Arbeidstidsutvalget har lagt fram sin utredning. Her er de viktigste punktene.

Arbeidstidsutvalgets rapport ble fremlagt onsdag 6. januar. "Vern og fleksibilitet" er de to stikkordene utvalget selv hekter ved sitt forslag. — En nødvendig og viktig tilpasning av lovverket til den daglige virkeligheten arbeidsgivere og –takere lever i, kommenterer Even Bolstad i HR Norge.

Karen Helene Ulltveit Moe 2016 01 16 Arbeidstidsutvalget toppbanner

Arbeidstidsutvalget leverte sin innstilling 6. januar 2016. Utvalget har gjennomgått og vurdert arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

— Rapporten vil bidra til en viktig debatt om arbeidstidsspørsmål, sier statsråd Anniken Hauglie.

Utvalgets leder har vært professor ved UiO, Karen Helene Ulltveit-Moe, og har bestått av fagpersoner innen økonomi, jus, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked.

— Førsteinntrykket er et gjennomarbeidet og godt stykke arbeid som bygger bro mellom norsk arbeidslivskultur og endringene i samfunnet, kommenterer daglig leder Even Bolstad i HR Norge.

Han tror utvalgets forslag kan representere en nødvendig og viktig tilpasning av lovverket til den daglige virkeligheten arbeidsgivere og –takere lever i.

HR Norge kommer tilbake med mer om denne viktige utredningen. Her er foreløpig en kortfattet oversikt over forslagene Arbeidstidsutvalget kommer med i sin utredning, hentet rett fra dagens presentasjon.

Ledende og særlig uavhengig stilling

Arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling er unntatt fra de fleste av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Utvalget foreslår at unntakene for arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling videreføres, men at vilkårene presiseres i loven. Utvalget foreslår også at det utarbeides en veileder til bestemmelsene.

Videre foreslår utvalget at noe flere arbeidstakere enn i dag skal kunne unntas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne avtale at arbeidstaker har en såkalt delvis uavhengig stilling. Slik avtale kan bare inngås med en arbeidstaker som arbeider i en stilling med visse kjennetegn. Dersom det er inngått en slik avtale gjelder følgende grenser:

Arbeidstaker skal ikke ha en samlet arbeidstid på mer enn 48 timer per uke i gjennomsnitt over 16 uker.

Arbeidstaker skal ha minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

Særregler for skift- og turnusordninger

Utvalget foreslår enkelte særregler for skift- og turnusordninger. Der det arbeides skift eller turnus skal arbeidsgiver kunne forkorte den daglige arbeidsfri perioden og gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden, uten å måtte inngå avtale med arbeidstaker eller de tillitsvalgte. Følgende grenser gjelder:

Den daglige arbeidsfri perioden skal være minst 9 timer.

Den alminnelig arbeidstiden skal ikke være over 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av en uke.

I løpet av 4 uker skal den alminnelige arbeidstiden i gjennomsnitt ikke bli lenger enn 38 eller 36 timer per uke for ulike skift/turnusordninger.

De foreslåtte grensene for forkorting av den daglige hvilen og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden er strengere enn de som gjelder dersom det inngås avtale.

Medleverordninger

Institusjoner som gir omsorg eller behandling til personer med rus- eller atferdsproblemer kan benytte såkalte medleverordninger, som innebærer omfattende unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidregler. Utvalget forslår at flere institusjoner skal kunne bruke slike arbeidstidsordninger dersom omsorgs- eller behandlingsopplegget krever det. Samtidig foreslås det at det settes noe strengere rammer for arbeidstiden i disse arbeidstidsordningene.

Kveldsarbeid

Etter arbeidsmiljøloven er arbeid mellom klokken 21.00 og klokken 06.00 nattarbeid, og ikke tillatt med mindre arbeidets art er nødvendig. Utvalget foreslår at dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan deler av arbeidet legges til tidsrommet mellom klokken 21.00 og klokken 23.00, uten at dette skal regnes som nattarbeid. Arbeidstaker skal si seg villig til slikt arbeid i hvert enkelt tilfelle.

En-tredjedelsregelen i petroleumssektoren

Forskrift om arbeidsmiljø og arbeidstid for petroleumssektoren fastsetter at en arbeidsfri periode mellom to oppholdsperioder offshore skal ha en varighet på minst en tredel av den sist avsluttede oppholdsperioden (omtalt som en-tredjedelsregelen). Et flertall i utvalget foreslår at en-tredjedelsregelen ikke skal gjelde for arbeidstakere som er omfattet av en arbeidstidsordning som samlet sett gir bedre vern.