Destruktiv ledelse - ødeleggende for motivasjon og helse

Leo Kant er psykolog forsker på årsaker til destruktiv ledelse og kommer på HR Dagen i Bergen med foredraget «Hva kommer destruktiv ledelse av og hva kan det bety for en HR-praktiker». Heldigvis oppfører ledere seg for det meste konstruktivt, men destruktive handlinger inngår allikevel i repertoaret til de fleste ledere.

Kant fant i sine undersøkelser at over 50 prosent av norske arbeidstakere har vært utsatt for destruktiv ledelse og at destruktiv ledelse ofte er en medvirkende årsak når ting går galt. Men hva er destruktiv ledelse?

Destruktiv lederadferd kan deles inn i 4 hovedgrupper:

1 Avsporet ledelse
Dette beskriver ledere som opptrer ufølsomt og arrogant overfor sine medarbeidere, de evner ikke å motivere ansatte eller delegere arbeidsoppgaver. De ivaretar ikke virksomhetens målsettinger og ressursutnytting. De har liten evne til å takle stort press, kan skylde på underordnede hvis noe går galt, og er ofte overdrevent ambisiøse, selvsentrerte og manipulerende. Eksempel på avsporet ledelse er Enron, de installerte gulltoalett til ledere og belønnet seg selv med høye bonuser samtidig som de styrte selskapet mot konkurs.

2 La det skure å gå ledelse
Passiv adferd er også en form for destruktiv ledelse, hvor manglende initiativ og handling kan ha negativ påvirkning på medarbeideres tilfredshet og effektivitet. Dette er gjerne ledere som ikke gir tilbakemeldinger og lar konflikter mellom medarbeidere blomstre i stedet for å ordne opp. Et eksempel på dette er kapteinen på cruise skipet Costa Concordia som valgte passivitet i en kritisk situasjon. Han var en av de første som forlot skipet og overlot passasjerer og mannskap da det gikk på grunn. Kapteinen flyktet rett og slett fra oppgaven som leder da han skulle håndtere et synkende skip med 3000 mennesker som trengte ledelse.

3 Tyrannisk ledelse
Ledere med et heftig temperament har lettere for å ty til tyrannisk adferd enn ledere som ikke så lett lar seg trekke opp, fortalte Leo Kant under Forsker Grand Prix. Han fant at såkalt «høysinte» lederes tyranniske adferd særlig rammer «lavsinte» medarbeidere, altså dem som er mest forskjellige fra lederen i temperament. Lederstilen innebærer sterkt fokus på arbeidsoppgavene, samtidig kan lederen ydmyke sine medarbeidere, komme med urettmessige anklager, bagatellisere initiativ, samt bakvaske og manipulere dem. Toppledelsen kan ofte oppfatte denne lederen som effektiv, mens de ansatte opplever vedkommende som ubehagelig, en som undergraver medarbeidernes behov og lar det går utover motivasjon og helse.

4 Vennlig men illojal ledelse
Disse lederne er først og fremst destruktive overfor virksomhetens måloppnåelse og ressursutnytting. De viser omsorg for medarbeiderne, men er lite opptatt av arbeidsoppgavene og undergraver bedriftens mål. Denne lederen misligholder eller stjeler virksomhetens ressurser, enten det er tid eller økonomiske ressurser. De kan også innvilge sine medarbeidere flere goder enn de har rett på, og er ofte godt likt av de ansatte.

Konsekvensen av destruktiv ledelse er ofte kompleks, og både praktiske og mellommenneskelige utfordringer havner hos HR. Dette får du høre mer om på HR Dagen i Bergen 20 september.

Kilder:
https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73002014/02-10-2014
https://www.uib.no/aktuelt/36716/kort-lunte-skaper-tyranner
Kelloway et al. 2005
https://www.arbeidsmiljo.no/de-fem-ledertypene/