Avgjørelse fra Rikslønnsnemda

EL & IT Forbundet fikk ikke tariffavtale i Atea som følge av "manglende legitimitet", men saken er ikke løst.

Rikslønnsnemnda traff 27. september sin avgjørelse i saken mellom El & IT forbundet og virksomheten ATEA vedrørende forbundets krav om tariffavtale. Forbundet tapte saken og fikk ikke krav på tariffavtale, da nemndas flertall mente man ikke hadde tilstrekkelig støtte blant de ansatte i virksomheten til at kravet hadde tilstrekkelig "legitimitet". Samtidig ble "fredsplikten" opphevet, slik at forbundet kan fortsette sin kamp. Hva betyr egentlig dette?

Arbeidstvistloven § 3 sier at en fagforening"kan fremsette krav om forhandlinger med sikte på å inngå eller revidere en tariffavtale. Dersom motparten ikke møter til forhandlinger eller forhandlingene ikke fører til inngåelse av en ny eller revidert tariffavtale, kan streik eller lockout iverksettes"når lovens vilkår er oppfylt.

El & IT Forbundet fremsatte i 2011 krav om tariffavtale i IT-virksomheten Atea, som ikke er medlem av noen arbeidsgiverorganisasjon men av bransjeorganisasjonen IKT Norge. Atea aksepterte ikke kravet. El & IT Forbundet gikk ut i streik for å tvinge Atea til å inngå tariffavtale med deler av de ansatte i selskapet. Kjernen i konflikten var imidlertid at Atea hadde inngått en avtale med en gruppe ansatte de tok over i forbindelse med oppkjøp av Umoe IKT. Avtalen gikk ut på at de ansatte ikke skulle søke om tariffavtale.

Forbundet gikk til aksjon etter forhandlinger med riksmeglingsmannen. De tok ut i streik organiserte ansatte både i Atea og i en rekke kraftselskaper. Atea nektet imidlertid å akseptere, og viste til både avtalen med tidligere Umoe-ansatte samt at man hadde gjennomført en spørreundersøkelse i virksomheten hvor mindre enn 10 prosent svarte at de ønsket en tariffavtale fremfor å beholde virksomhetens gjeldende lønns- og arbeidsvilkår. Streiken medførte imidlertid at regjeringen, i frykt for omfattende strømbrudd, stoppet streiken gjennom tvungen lønnsnemnd. Denne gikk ut på at Rikslønnsnemnda skulle treffe avgjørelse.

  • Om det skulle opprettes en tariffavtale i Atea, og
  • Hvordan en slik tariffavtale eventuelt skulle lyde.

Rikslønnsnemnda frifant Atea for kravet om tariffavtale. Begrunnelsen for dette var at "kravet om en tariffavtale, slik det er fremmet for Rikslønnsnemnda, blant annet ikke har tilstrekkelig legitimitet og mangler representativitet blant de ansatte til at Rikslønnsnemnda finner å kunne pålegge virksomheten tariffavtale."

Rikslønnsnemnda ga altså ikke tariffavtale til El & IT forbundet basert på det de fant var manglende oppslutning internt i virksomheten. Samtidig ble fredsplikten opphevet, slik at El & IT forbundet igjen kan ta ut sine medlemmer i streik. Konflikten står altså på stedet hvil. Vi vil følge med på utviklingen – vil forbundet få med seg flere ansatte for å skaffe seg innpass i en stor og interessant IT-virksomhet?

Kari Bergeius Andersen, advokat