Arkivverket i radikal omstilling: – Strategi og ledelse må være to sider av samme sak

Med én fot i papirverdenen og den andre i det digitale universet står Arkivverket midt i en grunnleggende omorganisering. – Det viktigste kriteriet for å lykkes er å se ledelse og strategi i sammenheng, sier etatens direktør for strategi og styring, Guri Kaspara Lande.

Arkiv
Guri Lnade

Fra å forvalte vår nasjonale hukommelse på tonnevis med papir – sortert, registrert og arkivert i kilometervis med reoler – jobber Arkivverket nå med å lagre og gjøre tilgjengelig den samme informasjonen digitalt. Det krever at hele organisasjonen må gjennom en omfattende omstillingsprosess.

– Det nytter ikke å sette en strategisk retning og forvente at ting skal skje av seg selv. Det er lederne som skal få omstillingen til å skje. Derfor er det avgjørende at de hele tiden er på, at de forstår strategien, og jobber for å få den implementert. Derfor bruker vi mye ressurser på et lederutviklingsprogram hvor vi syr strategi og ledelse sammen, sier Lande.

Hun var på HR-konferansen for offentlig sektor 2019 for å fortelle om hvordan den middels store og tradisjonelle virksomheten klarer å gjennomføre grunnleggende endringer innenfor en presset tidsramme. I tillegg til aktivt lederskap, er strategisk HR-arbeid og å skape en god organisasjonskultur avgjørende faktorer for å lykkes.

Omorganiseringen startet for fire år siden, da Inga Bolstad ble utnevnt til riksarkivar med mandat til å endre etaten. Et av de strategisk viktige virkemidlene er hvordan HR kontinuerlig brukes for å støtte oppunder den nye kursen.
– Vi rekrutterer på en annen måte, sier Lande, og nevner som eksempel at mens det tidligere blant annet var mange historikere i staben, har etaten de siste årene rekruttert kompetanse særlig innenfor systemutvikling, prosjektledelse og virksomhetsarkitektur.
– Mens medarbeiderne tidligere var generalister, setter vi i dag sammen tverrfaglige team med spesialister.

Etaten må i hovedsak gjennomføre tiltakene innenfor vanlige rammer, og derfor er det ekstra viktig at all ny kompetanse er riktig kompetanse. I tillegg må selvfølgelig de som er der fra før tilføres ny kunnskap og nye ferdigheter.
– Daglig oppgaveløsning er den beste måten å bygge ny kompetanse på. Både gjennom å jobbe tverrfaglig, og ved å bruke ny arbeidsmetodikk, erfarer Lande.

Det er ikke til å stikke under en stol at prosessen så langt har ført med seg noe støy, med protester og diskusjoner både internt og eksternt.

– Det er en endringsreise også for de ansatte, og vi har hatt en kulturkollisjon. Men jeg tror alle er enige om at vi må utvikle oss, men så er vi litt uenige om hvordan det skal skje, sier Lande.

Å skape en organisasjonskultur der medarbeiderne i seg selv blir en drivkraft for endring og omstilling, mener hun er en tredje faktor for hva som må til for å lykkes med en slik prosess.

– Å jobbe med organisasjonskultur er sammensatt. Det handler om kommunikasjon, medeierskap og ledere som går foran som gode eksempler, sier Lande som mener at Arkivverket er på god vei i omstillingsprosessen.

– Nå begynner vi å se hvordan vi kan løse samfunnsoppdraget vårt annerledes. Men vi har fremdeles en lang vei å gå. Derfor er det viktig å ha en litt dynamisk strategi, slik at vi hele tiden kan justere den til organisasjonen, mener Arkivverkets strategidirektør Guri Kaspara Lande.