasjonsprosjekter og ikke vente til prosjektet er ferdig og konseptet er implementert, og så tenke at nå er det tid for opplæringsfasen. På samme måte som vi forsøker å jobbe mer agilt for eksempel i utviklingen av nye digitale løsninger, må vi også tenke agilt i opplæringsaktivitetene. Både ha et langsiktig perspektiv, men også kunne iverksette deltiltak på kort sikt. Dette er viktig, for ofte vet vi ikke hva vi skal drive opplæring på ved starten av prosjektet, men vi utvikler dette underveis. Vi må også ha klart for oss hvilke kompetanser som blir viktige fremover og jobbe strukturert for å bevege oss dit. Vi må også være forberedt på at eksisterende kompetanse kan benyttes på andre områder enn i dag, sier Fauske

- Hva er det som kjennetegner samhandlingen mellom menneske og maskin i Ekornes?

- Historisk sett har det vært en forståelse blant de ansatte om at maskinene er viktig for Ekornes sin fremtid og konkurransekraft. Slik har utviklingen av en mer og mer automatisert og robotisert produksjon vært positivt ladet mer enn det motsatte. Fokus har vært på å beherske teknologien og se hvordan den kan spille inn i verdikjeden, å utnytte teknologiens muligheter fremfor å bekjempe maskinenes inntog. Altså få til et reelt samspill der våre ansatte er stolte av det vi greier å skape gjennom ny teknologi, forteller Fauske.

- Vi håper at samspillet mellom menneske og maskin også fremover kan ha et slikt fokus. Da blir det viktig å få med de ansatte på endringsreisen gjennom forståelse av mulighetsrommet– hvorfor det er viktig, samt utvikle riktig kompetanse og sikre at vi som organisasjon, og hver enkelt av oss utvikler oss i takt med mulighetene ny teknologi gir. Dette vil være avgjørende for å fortsatt sikre lokal skaperevne og kraft til å konkurrere i et globalt marked for møbler, sier Fauske.

- Har du noen gode råd til andre HR direktører?

- Jeg tror det er viktig å koble seg på de digitale initiativene i selskapet så tidlig som mulig og la HR fungere som en katalysator for endring. Prøve å unngå at HR blir løpende etter på opplæring og kompetanseutvikling, men blir en viktig del av nye innovasjonsinitiativer. Jeg tror også det er viktig å tenke på hva samspillet menneske maskin betyr for eget selskap. Hvordan kan jeg utnytte dette til et konkurransefortrinn? Og hvilke konkrete tiltak må iverksettes for å optimalisere samspillet, avslutter Fauske til HR Norge.

Ekornes-konsernet er en av Europas største møbelprodusenter. De leverer møbler til 43 land i mer enn 4000 butikker. Hver eneste dag sender de ut cirka 1600 stresslesser fra Sykkylven på Sunnmøre til resten av verden. Ekornes har en høy grad av automatisering og robotisering i sin produksjon. Først handlet det om å produsere mer effektivt, for å møte en økende etterspørsel. I dag er robotisering viktig for å være konkurransedyktig med produksjon i Norge. Cirka 10% av alle industrielle roboter i Norge står i dag i en av fabrikkene til Ekornes.